Terug naar het overzicht

Randweg Klaaswaal: provincie trekt zich terug, college stelt nieuw alternatief voor

De afgelopen maanden was de gemeente in gesprek met provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta om met elkaar tot een voorkeur voor een tracé te komen. Onlangs liet de gedeputeerde van provincie Zuid-Holland weten dat de provincie onvoldoende budget heeft om alle knelpunten op het gebied van verkeer in de provincie aan te kunnen pakken. De provincie geeft andere knelpunten meer prioriteit en doet daarom niet mee in de aanleg van een randweg.

Waterschap Hollandse Delta en de gemeente kunnen een volledige randweg niet betalen zonder steun van de provincie. De gemeente vraagt nu het waterschap om samen te kijken wat wel haalbaar kan zijn.

Verkorte oostelijke randweg

Uit eerder onderzoek bleek dat een nieuwe weg aan de oostkant van Klaaswaal, tussen de N489 en Numansdorp, de beste oplossing is. De kosten hiervan zijn voor gemeente en waterschap samen financieel niet haalbaar. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat met een verkorte oostelijke randweg, ingericht op 60 km/uur, de hoeveelheid verkeer ook daalt in de kern van Klaaswaal. Met de aanleg van een verkorte randweg vermindert de hoeveelheid verkeer waardoor de leefbaarheid in het dorp ook verbetert. Bij een verkorte oostelijke randweg maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande wegen die waar nodig worden aangepast of verbeterd.

Wij beseffen dat dit misschien niet voor iedereen de meest optimale oplossing is. Toch is naar ons idee een verkorte oostelijke randweg het enige alternatief om de knelpunten in Klaaswaal te kunnen aanpakken, zonder het verkeer te verplaatsen naar wegen die daarvoor niet geschikt zijn.

Binnenkort stellen we aan de gemeenteraad voor om een verkorte 60 km/uur randweg tussen de Rijksstraatweg (vlakbij de komgrens van Klaaswaal) en de Smidsweg (vlakbij Westmaas) aan te wijzen als voorkeursalternatief. Als we weten wanneer het in de raad wordt behandeld, informeren wij u via deze nieuwsbrief. Als de gemeenteraad hiermee akkoord is, willen we met het waterschap, bewoners en andere belanghebbenden dit voorkeursalternatief verder uitwerken.

Nieuw alternatief uitwerken met bewoners en belanghebbenden

Na akkoord van gemeenteraad gaan wij het nieuwe voorkeursalternatief voor de verkorte randweg Klaaswaal samen met inwoners en waterschap verder uitwerken tot een ontwerptracé. Dat is de basis voor de uitvoeringsovereenkomst met het waterschap. Daarnaast werken wij het voorkeurstracé verder uit naar een omgevingsplan. Hierover vindt besluitvorming plaats en er zijn mogelijkheden om een reactie te geven of in beroep te gaan bij de Raad van State. We informeren u op een later moment over dit proces.

Overige wegen opnieuw inrichten

Om ervoor te zorgen dat het verkeer straks over de nieuwe randweg gaat rijden en niet meer over de bestaande en bekende routes, moeten we die bestaande routes opnieuw inrichten. De doorstroom-snelheid van een randweg van 60 km/uur weg is lager dan bij een 80 km/uur weg. Daarom moeten we voor het voorkeursalternatief meer maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het verkeer via de nieuwe randweg gaat rijden. Denk hierbij aan snelheidsremmende maatregelen, aanleg van fietsstroken, parkeerplaatsen enzovoorts. Hierover gaan we in gesprek met de werkgroep om samen passende maatregelen in kaart te brengen.