Spring naar content

De Hoeksche Waard heeft een rijk verenigings- en sportleven. Hier hechten wij veel waarde aan. Sporten in de buurt is fijn en daarnaast is sporten gezond voor alle inwoners. Het behouden van de verschillende zwembaden in onze gemeente is dan ook noodzakelijk. De zwem- en polovereniging ZPC moet voor de thuiswedstrijden en trainingen uitwijken naar beschikbare zwembaden in de regio. Daarom is het belangrijk dat er een nieuw en modern zwembad komt in Numansdorp.

Dit nieuw te bouwen zwembad vervangt het huidige zwembad De Waterstee aan de Nassaustraat. Dit zwembad is aan vervanging toe want het huidige zwembad heeft een grote onderhoudsbeurt nodig die veel geld kost en niet voldoet aan de sporttechnische eisen.

Participatieproces

Het overleg met de sportverenigingen en de omwonenden is gestart. Sinds 16 november is er een participatie-kit beschikbaar, zodat mensen zelf een terreinindeling op schaal kunnen maken. Dit pakket kunt u via de mail aanvragen bij henkjan.vandenberg@gemeentehw.nl (zolang de voorraad strekt).

Participatieoverleg met de gebruikers van het sportterrein aan de Meestooflaan

Gezamenlijk met IJsvereniging Nooitgedagt, Stichting Beach Sport, ZPC en Hengelsportvereniging Hoeksche Waard is op 12 november 2020 het programma voor het terrein besproken. Er zijn een aantal indelingsmodellen opgesteld. Op 9 december is een vervolgafspraak met de verenigingen om de uitwerking met input van de adviseurs te bespreken.

Participatieoverleg met de omwonenden

Op 18 november is de eerste (digitale) inspraakavond gehouden voor de meest direct omwonenden. Met een zestal huishoudens is er informatie uitgewisseld en zijn de meest interessante indelingsmodellen besproken. Omwonenden kunnen tot 1 december reageren via het online reactieformulier, dat u terugvindt onder de intro op deze pagina. De aanwezigen willen allemaal met de participatie-kit aan de slag. Op 16 december is de tweede inspraakavond met een terugkoppeling van wat het Ontwerpteam met de inbreng van de omwonenden heeft gedaan.

Ontwerpproces

Een drietal adviseurs staan vanaf 23 november klaar om onderzoek te verrichten, de plannen stedenbouwkundig en verkeerskundig op hun realiteitswaarde te beoordelen en richting te geven vanuit de op te zetten Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Eind 2020 kunnen we vaststellen of realisatie van het zwembad aan de Meestooflaan een reële optie is.

Politiek proces

Eind december gaat er een informatiebrief naar de raad, over de bevindingen van de adviseurs en de reactie daarop van de betrokken verenigingen en omwonenden.

Op 13 oktober besloot de gemeenteraad om een nieuw zwembad op het terrein aan de Meestooflaan in Numansdorp te ontwikkelen. Dit besluit sluit aan op het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen. Vervanging is nodig want het huidige zwembad staat voor grote onderhoudskosten, verbruikt relatief veel energie en voldoet niet aan de sporttechnische eisen.

Voorafgaand aan het besluit van 13 oktober is onderzocht of op de lange termijn een zwembad in Numansdorp, vanuit het perspectief van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, wenselijk is. Het onderzoek van het Mulier Instituut wijst uit dat er binnen gemeente Hoeksche Waard behoefte is aan meer zwemwater voor de wedstrijdsport en dat, qua spreiding over het eiland, een zwembad in Numansdorp perfect is. Dit nieuwe inzicht heeft geleid tot een twee sporenaanpak.

We werken nu twee plannen uit.

Van de gemeenteraad hebben we de opdracht gekregen om 2 plannen uit te werken:

  • Plan 1 gaat uit van een zwembad met één groot bassin. Dit plan komt overeen met het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen op 25 september 2018;
  • Plan 2 is recent aan gemeente Hoeksche Waard geadviseerd. Dit plan gaat uit van twee grote bassins met elk een eigen watertemperatuur, die aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Dit is het voorstel dat het college op 13 oktober 2020 aan de raad voorstelde.

De planning tot eind 2021 bestaat uit drie delen:

  1. In 2020 moet duidelijk zijn of het plan haalbaar is. Met verenigingen en omwonenden onderzoeken we hoe we het terrein het beste kunnen indelen. Stedenbouwkundigen en verkeerskundigen geven aan of de plannen aan de eisen kunnen voldoen. Vanuit een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA) denkt een adviseur in deze fase al mee.
  2. In de eerste helft van 2021 richten we ons meer op het zwembad, hoe we het willen gebruiken en exploiteren. We starten met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigingen en voeren alle daarvoor benodigde onderzoeken uit.
  3. In de tweede helft van 2021 vindt de Europese aanbesteding plaats. De aannemers maken een ontwerp dat voldoet aan door de gemeente vastgestelde randvoorwaarden. De gemeenteraad besluit rond de jaarwisseling of een aannemer hun plan ook mag uitvoeren.

Er is nog geen goedkeuring van de raad

De raad heeft nog geen goedkeuring verleend aan de bouw van het zwembad aan de Meestooflaan.

Er is door de raad een aantal go/no-go momenten vastgelegd waaraan moet worden voldaan, zoals:

  • het opzetten van een participatieproces om alle belanghebbenden er bij te betrekken;
  • het maken van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, zodat we het geld goed inzetten met een maximaal rendement voor het algemeen nut;
  • het beschikbaar blijven van 80% van het terrein voor de huidige gebruikers;
  • het verrichten van noodzakelijke onderzoeken, zoals een verkeerskundige toets.

Verenigingen en omwonenden denken mee

Alleen met de inbreng van de gebruikers en inwoners kan het een succes worden. Daarom gaan we graag in gesprek met de verenigingen, de omwonenden, alle andere belanghebbenden en mensen met ideeën.

Voor de direct omwonenden was er een online reactieformulier. Zij hebben de toegangscode per brief ontvangen en konden tot 1 december 2020 reageren.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Jan van den Berg. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 11 96 of via e-mail henkjan.vandenberg@gemeentehw.nl.