Centrale as Numansdorp

In Numansdorp is de ‘centrale as’ een veel gebruikte in- en uitvalsweg. De centrale as bestaat uit de aaneengesloten wegen (van noord naar zuid): Rijksstraatweg, Burgemeester de Zeeuwstraat en Voorstraat. De verkeersdruk op deze wegen leidt tot klachten over overlast van geluid, luchtkwaliteit, trillingen en een gevoel van onveiligheid  bij aanwonenden, fietsers en voetgangers. Daarom gaan wij aan de slag om de leefbaarheid bij en veiligheid van de centrale as te verbeteren.

We richten ons vooral op de Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat. Hier gaan we aan de slag om de leefbaarheid voor aanwonenden en de veiligheid en comfort voor fietsers te verbeteren.

De Voorstraat willen we graag als winkelstraat aantrekkelijker maken.

We gaan nu vooral aan de slag met het noordelijk deel.

Welke maatregelen zijn effectief?

In de afgelopen periode deed adviesbureau Goudappel onderzoek naar verschillende maatregelen om de verkeersdruk op de centrale as in Numansdorp te verminderen. Het doel is uiteindelijk dat er minder autoverkeer over deze wegen rijdt. Zij onderzochten de huidige situatie en bekeken de verschillende maatregelen die mogelijk zijn op het verschil in effectiviteit en uitvoerbaarheid.

De afgelopen tijd spraken wij meerdere keren met leden van de werkgroep centrale as. Samen met hen kijken wij naar de mogelijke maatregelen. In de werkgroep zitten bewoners van de betreffende straten. Zij kunnen aangeven welke maatregelen  vanuit hun ervaring wel of niet hun voorkeur hebben. Ook spreken wij met vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging. Met beide partijen spreken we over de aanpak, uitvoering en planning van dit project.

Een mogelijkheid is om ingrijpende maatregelen vooraf te testen door middel van zogenaamde praktijkopstellingen. Dit houdt in dat een maatregel wordt uitgezet op straat, zonder dat er grote en dure aanpassingen moeten worden gedaan in de infrastructuur. Dit is al eerder met succes gedaan op andere plekken in het land, op wegen van soortgelijke aard als die van de centrale as in Numansdorp. De proefopstelling stond er vanaf maandag 6 maart tot en met zondag 2 april.

Tijdens deze proefopstellingen zijn tellingen van het verkeer gedaan, zodat we kunnen zien wat het effect is. En zodat we de verschillende maatregelen met elkaar kunnen vergelijken. Zodra we weten welke maatregelen we wanneer als proefopstelling gaan plaatsen informeren wij u hierover. Dit doen we onder andere via de gemeenterubriek in Het Kompas, website, social media en de digitale nieuwsbrief.

De uiteindelijke keuze voor definitieve maatregelen en daarmee een herinrichting van de centrale as, maken we op een later moment. Dit doen we op basis van onder andere de uitkomsten van de proefopstellingen.

Vervolgens zal groot onderhoud plaatsvinden aan de riolering onder de Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat. Dit biedt mogelijkheden om grote maatregelen, die we dan uitvoerig hebben getest in de vorm van praktijkopstellingen, uit te voeren en de weginrichting aan te passen. Dit groot onderhoud staat gepland tussen 2025 en 2030. Maar wij onderzoeken de mogelijkheid om deze naar voren te halen naar 2023.  

Voor nu is het van belang dat we inzichtelijk krijgen wat de bewoners en ondernemers aan de centrale as ervaren en voor ogen hebben. Dit doen wij door middel van de enquête. Hierna kunnen we de oplossingsrichtingen concreter maken.

De proefopstellingen zijn een interessante manier om de verkeerseffecten van een bepaalde maatregel in beeld te brengen zonder de situatie op straat gelijk drastisch te veranderen. Van belang is op te merken dat het palet aan te kiezen maatregelen voor proefopstellingen beperkter is dan het palet aan definitieve maatregelen.

In de gemeenteraad van Hoeksche Waard zijn verschillende moties en besluiten gepasseerd die betrekking hebben op de centrale As.

Raadsbesluit september 2021: vaststelling van wegencategoriseringsplan

De centrale as staat als onderzoeksopgave aangemerkt in het wegencategoriseringsplan. Dit plan is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Van oorsprong is de centrale as als gebiedsontsluitingsweg (GOW) aangemerkt.

Motie raad september 2021: onderzoek naar verlaging wegcategorie centrale as

In deze motie bij de vaststelling van het wegencategoriseringsplan verzoekt de raad het college om een onderzoeks- en participatietraject vorm te geven rond de centrale as. Onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden om de verkeersbewegingen op de centrale as flink te verlagen (en daarmee de leefbaarheid te verbeteren). Een denkrichting hiervoor is om de wegcategorie van de centrale as aan te passen naar erftoegangsweg (ETW).

Raadsbesluit maart 2022: verkeerskundige randvoorwaarden nieuwe zwembad 

De komst van het zwembad hangt af van verkeerssituatie op de centrale as. De raad verzoekt het college de no-regret maatregelen uit te voeren en maatregelen te treffen om het aantal verkeersbewegingen met ten minste 30% te verminderen. Onderdeel hiervan is het verkeersluw maken van de Middelsluissedijk Westzijde. Daarnaast wordt (met ontwikkelaars) onderzoek opgestart naar een westelijke randweg.

Zie ook de webpagina nieuw zwembad aan de Meestooflaan.