Om te komen tot een randweg Klaaswaal zijn veel stappen nodig. Alle informatie over de stappen die wij tot en met 2023 namen, kunt u op deze pagina terug vinden. Op deze manier blijft relevantie informatie over dit project beschikbaar.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider voor de randweg van de gemeente, de heer R. (René) den Drijver. U kunt hem bereiken, telefonisch op 14 0186 (algemeen) / 088-647 1434 (direct) of per mail via  rene.dendrijver@gemeenteHW.nl.

Dit MER vormt de basis om te komen tot een voorkeur voor een tracé van de randweg Klaaswaal. In het rapport staan 10 mogelijke tracéalternatieven voor de aanleg van een randweg rondom Klaaswaal. Voor deze 10 alternatieven zijn de milieugevolgen beschreven en met elkaar vergeleken. In het MER wordt geen keuze gemaakt voor één van deze alternatieven. Het MER geeft wel inzicht in de verschillen en de voordelen en nadelen ten opzichte van elkaar. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard heeft kennis genomen van het MER. Nu gaat de gemeente in overleg  met de andere betrokken partijen om samen een voorkeursalternatief te bepalen.

Advies Royal HaskoningDHV

Ondanks het feit dat in het MER geen keuze wordt gemaakt, geeft Royal HaskoningDHV, de opsteller van het MER, wel een advies. Een aantal alternatieven valt wat hen betreft om verschillende oorzaken af als mogelijkheid. Zo blijkt uit het MER  dat de 60 km/uur alternatieven niet bijdragen aan het realiseren van een herkenbare en aantrekkelijke hoofdwegenstructuur. Dit is één van de doelen voor de randweg Klaaswaal.  De alternatieven die aan de westkant van het dorp liggen en alternatief 4 hebben een te grote negatieve impact op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dan blijven er 3 alternatieven over aan de oostkant van Klaaswaal. Deze scoren op bijna alle milieuaspecten gelijkwaardig. Eén van deze alternatieven is ongunstiger op het gebied van  lichtinval en aantasting van de lokale natuurgebieden. Het andere alternatief valt af omdat hier de ruimte tussen de weg en de kern Klaaswaal beperkt is.

Dat betekent dat Royal HaskoningDHV, kijkende naar de milieugevolgen de aanleg van een randweg,  alternatief 2 adviseert. Deze ligt aan de oostkant van het dorp en is ingericht als gebiedsontsluitingsweg 80 km/u. Deze ligt langs de Botweg en de 4e Moerweg en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp om verder van de woonbebouwing van Klaaswaal te blijven. Dit alternatief zorgt voor een duidelijk en aantrekkelijk regionaal wegennetwerk. De verkeersdruk op de Molendijk neemt af, waardoor er een aantrekkelijke en veilige route ontstaat voor fietsers. Bij dit alternatief adviseert Royal HaskoningDHV de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Klaaswaal te verlengen en aan te sluiten op de oostelijke randweg.

De volgende stap: kiezen voorkeurstracé

Nu het MER-rapport klaar is, kan een volgende stap gezet worden, namelijk het bepalen van een voorkeursalternatief. Bij het maken van deze keuze spelen niet alleen de milieugevolgen en overwegingen uit het MER een rol, maar betrekken we ook andere overwegingen. Denk hierbij aan de kosten en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Daarnaast is het belangrijk dat er overeenstemming is met de samenwerkingspartners provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta.

Milieueffectrapport randweg Klaaswaal is klaar

Het doel van een MER is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming van plannen en projecten. We deden voor elk tracéalternatief van de randweg onderzoek naar de verschillende (milieu)thema’s en beoordeelden welk effect dit heeft op de omgeving. Het rapport geeft een beeld van de veranderingen die in het gebied optreden als daar de nieuwe randweg wordt aangelegd. Daarmee geeft het nuttige informatie om afwegingen te kunnen maken bij de bestuurlijke besluitvorming.

Van het rapport is een digitale samenvatting gemaakt. Deze samenvatting kunt u lezen op MER randweg Klaaswaal. Hier kunt u ook het hele rapport downloaden en alle bijbehorende stukken.

Overzichtskaartje alternatieven randweg Klaaswaal

Om een MER te kunnen maken, moeten wij eerste een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opstellen. In de NRD informeren wij u over de aanleg van de randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de onderzoeken uitvoeren.

De notitie lag ter inzage

De NRD lag met ingang van 17 oktober 2020 tot en met 27 november 2020 ter inzage, waarbinnen iedereen een zienswijze op de NRD kon indienen.

Daarnaast wonnen wij advies over de NRD in bij wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties. Ook vroegen wij een onafhankelijk advies over de NRD aan de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Op 26 oktober 2020 organiseerden wij een eerste (digitale) informatieavond over de NRD, tijdens de ter inzagelegging. 

De digitale presentatie is opgenomen. Klik hier om deze te bekijken. Ook kunt u de presentatie van de avond bekijken. Download hier de presentatie.

Vragen en antwoorden uit de chat van de bijeenkomst op 26 oktober

Tijdens de digitale informatieavond op 26 oktober 2020 hebben wij de vragen verzameld in dit document

Update

Alle zienswijzen die wij ontvingen, tijdens de ter visielegging van 17 okt t/m 27 nov 2020, verwerkten wij in de nota van beantwoording. De uitkomst van de nota van beantwoording verwerken wij in de NRD. Als gevolg daarvan en het advies Commissie m.e.r. voegen we 3 extra alternatieven toe aan de NRD, één aan de oostkant van Klaaswaal en twee aan de westkant van Klaaswaal. Bij het toevoegen van die tracés hebben wij rekening gehouden met opmerkingen en reacties van grondeigenaren en andere belanghebbenden die wij tijdens gesprekken en de digitale bijeenkomsten ontvingen. 

Op 7 en 9 juni 2021 hebben we deelsessies met betrokkenen gehouden die door de extra te onderzoeken tracés worden geraakt. En op 1 juli 2021 hebben we een bijeenkomst met de werkgroep ‘Randweg Klaaswaal’ gehad over de aanpassingen aan de NRD.

Op 13 juli 2021 heeft het college de NRD vastgesteld

In de zomermaanden werken wij de NRD uit in een MER. Wij verwachten dat de onderzoeken en de MER in het najaar 2021 in concept gereed zijn. Op basis van deze stukken hebben wij het voornemen om eind dit jaar een voorkeurstracé te bepalen. 

Vragen?

Voor vragen over de NRD of het project kunt u terecht bij René den Drijver,  bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail rené.dendrijver@gemeentehw.nl.

Donderdagavond 27 mei 2021 organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Klaaswaal, Numansdorp en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst informeerden wij de aanwezigen hoe wij zijn gekomen tot de 2 extra alternatieven en wat het vervolgproces is. Er was ook gelegenheid voor het stellen van vragen. De input die we tijdens deze avond ontvingen nemen we mee in het onderzoek en ontwerp.

De presentatie kunt u vinden hieronder. Hier vindt u ook kaartjes met alle 6 de tracés. Binnenkort vindt u hier ook de antwoorden op de vragen die tijdens de digitale bijeenkomst zijn gesteld. De digitale presentatie is opgenomen.

Tijdens de bijeenkomst konden aanwezigen vragen stellen in de chat. Deze vragen en de antwoorden kunt allemaal terugvinden in onderstaand bestand.

Let op:

Alle tracélijnen op de kaartjes betreffen voorlopige lijnen, nadere uitwerking vindt nog plaats!

Documenten

Met het nieuwe verkeersmodel zijn alle alternatieven opnieuw doorgerekend. De uitkomsten hebben we voor u in een tabel gezet. Deze vindt u onderaan de tekst. 

De uitkomsten voor de belangrijkste wegvakken in en nabij Klaaswaal treft u aan in tabel 1. Links staan de namen van de wegvakken en bovenin alle alternatieven die doorgerekend zijn.

De 4 grijs gerasterde alternatieven zijn na toetsing aan de doelstellingen afgevallen om mee te nemen in het MER. Het alternatief Nulplus en alternatief Westelijke Randweg 60 km vallen af omdat die alternatieven niet zorgen voor de gewenste afname van het verkeer tot onder 4.000 motorvoertuigen per etmaal op de Molendijk. Het alternatief Bypass en alternatief Korte Oostelijke randweg vallen af omdat deze tot ongewenste verkeersbelastingen op andere wegen zouden leiden die dat verkeer niet kunnen verwerken. Zie de rode cellen in de tabel.

Na deze nieuwe bureauverkenning zijn er uiteindelijk vier nieuwe alternatieven bijgekomen, die nu ook worden meegenomen in het MER onderzoek. Dat zijn:

 • Westelijke randweg 80km met een aansluiting van de Oud Cromstrijensedijk Westzijde
 • Oostelijke randweg 2 fase 1 80km, waarbij alleen het deel van de randweg tussen N489 en de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Klaaswaal wordt aangelegd. Hierbij vindt geen reconstructie van de Rijksstraatweg plaats, zoals bij de Korte Oostelijke randweg was voorzien.
 • de oostelijke randweg 2B in 60 km uitvoering;
 • de oostelijke randweg 4B in 60 km uitvoering.  

In de tweede tabel toetsen we alle alternatieven aan de verkeerskundige doelstellingen voor de randweg Klaaswaal. Hieruit blijkt dat de 2 nieuw meegenomen 60km alternatieven verkeerskundig niet op alle onderdelen goed scoren, maar wel voldoen aan de gewenste verkeersreductie op de Molendijk. Ze worden meegenomen in het verdere onderzoek omdat deze variant naar voren komt uit het participatieproces en zienswijzen. Ook de Commissie voor de MER deed dit verzoek. Op deze manier kunnen deze alternatieven volwaardig meedoen in de afweging.

Als gevolg van de zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het advies van de Commissie m.e.r. onderzochten wij alle mogelijke opties voor het tracé voor de randweg nog een keer. Dit deden wij in een zogenaamde bureaustudie.

We onderzochten welke opties echt kansrijk zijn. Welke alternatieven en varianten van een randweg zorgen er straks voor dat het echt minder druk is op de Molendijk en Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde? Want dat is uiteindelijk ons hoofddoel; minder doorgaand verkeer door het dorp Klaaswaal, zodat de wegen rustiger en veiliger zijn, terwijl ook het regionaal verkeer veilig en vlot zijn weg kan vervolgen.

Naar aanleiding van het geactualiseerde verkeersmodel Hoeksche Waard zijn er nu 10 alternatieven. Deze 10 alternatieven nemen we mee in de MER.

Alternatieven aan de oostkant – 80km

Alternatief 1: deze ligt het dichtst tegen Klaaswaal aan en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp.

Alternatief 2: deze ligt meer oostelijk van het dorp, langs de Botweg en de 4e Moerweg en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp om verder van de woonbebouwing van Klaaswaal te blijven.

Schetsmatige uitwerking aansluiting alternatief 1 en 2.

Alternatief 3: deze ligt in het noorden langs de Klaaswaalse Vliet en sluit meer oostelijk aan op de Energieweg in Numansdorp dan variant 1 en 2 en vormt daar de meest oostelijke mogelijkheid, direct langs het stiltegebied.

Alternatief 4: vergelijkbaar met alternatief 3 maar heeft een aansluiting op de Rijksstraatweg, waarvan dan het zuidelijke deel langs het bedrijventerrein aangepast moeten worden naar een gebiedsontsluitingsweg met een parallelweg.

Schetsmatige uitwerking aansluiting alternatief 3 en 4.

NIEUW: alternatief 2: alleen fase1 (noordelijk deel). Alleen het deel tussen de N489 en nieuwe ontsluitingsweg bedrijventerrein Klaaswaal wordt aangelegd. Toegevoegd omdat de Korte oostelijke randweg vanwege een daaraan gekoppelde reconstructie van de Rijksstraatweg niet haalbaar/wenselijk bleek.

Alternatieven aan de westkant – 80km

Alternatief 6, variant A: deze ligt zo dicht mogelijk tegen de rijksweg A29 aan en gaat 3 keer over een tracé met kabels en leidingen in de grond. De randweg sluit alleen aan op de N487 in Numansdorp (bij de huidige rotonde bij A29 of bij de Volgerlandseweg) en op de N489 (bij de Stougjesdijk).

Alternatief 6, variant B: deze ligt langs het tracé met kabels en leidingen. Ook deze randweg sluit alleen aan op de N487 in Numansdorp (bij de huidige rotonde of bij de Volgerlandseweg) en op de N489 (bij de Stougjesdijk).

Schetsmatige uitwerking aansluiting alternatief 6A en 6B.

NIEUW: Alternatief 6, variant B: deze ligt langs het tracé met kabels en leidingen, precies zoals alternatief 6 variant B, maar krijgt ook een aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde, zodat daar uitwisseling van verkeer mogelijk is.

Alternatieven aan de oostkant – 60km:

NIEUW: Alternatief 2B: vergelijkbaar met alternatief 2 maar dan in 60 km uitvoering.

NIEUW: Alternatief 4B: vergelijkbaar met alternatief 4 maar dan in 60 km uitvoering.

Overzicht van alle alternatieven

Bij alle alternatieven komt er een verbinding tussen Rijksstraatweg en bedrijventerrein Klaaswaal. In het geval er een oostelijke randweg komt, wordt deze verbinding ook doorgetrokken naar en aangesloten op de oostelijke randweg.

Alle 6 alternatieve tracés werkten we verder uit op het gebied van onder andere: 

 • de vormgeving van de kruisingen en aansluitingen; 
 • de hoogteligging van de weg en de wijze waarop bestaande dijken worden gekruist; 
 • welke aanvullende maatregelen nodig zijn om woningen en percelen bereikbaar te houden; 
 • welke maatregelen er aanvullend nodig zijn op bestaande wegen om ervoor te zorgen dat na aanleg van een randweg de bestaande wegen zijn ingericht naar de nieuwe functie van de wegen.     

De alternatieven zijn uitgewerkt op het niveau van een schetsontwerp. Deze uitwerking was nodig om de onderzoeken van het Milieueffectrapport (MER) te kunnen uitvoeren en om bijvoorbeeld geluidberekeningen te kunnen maken. Daarvoor is het belangrijk dat we weten waar de randweg precies ligt en op welke hoogte hij ligt. Deze uitwerking is ook nodig om per alternatief een goede kostenraming te kunnen maken. De uitwerkingen vinden voor het MER alleen op belangrijke hoofdlijnen plaats.  

Hieronder vindt u de 6 tracés. Let op: voor de beste weergave raden wij u aan de bestanden te downloaden.

Uitwerking 1

Uitwerking 2

Uitwerking 3

Uitwerking 4

Uitwerking 6A

Uitwerking 6B

Een belangrijke voorwaarde voor de randweg is dat deze functioneel moet passen in het regionale netwerk van gebiedsontsluitingswegen op het eiland. De prognose is dat de randweg 8.700 motorvoertuigen per etmaal gaat verwerken. Hiervoor is het type weg nodig van een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur.

De huidige doorgaande wegen passen we aan zodat het niet aantrekkelijker wordt om deze te gebruiken. Op die manier draagt de randweg bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en verkeersveiligheid in Klaaswaal.

Om de aanleg van de randweg in Klaaswaal mogelijk te maken stellen wij een bestemmingsplan op. Om het bestemmingsplan te kunnen maken, stellen wij op het moment een milieueffectrapportage (MER) op. Hierin doen wij een aantal voorstellen voor de exacte locatie die we verder gaan onderzoeken.

Voor een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur moet volgens de milieuwetgeving een m.e.r. (milieu effect rapportage) procedure worden doorlopen. De MER brengt de milieugevolgen van de randweg in beeld en zorgt er voor dat het milieubelang volwaardig wordt meegenomen bij de voorbereiding en besluitvorming over de randweg. De MER vormt zo een basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Ook kan de MER helpen bij de onderbouwing voor de verdere besluitvorming van provincie, waterschap en gemeente. Denk hierbij aan besluiten over het type weg, welk snelheidsregime en wie welke wegen in beheer en onderhoud neemt.

Er is nu nog geen besluit genomen door de provincie. Maar in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie in februari 2019 is geconcludeerd dat:

 • er bij de provincie brede steun is om het project verder te brengen;
 • er een voorkeur is voor een oostelijke variant;
 • de voorwaarde is dat de bestaande wegen worden omgevormd en aangepast tot lokale verbindingen;
 • de verwachting is dat de randweg een provinciale gebiedsontsluitingsweg wordt met een snelheidsregime van 80 km per uur;
 • er voldoende aandacht moet zijn voor bijvoorbeeld fietsverkeer.

Als bekend is wat voor soort weg het wordt, waar deze komt te liggen en wat de kosten zijn, neemt de provincie hier een besluit over.

In november 2019 organiseerden wij voor alle inwoners van Klaaswaal de bijeenkomst “Klaaswaal Centraal”. Tijdens deze avond bespraken wij een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor Klaaswaal. Na afloop konden inwoners zich aanmelden om mee te blijven praten en denken over de toekomst van het dorp in van verschillende werkgroepen.

Ook voor de randweg Klaaswaal is een werkgroep gevormd. Een groot deel van de leden is belanghebbende en heeft eigendom in het zoekgebied. Algemene belangen over de randweg die iedereen aangaan, komen ter sprake in de werkgroep. Voor individuele belangen voeren wij apart overleg. Doel van de werkgroep is om samen met de projectgroep (provincie, waterschap en gemeente) te komen tot een zo breed mogelijk gedragen tracé voor de randweg.

Uiteraard willen we iedereen uit Klaaswaal, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren. Houd u daarom deze website en de gemeentelijke pagina in het Kompas in de gaten. Ook organiseren we informatieavonden wanneer dit weer kan en nodig is.