Spring naar content

Aan weerszijden van de Heinenoordtunnel worden 5 windmolens geplaatst van 187 meter hoog.  Dit is een gezamenlijk initiatief van Eneco en Renewable Energy Factory (REF).

Als gemeente zijn we trots en zuinig op onze groene en open Hoeksche Waard. Willen we deze fijne plek om te wonen, werken en recreëren doorgeven aan toekomstige generaties, dan moeten we op een andere manier omgaan met onze aarde. Want dat het klimaat verandert is duidelijk. En de gevolgen daarvan zijn ook in de Hoeksche Waard te merken. Denk aan de hevige hoosbuien of lange periodes van droogte.

Onze energie moeten we daarom op een duurzamere manier opwekken. Omdat fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, opraken. Maar vooral ook omdat bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrijkomt, een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde. Windenergie levert een bijdrage aan het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen.

‘Onze’ jeugd verwacht van ons allemaal dat wij een grote stap voorwaarts maken zodat zij niet de problemen op moeten lossen die wij hebben veroorzaakt. 1 ding staat vast: met afwachten gaan we het in ieder geval niet redden. Dus kiezen we om nu door te pakken met wat er al kan. En kijken tegelijk vooruit waar al mogelijk naar de nieuwe ontwikkelingen die gaan komen.

De provincie Zuid-Holland heeft het gebied langs de Oude Maas bij Heinenoord aangewezen als windmolenlocatie. De provincie heeft het voornemen om in dit gebied windmolens te realiseren en heeft hier de wettelijke bevoegdheid toe. Omdat wij zelf hierop willen sturen heeft de raad van gemeente Binnenmaas op 4 juli 2013 besloten om mee te werken aan het verzoek van de provincie om samen het gebied bij de Oude Maas voor de realisering van circa 15 megawatt windturbines te gaan onderzoeken. De bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning is voor dit plan geheel doorlopen. Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld en is de omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van 5 windmolens met een maximale hoogte van 187 meter. Twee windmolens ten westen van de Heinenoordtunnel en drie windmolens ten oosten van de Heinenoordtunnel.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van het Windpark Oude Maas zijn onherroepelijk

Op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn bij de Raad van State 10 beroepschriften ingediend tegen de plaatsing van de windmolens aan weerszijden van de Heinenoordtunnel langs de Oude Maas. Op 19 juni 2019 sprak de Raad van State zich positief uit over het Windpark Oude Maas. Hiermee is het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk.

Heiwerkzaamheden Windpark Oude Maas gaan van start  

In het voorjaar zijn de eerste werkzaamheden voor de bouw van het Windpark Oude Maas begonnen. Op 24 augustus starten de heiwerkzaamheden voor Windpark Oude Maas  voor de aanleg van de fundering van de 5 windturbines. Rond half oktober is naar verwachting het heien afgerond. Op de website Windpark Oude Maas vindt u vanaf 17 augustus alle informatie over  deze werkzaamheden en de planning hiervan. Heeft u hierover vragen?  Dat kunt u contact opnemen met de ontwikkelaars via onderstaande contactgegevens: 

Ronald Kloet -0645362379 – ronaldkloet@renewablefactory.com (REF) 
Kevin van Sante -0646945781 – kevin.vansante@eneco.com (Eneco) 

De aanvullende vergunningen voor het windpark zijn verleend

Voor de werkzaamheden van het Windpark Oude Maas is er nog een aantal aanvullende vergunningen nodig. Eneco en Renewable Energy Factory (REF) vroegen de vergunning op 6 augustus bij de gemeente aan. Op 23 oktober zijn de volgende vergunning voor het Windpark Oude Maas verleend:

  • Het verwijderen van diep wortelende beplantingen en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen
  • Aanleg van wegen en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen (kraanopstelplaatsen).
  • Aanleg kabels.
  • Bouw van 2 inkoopstations.
  • Afgraven van gronden voor extra ruimte voor de rivier en natuurcompensatie.
  • Graven van een watergang.

Bovenstaande vergunningen lagen van 23 oktober tot 5 december ter inzage. Hier zijn 9 bezwaren op gekomen. De behandeling hiervan loopt nog.

U kon meedenken over de inrichting van het compensatiebos

Wij willen u graag betrekken bij de inrichting van het compensatiebos. Vanaf donderdag 17 december tot 14 januari kon u een enquête over het compensatiebos invullen. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp van het bos. Dit doen we met de informatie die de beschreven enquête ons heeft opgeleverd. Wij betrekken omwonenden bij de verdere inrichting van dit bos. 

De eerste grondwerkzaamheden van het Windpark Oude Maas starten in het voorjaar van 2021. Eneco en REF zijn van plan om de bomen die gekapt moeten worden voor de bouw van het windpark eind februari te kappen. De werkzaamheden aan het windpark starten pas na augustus. Zodra wij hier meer informatie over hebben communiceren wij dit op onze website.

Gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarvoor hebben we alle schone energie nodig die we kunnen opwekken. De bouw van 5 windmolens aan de noordrand van de Hoeksche Waard is een belangrijk onderdeel voor het behalen van deze ambitie.

Samen met de inwoners van Heinenoord zochten wij naar de beste plek voor deze windmolens. Twee windturbines komen ten westen van de Heinenoordtunnel en drie ten oosten van de Heinenoordtunnel. Samen met omwonenden kozen wij ervoor om de windmolens zo dicht mogelijk tegen de Oude Maas te plaatsen. Zo beperken we de overlast voor omwonenden.

De komst van de windmolens op de gekozen locaties betekent dat wij helaas 1014 bomen moeten kappen. Het gaat hierbij voor het grootste deel om vooral dunne, dicht opeenstaande essen -en wilgen met hier en daar een forsere boom. In totaal gaat het om ongeveer 1 hectare grond. Gemeente Hoeksche Waard wil uiteraard bomenkap zoveel mogelijk voorkomen. Als bomenkap zoals nu toch noodzakelijk is dan is het verplicht om de gekapte bomen en verdwenen natuur op een andere plek te compenseren.

Er moeten dus minimaal 1014 nieuwe bomen worden geplant. Hiervoor is ongeveer 2,3 hectare beschikbaar op het buitendijks gebied Kooimansland, ten noorden van Heinenoord. Dit gebied is vergelijkbaar met de oppervlakte van ongeveer vier voetbalvelden. Hoe het nieuwe bos eruit komt te zien is op dit moment nog niet bekend. Het plan voor dit nieuwe bos werken we uit met inwoners van Heinenoord, belangenorganisaties en Hoekschewaards Landschap. Maar zeker is dat dit een gevarieerd bos wordt dat goed toegankelijk is vanuit Heinenoord. Met wandelpaden en mogelijk bankjes, picknicktafels en speelnatuur voor kinderen wordt dit een bos waar het ook fijn recreëren is.

Hoekschewaards Landschap ontwierp een natuurcompensatieplan voor het Windpark Oude Maas. Met dit plan wordt de natuur- en recreatieve waarde van het gehele Buitenzomerlandenbos vergroot. De initiatiefnemer heeft dit plan omarmd. Zij zorgt onder andere voor de komst van een vogelkijkwand bij de Mollevlakte, oeverzwaluwenwand aan de Oude Maas en het verbeteren van de wandelpaden.

Wij maakten een speciale webpagina aan over de mogelijke gezondheidseffecten van Windpark Oude Maas. Hier vindt u onder andere informatie over de wettelijke eisen waar een windmolen moet voldoen.  

Op 30 juni 2021 organiseerden wij samen met REF een webinar over windparken en geluid. Deze kunt u terugkijken via YouTube.

Heeft u nog vragen over Windpark Oude Maas? Neem dan contact op met projectleider van de gemeente Perry van der Elst. U kunt hem telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail perry.vanderelst@gemeentehw.nl.