Nieuw mobiliteitsplan voor de Hoeksche Waard

Wat vindt u van de wegen, fietspaden en voetgangerspaden in de Hoeksche Waard? Hoe ervaart u de verkeersveiligheid? En maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Gemeente Hoeksche Waard wil graag uw ervaring en inbreng over deze en andere onderwerpen die gaan over mobiliteit. Dit is belangrijke input voor het nieuwe mobiliteitsplan Hoeksche Waard. In dit plan staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen op het gebied van mobiliteit.

Op deze webpagina vindt u informatie over hoe het nieuwe mobiliteitsplan tot stand komt. Wat zijn de verschillende stappen en hoe en wanneer we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken. Als er tussentijdse resultaten bekend zijn, delen we die op deze pagina.

De gemeenteraad stelde op 23 april 6 uitgangspunten vast voor het nieuwe mobiliteitsplan. De volgende stap is om te kijken waar de  kansen en uitdagingen liggen voor deze uitgangspunten. Dit doen we graag met inwoners. Zij maken elke dag gebruik van onze wegen. Op 14 en 21 mei organiseren we bijeenkomsten waarbij inwoners met ons kunnen meedenken en praten over de kansen en uitdagingen.

Deze 6 uitgangspunten vormen de basis voor de verdere invulling van het mobiliteitsplan.

 1. Meer aandacht voor lopen, fietsen, veiligheid en leefbaarheid.
 2. Versneld inzetten op herinrichting wegen en ‘grijze’ 50km/h-wegen 30km/h maken.
 3. Verkeerssoorten meer scheiden door scherpere keuzes in het huidige wegennetwerk.
 4. Investeren in het stimuleren en faciliteren van het fietsgebruik.
 5. Inzetten op bundelen van publiek vervoer, openbaar vervoer en deelmobiliteit én het oprichten van een centraal loket
 6. Zodanig ontwikkelen dat het verkeer binnen de huidige vorkstructuur afgewikkeld kan worden en de hoofdwegenstructuur in de zuidrand van de Hoeksche waard uit te breiden waar dit nodig is in het kader van de verkeersveiligheid en/of leefbaarheid.

Samen kijken naar de kansen en uitdagingen

Nu we de uitgangspunten weten willen we samen met inwoners kijken wat de kansen en uitdagingen zijn. Tijdens twee bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over 4 thema’s:

 1. Dorpen – Welke straten kunnen van 50km/u naar 30km/u? Welke kansen zijn er om doorgaand verkeer via een andere route te leiden?
 2. Mobiliteitsnetwerken – Hoe zien de gewenste routes voor auto’s, landbouwverkeer en fietsers eruit? Hoe gaan we met sluipverkeer om?
 3. Fietsen – Hoe ziet het huidige fietsnetwerk eruit? Waar zijn de ontbrekende verbindingen? Wat zijn de kansen?
 4. Bebouwde dijken en buurtschappen – Hoe ziet de ideale dijk eruit? Hoe kunnen we de dijken beter inrichten?

Alle input uit deze bijeenkomsten zetten we om naar een gewenste toekomstsituatie op het gebied van mobiliteit.

Concept mobiliteitsplan

Na deze bijeenkomsten hebben we genoeg informatie verzameld om het toekomstbeeld af te maken in een concept mobiliteitsplan. Het concept mobiliteitsplan willen we voor de zomervakantie bespreken met inwoners en belanghebbenden. Het rapport ligt dan nog minimaal 6 weken ter inzage zodat inwoners hierop kunnen reageren. Alle reacties worden beantwoord en afhankelijk van de inhoud wel of niet verwerkt in het mobiliteitsplan dat in het najaar wordt besproken in de gemeenteraad.

U bent van harte welkom

We organiseren twee bijeenkomsten waarbij we de Hoeksche Waard opdelen in 2 deelgebieden;  deelgebied oost (alle dorpen en buurtschappen ten oosten van de A29) en deelgebied west (alle dorpen en buurtschappen ten westen van de A29. Tijdens de avonden bespreken we het betreffende deelgebied. Het is daarom het meest logisch om aan te sluiten bij de avond voor het deelgebied waar u woont.  

Datum

Locatie

Deelgebied

Graag aanmelden vóór

14 mei 2024 

19.15 uur – inloop
19.30 uur – start
21.30 uur – eind

 

Dorpshuis Streona,  Stockholmplein 6, Strijen

Oost

 

10 mei

21 mei 2024 

19.15 uur – inloop
19.30 uur – start
21.30 uur – eind

 

Dorpshuis De Swaensvoet – Marktveld 9, Nieuw-Beijerland

 

West

17 mei

Wij ontvangen graag uw aanmelding

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar sander.devries@gemeentehw.nl. Geef hierbij aan naar welke bijeenkomst u gaat en met hoeveel personen u komt.

Tijdens de raadsvergadering van 23 april stelde de raad de keuzenotitie over het Mobiliteitsplan Hoeksche Waard geamendeerd vast. Zowel de keuzenotitie als het amendement werden unaniem aangenomen door de raad. De raad heeft hiermee keuzes gemaakt om kaders en een koers mee te geven aan het college voor de invulling van het mobiliteitsplan.

De raad koos onder meer voor meer aandacht voor lopen en fietsen en het herinrichten van bepaalde 50km/uur-wegen naar 30km/uur-wegen. Ook wenst de raad dat verschillende verkeerssoorten, zoals fietsen en auto’s, meer gescheiden worden en dat het fietsgebruik gestimuleerd wordt. Verder koos de raad voor het verder ontwikkelen van de huidige hoofdwegenstructuur op het eiland, wat ook wel de ‘vorkstructuur’ wordt genoemd. Met het amendement besloot de raad ook om de veelgebruikte, doorgaande routes aan de zuidrand van Hoeksche Waard waar nodig uit te breiden of aan te passen, ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Het college van BenW vraagt de gemeenteraad duidelijke keuzes te maken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo wil het college meer aandacht voor lopen, fietsen, veiligheid en leefbaarheid door scherpere keuzes in het huidige netwerk van wegen te maken. Al deze keuzes moeten zorgen voor een aantrekkelijker en veiliger leefomgeving en duurzame verkeersoplossingen in de Hoeksche Waard.

Het college legt de volgende uitgangspunten voor aan de raad:

1. Meer aandacht voor lopen, fietsen, veiligheid en leefbaarheid.

Door bepaalde verkeerskundige principes toe te passen bij de inrichting van de openbare ruimte nodigen we mensen meer uit om vaker te lopen en te fietsen en zorgen we voor bijvoorbeeld veiligere schoolomgevingen.

2. Versneld inzetten op herinrichting wegen en ‘grijze’ 50km/h-wegen 30km/h maken.

‘Grijze wegen’ zijn wegen waarbij de functie niet duidelijk is (verkeer of verblijven/ wonen) en waar vaak onvoldoende ruimte is voor een veilige 50-km/u inrichting. Door deze anders in te richten komt er meer ruimte voor veilig wandelen en fietsen, verblijven en groen

3. Verkeerssoorten meer scheiden door scherpere keuzes in het huidige wegennetwerk.

Verkeersproblemen zoals verkeersonveiligheid, sluipverkeer, hoge snelheden en kapotgereden bermen worden aangepakt bij de bron. Dit betekent dat niet alle wegen meer door alle verkeersdeelnemers gebruikt kunnen worden.

4. Investeren in het stimuleren en faciliteren van het fietsgebruik.

Hierdoor wordt het aantrekkelijker om te fietsen, met positieve effecten voor gezondheid, recreatie en toerisme.

5. Inzetten op bundelen van publiek vervoer, openbaar vervoer en deelmobiliteit én het oprichten van een centraal loket

Doel is dat alle plekken in de gemeente met een vorm van publiek vervoer bereikbaar zijn. 

6. Zodanig ontwikkelen dat het verkeer binnen de huidige vorkstructuur afgewikkeld kan worden.

We realiseren de nu bekende grootschalige infra-projecten zoals een randweg Klaaswaal waarna ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen binnen deze infrastructuur.

Dinsdagavond 2 april staat de keuzenota op de agenda van de beeldvormende vergadering. Op dinsdag 23 april neemt de raad een besluit. Na het besluit van de gemeenteraad werken we de uitgangspunten verder uit in het nieuwe mobiliteitsplan.

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid en het aantal inwoners in de Hoeksche Waard flink gegroeid. We werken hard aan een klimaatneutrale en duurzame Hoeksche Waard. Maar de komende jaren bouwen we ook veel woningen. Extra woningen zorgen ook voor extra inwoners. En die inwoners gaan ook ergens naar toe, naar hun werk, school of vrijetijdsactiviteiten. Dat zorgt dus voor extra verkeersbewegingen. Verkeersbewegingen met de auto vragen om goede wegen en parkeervoorzieningen. Voor fietsers gaat het daarbij om snelle en veilige verbindingen in en tussen de dorpen. Voor gebruikers van openbaar vervoer is de bereikbaarheid van voorzieningen belangrijk en de snelheid waarmee deze bereikt worden. Al deze verkeersbewegingen hebben invloed op de ruimte die beschikbaar is op ons eiland én op onze klimaatdoelen. De Hoeksche Waard is bereikbaar via de Heinenoordtunnel en Kiltunnel, de Haringvlietbrug en de veerpont bij Spijkenisse. De N217 is, zeker in de noordrand, de belangrijkste verkeersader, met daaromheen veel dijken en polderwegen. Die dijken en polderwegen geven de Hoeksche Waard karakter en charme. Maar brengen ook uitdagingen met zich mee. Ze zijn vaak niet berekend op een grote hoeveelheid (zwaar) verkeer. Maar ook het bereikbaar houden van de dorpen onderling, de veiligheid voor verkeersdeelnemers (zowel gemotoriseerd als op de fiets) en de leefbaarheid zijn belangrijke aandachtpunten. Om de Hoeksche Waard ook de komende jaren aantrekkelijk te houden om te wonen, te leven, te werken, te ondernemen en te bezoeken is een goede bereikbaarheid erg belangrijk. Hoe wij de komende jaren aan de slag willen gaan met mobiliteit (verkeer en vervoer) in de Hoeksche Waard komt te staan in het nieuwe Mobiliteitsplan Hoeksche Waard.

 1. Situatieschets

We maken eerst een analyse van bestaand beleid, feiten en cijfers voor Hoeksche Waard. Ook kijken we naar trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en geven we een overzicht van kansen en knelpunten.

 1. Ambities en doelen

Met onder andere de input uit de vragenlijsten en de gesprekken bepalen we de ambities die wij op de korte en middellange termijn hebben op het gebied van mobiliteit. Aan die ambities (wat willen we aanpakken) koppelen we doelen waarin we opschrijven hoe we die ambities vorm willen geven (wat kunnen we aanpakken) en vervolgens hoe we die doelen willen bereiken (hoe gaan we het aanpakken).

 1. Toekomstbeelden

Uiteindelijk komen hier toekomstbeelden voor de ontwikkeling van mobiliteit voor de middellange termijn (10-20 jaar) uit. Om die toekomstbeelden compleet te maken, gaan we nog een keer op dorpsniveau in gesprek met inwoners en andere doelgroepen. Uiteindelijk komen we met verkeersmaatregelen die op dorpsniveau genomen kunnen worden.

 1. Beeldende eindrapportage en besluitvorming

Dit proces leidt tot het mobiliteitsplan met daarin het beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren. Het uiteindelijke Mobiliteitsplan Hoeksche Waard wordt in de raad besproken en vastgesteld. We verwachten dat dit in oktober/november 2024 plaatsvindt. Bekijk het processchema onder ‘Documenten’.

Een belangrijk onderdeel voor het opstellen van het Mobiliteitsplan Hoeksche Waard is dat wij de inwoners van de Hoeksche Waard en andere belanghebbenden horen en laten meedenken over de inhoud van het plan. Om dit op een goede manier te doen, is er in iedere fase van het proces ruimte voor input van inwoners en andere belangrijke organisaties. Wij starten met een online vragenlijst die iedereen kan invullen. Als de resultaten van deze vragenlijst binnen zijn, organiseren wij een eerste ronde met bijeenkomsten om de resultaten te bespreken en eventuele aanvullende informatie op te halen. Dit doen wij tijdens ‘deelgebiedsessies’. Er komt een apart overleg met Collectief Veilige Dijken en andere belangengroepen. De 4 Hoeksche Waardse deelgebieden zijn:

 1. Oud-Beijerland en Heinenoord
 2. Zuid-West: Nieuw-Beijerland,Goudswaard, Piershil, Zuid-Beijerland
 3. Midden: Blaaksedijk, Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Numansdorp
 4. Oost: Puttershoek, Maasdam, Strijen en ‘s-Gravendeel

Deelgebieden van participatie.

Terugblik eerste ronde participatiebijeenkomsten

De afgelopen weken organiseerde gemeente Hoeksche Waard een eerste reeks van participatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gingen we met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek over onder andere de input die is opgehaald uit de vragenlijst. Deze werd bijna 1100 keer ingevuld. De uitkomsten van de vragenlijsten en uitkomsten uit de gesprekken tijdens de bijeenkomsten zorgen voor een goed beeld van de huidige situatie en knelpunten in de Hoeksche Waard. Daarnaast bespraken we ook de doelen en ambities voor het nieuwe mobiliteitsplan.

U kunt de presentatie van de bijeenkomsten op uw gemak (nog eens) bekijken.

We leggen een keuzenotitie voor aan de raad. In deze notitie stellen we de raad een aantal keuzes voor als basis voor de verdere inhoudelijke invulling van het mobiliteitsplan. Deze keuzes bespraken we ook tijdens de participatieavonden. Nadat de raad een besluit heeft genomen over de keuzenota organiseren wij een tweede reeks participatiebijeenkomsten.

De stukken voor de raad, de situatieschets en de keuzenotitie plaatsen wij op deze pagina als deze naar de raad zijn gestuurd. U kunt ook de website van de gemeenteraad in de gaten houden.

Tweede reeks participatieavonden

Tijdens de tweede reeks deelgebiedsessies kijken wij met inwoners naar de knelpunten en uitdagingen uit de eerste sessies. Deze zetten we om naar een gewenste toekomstsituatie op het gebied van mobiliteit. Ook hier organiseren we een apart overleg met Collectief Veilige Dijken en andere belangengroepen zoals de Senioren adviesraad, het Reizigersoverleg en de scholen. Ook onze partners provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat betrekken wij hierbij.

Na deze bijeenkomsten hebben we genoeg informatie verzameld om het toekomstbeeld af te maken in een concept mobiliteitsplan. Het concept mobiliteitsplan willen we voor de zomervakantie bespreken met inwoners en belanghebbenden. Het rapport ligt dan nog 6 weken ter inzage zodat inwoners hierop kunnen reageren. Alle reacties worden beantwoord en afhankelijk van de inhoud wel of niet verwerkt in het mobiliteitsplan dat in het najaar wordt besproken in de gemeenteraad.

De gemeenteraad stelde in haar vergadering van 7 november 2023 de startnotitie voor het Mobiliteitsplan Hoeksche Waard vast. De startnotitie vindt u bij ‘Documenten’.