Terug naar het overzicht

Update bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest 

Vorig jaar gaf de gemeenteraad het college de opdracht om breder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een betere bereikbaarheid in de Hoeksche Waard zuidwest. Om uiteindelijk meerdere mogelijkheden aan de raad voor te leggen zodat de raad kan kiezen. Hier is afgelopen periode aan gewerkt. In dit bericht vertellen wij u wat we hebben gedaan en nodigen wij betrokken bewoners en ondernemers in het gebied uit voor een bijeenkomst op 25 januari. Deze bijeenkomst organiseren wij samen met waterschap Hollandse Delta. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan 

Wij hebben verder gekeken naar de verkeersintensiteiten en mogelijke oplossingsrichtingen  

Uit het kentekenonderzoek van vorig jaar blijkt dat er op de bestaande wegen geen hoge verkeersintensiteiten zijn. Verkeersintensiteit is het aantal voertuigen per uur dat over een bepaalde weg rijdt, ofwel de verkeersdrukte. Dit toetsten wij aan het verkeersmodel Hoeksche Waard. Conclusie is dat deze verkeersintensiteiten geen aanleiding geven maatregelen te treffen. Bewoners ervaren echter wel overlast van vooral zwaar verkeer. Samen met waterschap, bewoners en ondernemers moeten we kijken hoe we dit kunnen verminderen.

Wij pasten ook het verkeersmodel Hoeksche Waard aan om de effecten van maatregelen die we eventueel in de toekomst nemen te kunnen inschatten. Daarmee kunnen we ook een splitsing maken, in licht verkeer en zwaar verkeer.  

Samen met bewoners en ondernemers onderzoeken wij mogelijke kleinere verkeersoplossingen 

Wij kijken welke kleinere verkeersoplossingen geschikt zijn om bestaande wegen te verbeteren. Denk hierbij aan de herinrichting van de kruising Sluisjesdijk/Buitenom. Deze kleinere verkeersmaatregelen dragen namelijk op de lange termijn bij aan de leefbaarheid. Of er nu wel of geen andere toekomstige ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied. Met deze maatregelen kunnen wij  vrij snel aan de slag en ze kunnen gefaseerd worden uitgevoerd.

De gemeenteraad vroeg ook om na te denken over het verplaatsen van bedrijven  

Het gaat dan om bedrijven die verkeersoverlast veroorzaken. Het verplaatsen van bedrijven is niet eenvoudig, is niet goedkoop en duurt jaren. Als hier mogelijkheden voor zijn zou dat wel, gecombineerd met het inzetten van kleinere verkeersmaatregelen, de noodzaak om bestaande wegen aan te passen of nieuwe wegen aan te leggen veel minder maken. Wethouder Harry van Waveren geeft aan na te denken over een verkenning naar de (on)mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsingen. Hierover is met enkele bedrijven over gesproken.

Komende periode blijven we ontwikkelingen in het gebied volgen om te kijken naar mogelijke kansen om op aan te haken. Ook blijven we in gesprek met inwoners en ondernemers in het gebied.  

Save the date 25 januari: bijeenkomst over vervolgstappen

Op 25 januari organiseren wij een bijeenkomst in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland voor bewoners en ondernemers uit het gebied. We gaan graag in gesprek over mogelijke verkeersoplossingen en mogelijk ondersteunende gedragsmaatregelen zoals een vrachtwagenroutering. Wat zijn onze ideeën en wat vinden betrokkenen daarvan?

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt later.