De Hoeksche Waard heeft een rijk verenigings- en sportleven. Hier hechten wij veel waarde aan. Sporten in de buurt is fijn en daarnaast is sporten gezond voor alle inwoners. Het behouden van de verschillende zwembaden in onze gemeente is dan ook noodzakelijk. De zwem- en polovereniging ZPC moet voor de thuiswedstrijden en trainingen uitwijken naar beschikbare zwembaden in de regio. Daarom is het belangrijk dat er een nieuw en modern zwembad komt in Numansdorp.

Dit nieuw te bouwen zwembad vervangt het huidige zwembad De Waterstee aan de Nassaustraat. Dit zwembad is aan vervanging toe want het huidige zwembad heeft een grote onderhoudsbeurt nodig die veel geld kost en niet voldoet aan de sporttechnische eisen.

Behandeling in de raad

Van 1 februari tot 15 februari 2022 buigt de gemeenteraad zich over het raadsvoorstel van het college. Hierin stelt het college de raad voor om een zwembad met één bassin te realiseren aan de Meestooflaan. Dit past binnen de gestelde kaders.

Numansdorp behoudt een zwembad. Deze is veel duurzamer dan het huidige zwembad. ZPC kan alle thuiswedstrijden organiseren in Numansdorp. Daarnaast wil het college het hele sportcomplex aan de Meestooflaan versterken onder andere door het aanleggen van een verharde skeelerbaan en het verdubbelen van het aantal beachsportvelden.

Consequentie van dit voorstel is dat de watertemperatuur in het bassin door de week heen verandert. Daardoor sluit het een aantal dagen niet goed aan op de behoefte van de verschillende doelgroepen, wat hun beperkt in het gebruik van het zwembad. Indien de raad besluit om er meer geld voor uit te trekken is een zwembad met twee bassins mogelijk. Dan kunnen de doelgroepen iedere dag van de week gebruik maken van het zwembad.

De belangrijke aandachtspunten, die omwonenden hebben ingebracht, zijn oplosbaar.

  • De verkeerscirculatie is een belangrijk onderdeel van een integraal onderzoek naar het Ontwikkelbeeld van Numansdorp. Doel is om de verkeersdruk op de centrale as (met name op het noordelijk deel) fors te verminderen zonder dat daardoor onveilige situaties ontstaan op de overige wegen. Wat de beste maatregelen zijn om dit effect te bereiken is onderwerp van nader onderzoek dit jaar. De definitieve maatregelen moeten in 2023 zijn gerealiseerd.
  • Om parkeeroverlast in de wijk te voorkomen voorziet het voorstel in de aanleg van een parkeervoorziening met voldoende capaciteit. Diverse opties zijn nog mogelijk. Nadat de raad richting heeft bepaald gaan we dit verder uitwerken.

Een harde randvoorwaarde is, dat voor het afgeven van een vergunning voor de bouw van het zwembad er zekerheid zal moeten zijn over een goede oplossing van voornoemde aandachtspunten.

Op 13 oktober 2020 besloot de gemeenteraad om een nieuw zwembad op het terrein aan de Meestooflaan in Numansdorp te ontwikkelen. Dit besluit sluit aan op het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen. Vervanging is nodig want het huidige zwembad staat voor grote onderhoudskosten, verbruikt relatief veel energie en voldoet niet aan de sporttechnische eisen.

Voorafgaand aan het besluit van 13 oktober is onderzocht of op de lange termijn een zwembad in Numansdorp, vanuit het perspectief van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, wenselijk is. Het onderzoek van het Mulier Instituut wijst uit dat er binnen gemeente Hoeksche Waard behoefte is aan meer zwemwater voor de wedstrijdsport en dat, qua spreiding over het eiland, een zwembad in Numansdorp perfect is. Dit nieuwe inzicht leidde tot een twee sporenaanpak.

Van de gemeenteraad kregen we de opdracht om 2 plannen uit te werken

  • Plan 1 gaat uit van een zwembad met één groot bassin. Dit plan komt overeen met het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen op 25 september 2018;
  • Plan 2 is recent aan gemeente Hoeksche Waard geadviseerd. Dit plan gaat uit van twee grote bassins met elk een eigen watertemperatuur, die aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Dit is het voorstel dat het college op 13 oktober 2020 aan de raad voorstelde.

Na het raadsbesluit in 2020 zijn we gestart met de nodige onderzoeken en het participatieproces.

Uitkomsten onderzoek

In 2021 zijn de nodige onderzoeken verricht en werkten we de twee plannen uit. Zo keken we naar de parkeermogelijkheden, impact van het verkeer en financiële haalbaarheid. Ook is er een ecologische quickscan gemaakt en een stedenbouwkundig schetsontwerp. Daarnaast spraken we uitgebreid met vertegenwoordigers van sportclubs, maatschappelijke organisaties en omwonenden. 

Uit de onderzoeken en gesprekken blijkt onder andere dat:

  • beide plannen te realiseren zijn aan de Meestooflaan. 80% van het terrein blijft beschikbaar voor de huidige gebruikers (is een voorwaarde) mits we de parkeervoorzieningen ergens anders in de buurt realiseren;
  • er meerdere opties in de directe omgeving zijn om een parkeervoorziening met voldoende capaciteit te realiseren;
  • beide plannen leiden tot een beperkte extra belasting van het lokale wegennet. Belangrijk is wel dat we de bestaande verkeersdruk op de centrale as verminderen met een aantal maatregelen om een goede verkeerscirculatie in en rondom Numansdorp te realiseren voor nu en de toekomst;
  • binnen de financiële kaders alleen een zwembad past met één groot bassin zonder tribune en verenigingsruimten op de eerste verdieping. Een zwembad met wedstrijdbad, instructiebad en peuterbad past niet binnen het budget.
  • de maatschappelijke impactanalyse stelt dat van de ontwikkeling aan de Meestooflaan een succes is te maken;
  • Aan de eisen, die de raad heeft vastgelegd in een aantal go/no-go momenten kan worden voldaan, met het in acht nemen van bovenstaande punten.

De gemeenteraad behandelt het collegevoorstel tijdens de beeldvormende vergadering op 1 februari 2022. Op 15 februari 2022 neemt de raad een besluit.

Verenigingen en omwonenden denken mee

Alleen met de inbreng van de gebruikers en inwoners kan het een succes worden. Daarom zijn we in gesprek met de verenigingen, de omwonenden, alle andere belanghebbenden en mensen met ideeën.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Jan van den Berg. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 11 96 of via e-mail henkjan.vandenberg@gemeentehw.nl.