Betere ontsluiting voor Hoeksche Waard Zuidwest

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden. Daarnaast is er het verkeer dat naar recreatiegebied Tiengemeten gaat en zorgt de toekomstige ontwikkeling van de Leenheerenpolder later ook voor extra verkeer. Daarom gaan we werken we aan een betere ontsluiting van het zuidwesten van de Hoeksche Waard.

Wat willen we bereiken?

De aanpassingen in de verkeersontsluiting van Hoeksche Waard Zuidwest moet bijdragen aan een verbetering van:

  • de verkeersveiligheid, met name voor fietsers;
  • de afwikkeling van de verschillende verkeersstromen, zoals landbouw- en vrachtverkeer;
  • de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken;
  • de verkeersstructuur om de ontwikkeling van de Leenheerenpolder te faciliteren.

Hoe gaan we dit doen?

De gemeente wil graag komen tot een goede oplossing voor de verbetering van de verkeersontsluiting in het zuidwesten van de Hoeksche Waard. In de afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar de verbetering van de verkeerssituatie in de zuidwestelijke kant van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om een proces te organiseren om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen.

Contact

Voor vragen over het project kunt u terecht bij René den Drijver, projectleider ontsluiting HW West bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail rene.dendrijver@gemeentehw.nl

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de Leenheerenpolder? Neem dan contact op met Henk Groeneveld, gemeentelijk projectleider Leenheerenpolder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta willen het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar maken. Dit willen ze doen door een aantal wegen te verbreden. Ook worden op enkele plaatsen bestaande wegen met elkaar verbonden door nieuwe aansluitingen te maken. Daarnaast komen op verschillende dijken maatregelen om er voor te zorgen dat er minder vrachtverkeer over deze dijken rijdt. Door al deze verschillende maatregelen ontstaat er een complete en duidelijke hoofdroute voor dit gebied.

Vijf verkeersaanpassingen

Beide colleges geven aan welke 5 verkeersaanpassingen er volgens hen nodig zijn om het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar te maken. Het zuidwesten van de Hoeksche Waard heeft 2 logische ‘in- en uitgangen’ voor het gebied, het Buitenom en de Hogeweg. De nieuwe verkeersstructuur moet hierop aansluiten. Dit doen we door: 

  1. De Hogeweg en de Lange Eendragtsweg met elkaar te verbinden via een nieuw aan te leggen weg ten westen van het Zwartsluisje.
  2. De Steegjesdijk en de Vaartweg met elkaar te verbinden via een nieuw aan te leggen weg ten oosten van Vaartweg 11/13.
  3. De Lange Eendragtsweg, Groeneweg, Zuidoordseweg en Vaartweg in te richten volgens het duurzaam veilig principe. Dit betekent dat deze wegen verbreed worden.
  4. De Oudendijk te verbreden ter hoogte van de nummers 54 t/m 58 en hier een aparte fietsverbinding aan te leggen.
  5. Ter hoogte van de woningen langs de Zuidoordseweg nummers 10 t/m 22 een parallelweg aan te leggen. 

Vergaderingen gemeenteraad en Verenigde Vergadering

Op 8 november namen het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta het besluit om het zogenaamde voorkeurstracé aan de gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van het waterschap voor te stellen. Zij nemen het definitieve besluit.

Het voorstel wordt besproken tijdens de volgende vergadercyclus van de gemeenteraad. De cyclus kent beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen. De beeldvormende vergadering is op 29 november. In de besluitvormende vergadering van 20 december neemt de raad een besluit. De stukken voor de gemeenteraad zijn vanaf 18 november te raadplegen op de website van de gemeenteraad

Inspreken

Als u wilt inspreken bij de gemeenteraad, kan dit het beste tijdens de beeldvormende vergadering op 29 november. U kunt dit laten weten aan de griffie via griffie@gemeentehw.nl. Zij kunnen u meer vertellen over het inspreken en u hierbij begeleiden.

Wilt u inspreken bij de Verenigde Vergadering? Kijkt u dan op de website van het waterschap, onder het kopje ‘Spreekrecht aanvragen’ vindt u meer informatie. De stukken voor de Verenigde Vergadering kunt u raadplegen op het dashboard van het waterschap.

Op dinsdag 23 augustus organiseerden wij een inloopavond in Goudswaard voor iedereen die betrokken is bij dit project. Tijdens deze inloopavond lieten wij de ontwerpen zien van de verschillende nieuwe aansluitingen en routes. Ruim 170 inwoners bezochten de inloopavond.

Voortraject

De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid van het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen. APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en haalde meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op. APPM leverde voor de zomervakantie een rapport op met een advies over een betere verkeersstructuur.

Het advies van APPM is inmiddels uitgewerkt door De Baan Verkeersadvies naar mogelijke ontwerpen.

Tijdens de inloop avond konden alle aanwezigen hun reacties geven op de ontwerpen. Ook konden ze meedenken over verkeersmaatregelen, zoals inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

U kunt hier de toelichting lezen op alle ontwerpen.

In het nieuwsbericht vindt u laatste stand van zaken en leest u hoe wij inwoners en andere betrokkenen informeren over het vervolg en wat de planning is. 

Op maandag 20 september organiseerden wij de tweede digitale participatieavond. Dit was een online bijeenkomst. Alle inwoners uit het zuidwesten van de  Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden konden hieraan deelnemen.

Tijdens deze avond presenteerde APPM haar bevindingen tot nu toe en gaf een advies over een mogelijke oplossing.

APPM sprak in de afgelopen periode met diverse partijen zoals dorpsverenigingen, belangengroepen, ondernemers en inwoners. Ook de eerder uitgevoerde onderzoeken en opgehaalde informatie die wij kregen tijdens de 1e participatieavond op 8 juli verwerkte zij in hun advies.

Op donderdag 8 juli 2021 organiseerden wij de eerste digitale participatieavond. Dit was een online bijeenkomst. Alle inwoners uit het zuidwesten van de Hoeksche Waard en andere geïnteresseerden konden hieraan deelnemen.

Tijdens deze avond gaf APPM, de onafhankelijke procesbegeleider, een toelichting op de bevindingen uit de eerder uitgevoerde studies. Deelnemers konden via de chat vragen stellen. De presentatie en uitkomsten van vragen de wij stelden via ‘Mentimeter’ kunt u hieronder vinden. Hieronder vindt u het verslag met alle vragen die tijdens de participatieavond gesteld zijn in de chat en de antwoorden.

De relevante al eerder uitgevoerde studies kunt u vinden onder het kopje ‘Documenten’.

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de relevante rapportages die afgelopen jaren zijn opgesteld over de verkeerssituatie in Hoeksche Waard Zuidwest. Een aantal van de rapportages is al eerder gepubliceerd en ter informatie aan de gemeenteraad verstrekt. De reacties die naar aanleiding van deze rapportage eerder door de gemeente zijn ontvangen, worden ook betrokken in het proces. Het rapport van Goudappel ‘Ontsluitingsvarianten ontwikkeling Leenheerenpolder’ van 3 december 2020 is nog niet eerder gepubliceerd. Dit onderzoek was erop gericht meer inzicht te krijgen in de mogelijke ontsluitingsvarianten. Het waterschap Hollandse Delta laat momenteel ook nog een onderzoek doen naar verkeerskundige knelpunten op de verschillende dijken. De verwachting is dat dit rapport deze zomer nog beschikbaar komt.

Alle rapporten, informatie en de bij gemeente ingediende reacties nemen wij mee in het lopende proces om te komen tot een integrale afweging van kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen. De rapporten voegen wij ook als bijlage bij het eindadvies voor het college.