De Hoeksche Waard heeft een rijk verenigings- en sportleven. Hier hechten wij veel waarde aan. Daarnaast willen we dat inwoners op een zo laagdrempelig mogelijke manier kunnen sporten en bewegen. Sporten in de buurt is fijn en daarnaast is sporten gezond voor alle inwoners.

Het zwembad De Waterstee in Numansdorp is aan vervanging toe. Het zwembad heeft een grote onderhoudsbeurt nodig die veel geld kost. Daar komt bij dat het zwembad relatief veel energie verbruikt en niet voldoet aan de sporttechnische eisen. De zwem- en polovereniging ZPC moet voor de thuiswedstrijden en trainingen uitwijken naar beschikbare zwembaden in de regio. Daarom is het belangrijk dat er een nieuw en modern zwembad komt dat zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de toekomstige gebruikers.

Sinds het raadsbesluit in maart 2022 zijn er diverse stappen gezet. Zo werkten we in de afgelopen jaren aan:

Het stedenbouwkundig schetsontwerp

Stedenbouwkundig adviesbureau Wissing maakte het stedenbouwkundig schetsontwerp en het beeld- en kwaliteitsplan. Een beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte. Het plan geeft aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving van bebouwing en de inrichting van de ruimte. Het plan van Wissing geeft een goed beeld hoe de multifunctionele sportlocatie eruit kan zien.

Voor het zwembad zijn extra parkeerplekken nodig. Om het stedenbouwkundige schetsontwerp te maken was het van het belang te weten waar deze kunnen komen. De parkeerplekken moeten op loopafstand zijn tot het zwembad, voor zo min mogelijk hinder zorgen voor omwonenden. Er is nu ruimte gevonden naast het Numans-Dorps-huis. In dit gebied is ook ruimte voor 2 woningen.

Uit dit schetsontwerp blijkt dat 80% van het terrein beschikbaar blijft voor de huidige gebruikers. Dit was een voorwaarde van de raad.

De afgelopen jaren voerden we diverse gesprekken met omwonenden (digitaal en fysiek). Deze gesprekken gingen onder andere over de impact van het verkeer, inpassing van het zwembad in de omgeving en inrichting van het terrein. Deze input is verwerkt en meegenomen in het stedenbouwkundig ontwerp.

Het verkeersplan

Het is belangrijk om het verkeer op een verantwoorde manier van en naar de locatie aan de Meestooflaan te laten gaan. Belangrijke punten in dit plan zijn onder andere het verkeersluw maken van de Middelsluissedijk tussen Rijksstraatweg en de Zijplaan en het reduceren van het aantal verkeersbewegingen op de centrale as met tenminste 30%. De proefopstelling die in het voorjaar van 2023 is uitgevoerd op de centrale as, toonde aan dat het mogelijk is de verkeerstroom op de Rijksstraatweg met 30 procent te verlagen. Ook dit was een voorwaarde die de raad stelde.

Programma van eisen voor zwembad en sportterrein

Samen met de gebruikers van de sportvoorzieningen werkten we aan programma’s van eisen. Voor het zwembad deden we dit met vertegenwoordigers van de zwem- en waterpoloclub ZPC Numansdorp, Gehandicapten Sportvereniging HW, Alerimus en de triathlonvereniging HW in een werkgroep. Met de IJsvereniging Nooitgedagt en Beachsport HW gingen we afzonderlijk in gesprek om de verharde ijs- en skeelerbaan, een clubgebouw en tribune met berging verder uit te werken. Het programma van eisen is nodig om de aanbesteding te kunnen doen.

De aanbesteding

Zo’n 20 partijen toonden interesse, 4 partijen meldden zich ook concreet aan. Eén partij voldeed niet aan de gevraagde criteria. De andere 3 partijen zijn geselecteerd om een plan te maken dat aansluit bij het programma van eisen en het stedenbouwkundig ontwerp. Helaas bleek dat de bouwkosten in de afgelopen 2 jaar zoveel gestegen zijn, dat we eerst naar de raad moeten met een nieuw financieel dekkingsplan. Dit doen we in de raadscyclus van mei 2024.

Naar de raad voor financiering

Het plan voor het zwembad en het sportterrein voldoet aan de door de raad en de sportclubs meegegeven randvoorwaarden, met uitzondering van het financiële kader. Naast de prijsstijging voor het zwembad en de rentestijging zijn we bezig om ook de financiële ontwikkelingen van de andere onderdelen van het project in beeld te brengen. Denk hierbij aan de voorzieningen voor de sportclubs en de exploitatiekosten. Dit vertalen we naar jaarlasten die de gemeente moet kunnen afdekken. Uitgangspunt is om dit dekkingsplan tijdens de vergaderingen van gemeenteraad in mei te behandelen.

Op donderdagavond 4 april 2024 organiseerden wij een inloopavond over het nieuw te bouwen zwembad aan de Meestooflaan in Numansdorp. Tijdens deze avond informeerden wij u over de stappen die wij de afgelopen tijd hebben gezet en lieten het stedenbouwkundig schetsontwerp zien.

De afgelopen tijd hielden wij u onder andere via de Nieuwsbrief Numansdorp op de hoogte van alle ontwikkelingen. Sinds het raadsbesluit in maart 2022 zijn er diverse stappen gezet. Zo is er hard gewerkt aan een stedenbouwkundig schetsontwerp van het multisportterrein aan de Meestooflaan en parkeerterrein. Samen met de gebruikers van de sportvoorzieningen werkten we aan programma’s van eisen voor het zwembad, de verharde ijs- en skeelerbaan, een clubgebouw en tribune voor de beachsport. Ook werkten we aan een verkeersplan om het verkeer van en naar de locatie aan de Meestooflaan in goede banen te leiden.

Tijdens de inloopavond lieten het stedenbouwkundig schetsontwerp zien dat is ontworpen met en naar tevredenheid van alle betrokken (sport)verengingen. Ook vertelden wij op welke manier wij nu aan de randvoorwaarden van de go/no-go-momenten voldoen en wat wij hebben gedaan met ingebrachte opmerkingen uit fysieke en digitale bijeenkomsten. Overige onderwerpen waren onder andere de verkeersafwikkeling op de centrale as, het sluipverkeer over de Middelsluissedijk en parkeren. Ook gaven wij een schets van de planning en hoe we participatie verder gaan invullen.  

De panelen die wij lieten zien tijdens de inloopavond vindt u onder het kopje ‘documenten’.

Terug naar de raad voor financiering

Helaas zijn de bouwkosten in de afgelopen 2 jaar zoveel gestegen, dat we eerst naar de raad moeten met een nieuw financieel dekkingsplan. Dit staat op de planning voor de vergadercyclus van de raad in mei. De input die we halen uit de inloopavond kunnen we dan ook nog verwerken in het raadsvoorstel.

Nadat de raad een besluit genomen heeft over hoe we het zwembad kunnen betalen, gaan we verder met de aanbesteding.

Behandeling in de raad

Op 8 maart 2022 besloot de gemeenteraad om het college opdracht te geven een nieuw zwembad te realiseren aan de Meestooflaan. Dit zwembad bevat een 25 meter lang 6-baans wedstrijdbassin met een tribune én een instructiebassin van 150 m2 én verenigingsruimten. Ook heeft de gemeenteraad in principe ingestemd met de uitbreiding van het project met een viertal aanvullende faciliteiten op het sportterrein aan de Meestooflaan:

 • 250 m verharde skeelerbaan;
 • nieuw clubgebouw voor de ijsvereniging en de hengelsportvereniging;
 • verdubbeling van de beachsportvelden en de jeu de boules banen;
 • tribune met daaronder een berging voor Beachsport HW.

Met dit besluit kunnen de verschillende doelgroepen altijd zwemmen in een bassin met een watertemperatuur die bij hun activiteit past. Hiervoor heeft de raad extra geld over.

Op basis van het Stedenbouwkundig schetsontwerp van 2 september 2021 concludeerde de gemeenteraad dat er aan één GO/NO-GO moment is voldaan, namelijk dat minimaal 80% van het sportterrein beschikbaar blijft voor de huidige gebruikers. Voor het tweede GO/NO-GO moment moet een verkeerskundig onderzoek uitwijzen of het verkeer op een verantwoorde manier afgewikkeld kan worden van en naar de locatie aan de Meestooflaan. Hieraan is een aantal eisen meegegeven:

 • het uitvoeren van de no-regretmaatregelen, zoals het afsluiten van de Middelweg bij de Burgemeester de Zeeuwstraat;
 • het reduceren van het aantal verkeersbewegingen op de centrale as met tenminste 30%;
 • het verkeersluw maken van de Middelsluissedijk tussen Rijksstraatweg en de Zijplaan;
 • het verkeersveilig inrichten (o.a. parkeren) van de Burgemeester Henrylaan tussen de Zijplaan en de Burgemeester de Zeeuwstraat;
 • het binnen een jaar onderzoeken van de aanleg van een westelijke randweg met aansluitingen op de dorpskern.

Waar zijn we nu mee bezig?

Op 5 september was de eerste participatiebijeenkomst met de meest betrokken sportclubs en organisaties. We onderzoeken welk mogelijkheden er zijn om de benodigde parkeervoorziening te realiseren. De eerste stappen zijn gemaakt voor een aanpassing van het bestemmingsplan c.q. omgevingsplan. Op het gebied van verkeer werkt de gemeente onder andere samen met de werkgroep Centrale As. Samen met deze groep inwoners kijken we naar het plaatsen van mogelijk proefopstellingen om het verkeer op de centrale as te verminderen.

Op 13 oktober 2020 besloot de gemeenteraad om een nieuw zwembad op het terrein aan de Meestooflaan in Numansdorp te ontwikkelen. Dit besluit sluit aan op het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen. Vervanging is nodig want het huidige zwembad staat voor grote onderhoudskosten, verbruikt relatief veel energie en voldoet niet aan de sporttechnische eisen.

Voorafgaand aan het besluit van 13 oktober is onderzocht of op de lange termijn een zwembad in Numansdorp, vanuit het perspectief van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, wenselijk is. Het onderzoek van het Mulier Instituut wijst uit dat er binnen gemeente Hoeksche Waard behoefte is aan meer zwemwater voor de wedstrijdsport en dat, qua spreiding over het eiland, een zwembad in Numansdorp perfect is. Dit nieuwe inzicht leidde tot een twee sporenaanpak.

Van de gemeenteraad kregen we op 13 oktober 2020 de opdracht om 2 plannen uit te werken

 • Plan 1 gaat uit van een zwembad met één groot bassin. Dit plan komt overeen met het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen op 25 september 2018;
 • Plan 2 is recent aan gemeente Hoeksche Waard geadviseerd. Dit plan gaat uit van twee grote bassins met elk een eigen watertemperatuur, die aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Dit is het voorstel dat het college op 13 oktober 2020 aan de raad voorstelde.

Na het raadsbesluit in 2020 zijn we gestart met de nodige onderzoeken en het participatieproces.

Uitkomsten onderzoek

In 2021 zijn de nodige onderzoeken verricht en werkten we de twee plannen uit. Zo keken we naar de parkeermogelijkheden, impact van het verkeer en financiële haalbaarheid. Ook is er een ecologische quickscan gemaakt en een stedenbouwkundig schetsontwerp. Daarnaast spraken we uitgebreid met vertegenwoordigers van sportclubs, maatschappelijke organisaties en omwonenden. 

Uit de onderzoeken en gesprekken blijkt onder andere dat:

 • beide plannen te realiseren zijn aan de Meestooflaan. 80% van het terrein blijft beschikbaar voor de huidige gebruikers (is een voorwaarde) mits we de parkeervoorzieningen ergens anders in de buurt realiseren;
 • er meerdere opties in de directe omgeving zijn om een parkeervoorziening met voldoende capaciteit te realiseren;
 • beide plannen leiden tot een beperkte extra belasting van het lokale wegennet. Belangrijk is wel dat we de bestaande verkeersdruk op de centrale as verminderen met een aantal maatregelen om een goede verkeerscirculatie in en rondom Numansdorp te realiseren voor nu en de toekomst;
 • binnen de financiële kaders alleen een zwembad past met één groot bassin zonder tribune en verenigingsruimten op de eerste verdieping. Een zwembad met wedstrijdbad, instructiebad en peuterbad past niet binnen het budget.
 • de maatschappelijke impactanalyse stelt dat van de ontwikkeling aan de Meestooflaan een succes is te maken;
 • Aan de eisen, die de raad heeft vastgelegd in een aantal go/no-go momenten kan worden voldaan, met het in acht nemen van bovenstaande punten.

Verenigingen en omwonenden denken mee

Alleen met de inbreng van de gebruikers en inwoners kan het een succes worden. Daarom zijn we in gesprek met de verenigingen, de omwonenden, alle andere belanghebbenden en mensen met ideeën.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Jan van den Berg. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 11 96 of via e-mail henkjan.vandenberg@gemeentehw.nl.