Betere bereikbaarheid voor Hoeksche Waard Zuidwest

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Hierdoor staat de leefbaarheid in het gebied onder druk en kan dit verkeersgevaarlijke situaties opleveren.

Wat willen we bereiken?

De aanpassingen in de verkeersontsluiting van Hoeksche Waard Zuidwest moet bijdragen aan een verbetering van:

 • de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken en wegen;
 • de verkeersveiligheid;
 • de afwikkeling van de verschillende verkeersstromen, zoals landbouw- en vrachtverkeer.

Contact

Voor vragen over het project kunt u terecht bij René den Drijver, projectleider ontsluiting HW West bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail rene.dendrijver@gemeentehw.nl.

Nieuwsbrief

Wij brengen regelmatig een digitale nieuwsbrief uit met onder andere informatie over projecten die spelen in het gebied Hoeksche Waard zuidwest. U kunt zich voor deze nieuwsbrief abonneren. Zo mist u niks van dit project.

Op donderdag 11 april organiseerden gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lieten wij zien wat wij met de in januari opgehaalde ideeën en reacties van inwoners en bedrijven over de verkeersmaatregelen hebben gedaan.

Terugkoppeling verkeersmaatregelen Hoeksche Waard zuidwest

Afgelopen periode bekeken we alle reacties en op basis daarvan formuleerden wij uitgangspunten voor maatregelen op de korte termijn. De uitgangspunten zijn erop gericht om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst deelden wij deze uitgangspunten.

De informatieborden van de inloopbijeenkomst kunt u hier bekijken:

De afbeeldingen op de informatieborden zijn suggesties. Later dit jaar volgen gesprekken met direct betrokkenen over concrete maatregelen zoals bijvoorbeeld lengtebeperking, vrachtwagenverbod, drempels, verkeer van rechts gaat voor etc.

Voorstel gemeenteraad en Commissie Waterkering, (vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)

Het gepresenteerde uitgangspunten op de inloopbijeenkomst worden in juni in de gemeenteraad en de commissie WWV van het waterschap besproken. Met dit voorstel wordt richting aan maatregelen gegeven die goed zijn om te nemen en/of uit te voeren. Deze dragen bij aan een betere bereikbaarheid van het gebied maar ook aan de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken en wegen en de verkeersveiligheid.

De stukken voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissie WWV zijn eind mei te vinden op de pagina van de gemeenteraad en de website van waterschap Hollandse Delta.

De roadmap kunt u hier bekijken:

Op 24 januari 2024 organiseerden gemeente en waterschap een bijeenkomst om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied te verbeteren.

Ruim 130 aanwezigen waren aanwezig en werden geïnformeerd over de laatste stand van zaken en gingen aan de hand van drie thema’s in gesprek:

 1. Wat zijn mogelijke verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid bij Zwartsluisje en Sluisjesdijk te verbeteren?
 2. Hoe willen we omgaan met vrachtwagens in het gebied?
 3. Wat zijn uw ideeën om verkeersmaatregelen te treffen op bestaande wegen om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren?

Er werden volop vragen gesteld en suggesties gedaan. We kijken terug op een goede bijeenkomst waarin de juiste gesprekken werden gevoerd met gemeente en waterschap, maar ook met de inwoners, bedrijven en agrariërs  onder elkaar.

De presentatie van de avond en de tekeningen die zijn gepresenteerd kunt u hier bekijken:

Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta werken samen om de bereikbaarheid in het zuidwesten van de Hoeksche Waard te verbeteren. Dat is geen eenvoudige opdracht. Het verkeer gaat veelal over smalle dijken en polderwegen die hier niet op berekend zijn. Daarnaast zitten er verspreid over het gebied grotere en kleinere ondernemers die bereikbaar moeten blijven. In de afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan om de verkeerssituatie te verbeteren. Deze onderzoeken geven vele inzichten en deze nemen we mee in de nieuwe aanpak.

 Eind 2022 gaf de gemeenteraad het college de opdracht om breder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een betere bereikbaarheid in de Hoeksche Waard zuidwest. De gemeenteraad noemde diverse opties voor andere wegtracés en de optie om het verplaatsen van bedrijven te verkennen. In 2023 keken wij naar wat er nodig is om het project een nieuwe start te geven en hoe wij het beste de inwoners uit het gebied en andere belanghebbenden kunnen betrekken bij het project.

Om de bereikbaarheid te verbeteren gaan we kijken naar maatregelen op de korte termijn en maatregelen voor de lange termijn.

Voor de maatregelen op de korte termijn gaan we met inwoners en ondernemers uit de omgeving op zoek naar (kleinere) maatregelen die we op relatief korte termijn kunnen uitvoeren over de bestaande wegen. Op deze manier verbeteren we de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Voor de langere termijn onderzoeken we de mogelijkheid van het verplaatsen van bedrijven. Als verplaatsen van deze bedrijven niet lukt dan onderzoeken we welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken.

Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta deden tussen 2020 en 2022 verschillende onderzoeken naar het verbeteren van de bereikbaarheid van het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen. APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en haalde meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op. Dit gebeurde in persoonlijke gesprekken en tijdens diverse bijeenkomsten. APPM leverde voor de zomervakantie van 2022 een rapport op met een advies over een betere verkeersstructuur. Dit advies werd uitgewerkt naar mogelijke ontwerpen.

Eind 2022 behandelde de gemeenteraad een voorstel van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta. Om het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar te maken stelden zij voor om een aantal wegen te verbreden. Ook werd voorgesteld om op enkele plaatsen bestaande wegen met elkaar te verbinden door nieuwe aansluitingen te maken. Maatregelen op verschillende dijken moeten er voor zorgen dat er minder vrachtverkeer over deze dijken rijdt. Door al deze verschillende maatregelen ontstaat er een complete en duidelijke hoofdroute voor dit gebied.

Vijf verkeersaanpassingen

Beide colleges gaven aan welke 5 verkeersaanpassingen er volgens hen nodig zijn om het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar te maken. Het zuidwesten van de Hoeksche Waard heeft 2 logische ‘in- en uitgangen’ voor het gebied, het Buitenom en de Hogeweg. De nieuwe verkeersstructuur moet hierop aansluiten. Het voorstel was om dit doen door: 

 1. De Hogeweg en de Lange Eendragtsweg met elkaar te verbinden via een nieuw aan te leggen weg ten westen van het Zwartsluisje.
 2. De Steegjesdijk en de Vaartweg met elkaar te verbinden via een nieuw aan te leggen weg ten oosten van Vaartweg 11/13.
 3. De Lange Eendragtsweg, Groeneweg, Zuidoordseweg en Vaartweg in te richten volgens het duurzaam veilig principe. Dit betekent dat deze wegen verbreed worden.
 4. De Oudendijk te verbreden ter hoogte van de nummers 54 t/m 58 en hier een aparte fietsverbinding aan te leggen.
 5. Ter hoogte van de woningen langs de Zuidoordseweg nummers 10 t/m 22 een parallelweg aan te leggen. 

Tijdens de behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad, eind 2022, spraken meerdere insprekers hun zorgen en twijfels uit over dit voorstel. De gemeenteraad gaf het college de opdracht om breder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een betere bereikbaarheid in de Hoeksche Waard zuidwest en meerdere keuzes voor te leggen. De gemeenteraad noemde diverse opties voor andere wegtracés en de optie om het verplaatsen van bedrijven te verkennen.

Participatietraject

Op donderdag 8 juli 2021 organiseerden wij de eerste digitale participatieavond. Dit was een online bijeenkomst. Alle inwoners uit het zuidwesten van de Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden konden hieraan deelnemen.

Tijdens deze avond gaf APPM, de onafhankelijke procesbegeleider, een toelichting op de bevindingen uit de eerder uitgevoerde studies. Deelnemers konden via de chat vragen stellen.

Op maandag 20 september 2021 organiseerden wij de tweede digitale participatieavond. Dit was ook een online bijeenkomst. Tijdens deze avond presenteerde APPM haar bevindingen tot nu toe en gaf een advies over een mogelijke oplossing.

Op dinsdag 23 augustus 2022 organiseerden wij een inloopavond in Goudswaard voor iedereen die betrokken is bij dit project. Tijdens deze inloopavond lieten wij de ontwerpen zien van de verschillende nieuwe aansluitingen en routes. Ruim 170 inwoners bezochten de inloopavond.

Documenten