Randweg Klaaswaal

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en ook het landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen.

Van oorsprong zijn deze wegen dijken met lintbebouwing. Bewoners van deze huizen parkeren hun auto’s langs deze wegen.  Daarnaast wordt het steeds drukker en worden de voertuigen groter. Dit alles zorgt ervoor dat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze wegen al langere tijd  onder druk staan.

Gemeente Hoeksche Waard wil daarom de kern van Klaaswaal ontlasten van doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer gaat straks niet meer door de kern van Klaaswaal, maar maakt gebruik van de nieuwe randweg. Doordat de randweg direct verbonden is met het bedrijventerrein gaat ook (zwaar) vrachtverkeer niet meer door de kern van Klaaswaal. Op die manier zorgt de randweg ervoor dat de wegen van de centrale as rustiger en veiliger zijn. Wonen, werken, recreëren, buiten spelen en fietsen  wordt weer een stuk fijner voor onze inwoners van Klaaswaal. Door het herinrichten van de Molendijk ontstaat er weer een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. De schoolgaande jeugd kan weer veilig naar school.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de projectleider voor de randweg van de gemeente, de heer R. (René) den Drijver. U kunt hem bereiken, telefonisch op 14 0186 (algemeen) / 088-647 1434 (direct) of per mail via  rene.dendrijver@gemeenteHW.nl

In januari 2024 besloot de gemeenteraad te gaan voor een korte oostelijke randweg. Bij de uitwerking van het voorgestelde voorkeursalternatief 2 – fase 1 vraagt de raad ook rekening te houden met een mogelijke aanleg van fase 2 in de toekomst. Op die manier kan op een later moment de hele randweg worden gerealiseerd.

Korte oostelijke randweg (voorkeursalternatief 2 – fase 1) – blauwe lijn:
De korte oostelijke randweg is een verkorte versie van de hele randweg, uitgevoerd in een 60 km/uur variant. Deze korte oostelijke randweg loopt tussen de Rijksstraatweg (vlak bij de komgrens van Klaaswaal) en de Smidsweg (vlak bij Westmaas).

Oostelijk randweg (voorkeursalternatief 2 – fase 2) – gele lijn:
De oostelijke randweg is de hele randweg. Het gaat dan om variant 2 uit het Milieueffectrapport (MER).  Deze variant ligt aan de oostkant van het dorp en is ingericht als gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur. Deze variant ligt langs de Botweg en de 4e Moerweg en loopt in zuidelijke richting tot langs het bedrijventerrein van Numansdorp tot aan de Energieweg om verder van de woonbebouwing van Klaaswaal te blijven.

Wat is nodig voor fase 1: de korte oostelijke randweg?

De komende tijd werken we aan de volgende stappen/onderwerpen:

  • ruimtelijk ontwerp; hoe passen we de randweg in het landschap in
  • participatie met betrokkenen
  • actualiseren van verschillende onderzoeken
  • gronden aankopen
  • kostenoverzicht
  • aansluiting met bestaande wegen

In november 2019 organiseerden wij voor alle inwoners van Klaaswaal de bijeenkomst “Klaaswaal Centraal”. Tijdens deze avond bespraken wij een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor Klaaswaal. Na afloop konden inwoners zich aanmelden om mee te blijven praten en denken over de toekomst van het dorp in van verschillende werkgroepen.

Werkgroep randweg Klaaswaal

Een groot deel van de leden is belanghebbende en heeft eigendom in het zoekgebied. Algemene belangen over de randweg die iedereen aangaan, komen ter sprake in de werkgroep. Voor individuele belangen voeren wij apart overleg. Doel van deze werkgroep is om samen met de projectgroep (waterschap en gemeente) te komen tot een zo breed mogelijk gedragen tracé voor de randweg.

Binnenkort kijken we hoe we samen gaan werken aan fase 1 en fase 2.

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. We bekijken nu welke procedure voor de korte randweg Klaaswaal het beste past. De keuze voor het tracé (variant 2, 60 km/uur) is gebaseerd op de milieueffectrapportage (MER) die wij eerder maakten. Wij werken dit tracé verder uit. Daarvoor gebruiken wij de eerdere MER als basis. 

Naar aanleiding van het terugtrekken van provincie Zuid-Holland stelde het college de gemeenteraad voor om:

  1. Eerst te gaan voor een verkorte 60 km/uur randweg tussen de Rijksstraatweg (vlak bij de komgrens van Klaaswaal) en de Smidsweg (vlak bij Westmaas) en deze aan te wijzen als voorkeursalternatief.
  2. Samen met waterschap Hollandse Delta dit voorkeursalternatief voor besluitvorming verder uit te werken.

Dit voorstel werd besproken in de beeldvormende en oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. Daarna diende de gemeenteraad op 30 januari 2024 een amendement in op het voorstel dat werd aangenomen. De raad vraagt om:

  1. Bij de uitwerking van het voorgestelde voorkeursalternatief fase 1, ook rekening te houden met een mogelijke aanleg van fase 2 in de toekomst. Op die manier kan op een later moment de hele randweg worden gerealiseerd, zoals deze is uitgewerkt in het concept-MER ‘Randweg Klaaswaal’ d.d. 31-10-2022’.
  2. De betrokkenen in en rondom het plangebied nadrukkelijk te betrekken bij de tracékeuze voor fase 2 en deze keuze op te leveren aan de gemeenteraad voor eind juni 2025.

Wat wil de raad met dit besluit bereiken?

Het aanleggen van de randweg Klaaswaal heeft grote impact op omwonenden en ondernemers in het betreffende plangebied. De voorspelling is dat de voorgestelde korte 1e fase van de randweg Klaaswaal in 2035 het verkeer niet meer aan kan. Dan zou als oplossing voor dit probleem toch opnieuw moeten worden gewerkt aan de 2e fase van de randweg. Om te voorkomen dat belanghebbenden in het plangebied te maken krijgen met twee verschillende processen in een relatief korte tijd, wil de raad graag in één keer het hele tracé vaststellen in overeenstemming met de belanghebbenden.

Bovenstaande gaat nadrukkelijk alleen over de tracékeuze en niet over de besluitvorming om de 2e fase wel of niet aan te leggen. Of fase 2 uiteindelijk aangelegd gaat worden is mede afhankelijk van het nieuwe mobiliteitsplan en medewerking/deelname van andere overheden, ook op financieel gebied.

Voor alle geïnteresseerden maken en verspreiden wij een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is voor alle geïnteresseerden. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. Wij ontvangen dan graag uw naam en e-mailadres.

Heeft u geen internet? Dan kunt u via 14 0186 | 088 – 647 36 47 een papieren exemplaar van deze nieuwsbrief aanvragen.

Documenten

Om te komen tot een randweg Klaaswaal waren wij in gesprek met provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. Eind 2023 liet de gedeputeerde van provincie Zuid-Holland weten dat de provincie onvoldoende budget heeft om alle knelpunten op het gebied van verkeer in de provincie aan te kunnen pakken. De provincie geeft andere knelpunten meer prioriteit en doet daarom niet mee in de aanleg van een randweg.
We pakken nu het project samen op met het waterschap en kijken naar welke mogelijkheden er zijn. Het waterschap is een belangrijke partner omdat we 2 wegen van hen, Botweg en 4e Moerweg, willen benutten voor de randweg. Maar ook zijn er effecten te verwachten op andere wegen in beheer bij het waterschap.
We spraken af dat het waterschap meedenkt over de uitwerking. Hiervoor stellen we een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) op waarin verschillende afspraken staan over de samenwerking.

De afgelopen jaren werkten we aan een Milieueffectrapport (MER). Hiervoor moest eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) worden opgesteld. In de NRD informeren wij u over de aanleg van de randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de onderzoeken uitvoeren. De NRD (linken naar document) is door het college van BenW vastgesteld op 13 juli 2021.

Milieueffectrapport (MER)

Dit MER vormt de basis om te komen tot een voorkeur voor een tracé van de randweg Klaaswaal. In het rapport staan 10 mogelijke tracéalternatieven voor de aanleg van een randweg rondom Klaaswaal. Voor deze 10 alternatieven zijn de milieugevolgen beschreven en met elkaar vergeleken. In het MER wordt geen keuze gemaakt voor één van deze alternatieven. Het MER geeft wel inzicht in de verschillen en de voordelen en nadelen ten opzichte van elkaar. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard heeft kennis genomen van het MER.

Van het rapport is een digitale samenvatting gemaakt. Deze samenvatting kunt u lezen op MER randweg Klaaswaal. Hier kunt u ook het hele rapport downloaden en alle bijbehorende stukken.

Advies Royal HaskoningDHV

Ondanks het feit dat in het MER geen keuze wordt gemaakt, geeft Royal HaskoningDHV, de opsteller van het MER, wel een advies. Dit advies is alternatief 2. Deze ligt aan de oostkant van het dorp en is ingericht als gebiedsontsluitingsweg 80 km/u. Deze ligt langs de Botweg en de 4e Moerweg en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp om verder van de woonbebouwing van Klaaswaal te blijven. Dit alternatief zorgt voor een duidelijk en aantrekkelijk regionaal wegennetwerk. De verkeersdruk op de Molendijk neemt af, waardoor er een aantrekkelijke en veilige route ontstaat voor fietsers. Bij dit alternatief adviseert Royal HaskoningDHV de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Klaaswaal te verlengen en aan te sluiten op de oostelijke randweg.

Voorkeursalternatief 2 – fase 1 is nu de ‘korte oostelijke randweg’. In januari 2024 besloot de gemeenteraad te gaan voor een korte oostelijke randweg. Bij de uitwerking van het voorgestelde voorkeursalternatief 2 – fase 1 vraagt de raad ook rekening te houden met een mogelijke aanleg van fase 2 in de toekomst. Op die manier kan op een later moment de hele randweg worden gerealiseerd

U kunt op de pagina ‘Randweg Klaaswaal: proces tot en met 2023’ meer lezen over de het proces tot en met 2023.