Betere ontsluiting voor Hoeksche Waard zuidwest

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden. Daarnaast is er het verkeer dat naar recreatiegebied Tiengemeten gaat en zorgt de toekomstige ontwikkeling van de Leenheerenpolder later ook voor extra verkeer. Daarom gaan we werken we aan een betere ontsluiting van het zuidwesten van de Hoeksche Waard.

Wat willen we bereiken?

De aanpassingen in de verkeersontsluiting van Hoeksche Waard zuidwest moet bijdragen aan een verbetering van:

  • de verkeersveiligheid, met name voor fietsers;
  • de afwikkeling van de verschillende verkeersstromen, zoals landbouw- en vrachtverkeer;
  • de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken;
  • de verkeersstructuur om de ontwikkeling van de Leenheerenpolder te faciliteren.

Hoe gaan we dit doen?

De gemeente wil graag komen tot een goede oplossing voor de verbetering van de verkeersontsluiting in het zuidwesten van de Hoeksche Waard. In de afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar de verbetering van de verkeerssituatie in de zuidwestelijke kant van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om een proces te organiseren om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen.

Contact

Voor vragen over het project kunt u terecht bij Marjolein Luyten, projectleider ontsluiting HW West bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail marjolein.luyten@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de Leenheerenpolder? Neem dan contact op met Henk Groeneveld, gemeentelijk projectleider Leenheerenpolder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

In het nieuwsbericht vindt u laatste stand van zaken en leest u hoe wij inwoners en andere betrokkenen informeren over het vervolg en wat de planning is. 

Op dinsdag 23 augustus organiseren wij een inloopavond voor iedereen die betrokken is bij het project. Tijdens deze inloopavond laten wij de ontwerpen zien van de verschillende nieuwe aansluitingen en routes. Ook kunt u meedenken over verkeersmaatregelen, zoals inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

Voortraject

De gemeente vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen. APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en haalde meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op. APPM leverde voor de zomervakantie een rapport op met een advies over een betere verkeersstructuur. Het rapport is te vinden onder het tabblad ‘Documenten’.

Inloopavond

Het advies van APPM is inmiddels uitgewerkt naar mogelijke ontwerpen. Op 23 augustus organiseren we een inloopavond voor iedereen die bij dit project betrokken is. Wij laten de ontwerpen zien en horen graag van de aanwezigen hun mening. Ook kunt u meedenken over verkeersmaatregelen, zoals inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

De inloopavond is in Verenigingsgebouw Rehoboth, Koningin Julianastraat 27 in Goudswaard en duurt van 18.30 uur tot 20.30 uur. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt.

Kunt u niet komen? 

Wij geven iedereen die betrokken is bij het project de mogelijkheid om op de ontwerpen en de maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. Dit plaatsen wij eind augustus op onze website.

Op maandag 20 september organiseerden wij de tweede digitale participatieavond. Dit was een online bijeenkomst. Alle inwoners uit zuidwest Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden konden hieraan deelnemen.

Tijdens deze avond presenteerde APPM haar bevindingen tot nu toe en gaf een advies over een mogelijke oplossing.

APPM sprak in de afgelopen periode met diverse partijen zoals dorpsverenigingen, belangengroepen, ondernemers en inwoners. Ook de eerder uitgevoerde onderzoeken en opgehaalde informatie die wij kregen tijdens de 1e participatieavond op 8 juli verwerkte zij in hun advies.

Op donderdag 8 juli 2021 organiseerden wij de eerste digitale participatieavond. Dit was een online bijeenkomst. Alle inwoners uit zuidwest Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden konden hieraan deelnemen.

Tijdens deze avond gaf APPM, de onafhankelijke procesbegeleider, een toelichting op de bevindingen uit de eerder uitgevoerde studies. Deelnemers konden via de chat vragen stellen. De presentatie en uitkomsten van vragen de wij stelden via ‘Mentimeter’ kunt u hieronder vinden. Hieronder vindt u het verslag met alle vragen die tijdens de participatieavond gesteld zijn in de chat en de antwoorden.

De relevante al eerder uitgevoerde studies kunt u vinden onder het kopje ‘Documenten’.

Tijdens de participatieavond op 8 juli gaven wij aan dat er nog een verkeersonderzoek gaande was, namelijk het ‘Verkeerskundig onderzoek ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest’. Het concept eindrapport van het onderzoek kunt u vinden onder het kopje ‘Documenten’. Het onderzoek is een verkeerskundige verkenning naar de verbinding tussen de noordelijke toegangsweg (Molendijk/Steegjesdijk) en de zuidelijke toegangsweg (Lange Eendrachtsweg), zodat de ‘vorkstructuur’ in dit gedeelte van de Hoeksche Waard kan worden afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd door De Baan Verkeersadvies in opdracht van het waterschap en de gemeente. Over dit concept eindrapport heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Het rapport wordt samen met de andere adviesrapporten door APPM gebruikt als input voor haar advies. Onder documenten vindt u het rapport ‘Verkeersstudie Hoeksche Waard zuidwest’.

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de relevante rapportages die afgelopen jaren zijn opgesteld over de verkeerssituatie in Hoeksche Waard zuidwest. Een aantal van de rapportages is al eerder gepubliceerd en ter informatie aan de gemeenteraad verstrekt. De reacties die naar aanleiding van deze rapportage eerder door de gemeente zijn ontvangen, worden ook betrokken in het proces. Het rapport van Goudappel ‘Ontsluitingsvarianten ontwikkeling Leenheerenpolder’ van 3 december 2020 is nog niet eerder gepubliceerd. Dit onderzoek was erop gericht meer inzicht te krijgen in de mogelijke ontsluitingsvarianten. Het waterschap Hollandse Delta laat momenteel ook nog een onderzoek doen naar verkeerskundige knelpunten op de verschillende dijken. De verwachting is dat dit rapport deze zomer nog beschikbaar komt.

Alle rapporten, informatie en de bij gemeente ingediende reacties nemen wij mee in het lopende proces om te komen tot een integrale afweging van kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen. De rapporten voegen wij ook als bijlage bij het eindadvies voor het college.