Wij vinden het van groot belang dat het voorzieningenniveau van de kern Zuid-Beijerland tenminste blijft zoals deze nu is. De aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, horeca, verenigingen zijn belangrijk om de kern vitaal te houden. 

Konijnendijk Mode is een van de voorzieningen in Zuid-Beijerland. Inwoners van de Hoeksche Waard, maar ook buiten de regio, gaan naar Konijnendijk om te winkelen. Om deze functie te kunnen behouden is uitbreiding en modernisering noodzakelijk. Als gemeente werken wij hier graag aan mee.

Voor de uitbreiding van Konijnendijk Mode is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerp bestemmingsplan zal binnenkort ter vaststelling worden voorgelegd aan het college. Vervolgens zal dit bekend gemaakt worden via de website van de gemeente (op deze pagina) en de officiële kanalen, het Kompas, de Staatscourant en het gemeenteblad.

Wij grijpen deze mogelijkheid aan om de openbare ruimte van de Marijkelaan en de Gravin Sabinastraat tot aan de verbinding tussen Konijnendijk en het centrum aan te pakken. Op deze manier is het detailhandelsgebied van Zuid-Beijerland beter bereikbaar en herkenbaar. Tegelijkertijd wordt de verkeersveiligheid/doorstroming openbaar vervoer en hulpdiensten verbeterd. Door toepassing van klimaat adaptieve maatregelen wordt een toekomstbestendige situatie gerealiseerd.

Inwoners van Zuid-Beijerland konden de presentatie van de plannen voor de herinrichting van het centrum van Zuid-Beijerland en de uitbreiding van Konijnendijk Mode online bekijken. Dit was mogelijk van vrijdag 26 juni tot en met woensdag 8 juli 2020.

We ontvingen veel, vaak uitgebreide en gedetailleerde reacties op de plannen voor de herinrichting van het centrum en de uitbreiding van Konijnendijk Mode. Onderaan deze pagina vindt u de verslagen met opmerkingen over de verschillende plandelen. Ook vindt u hier de reactie van de gemeente op de gestelde vragen en/of opmerkingen. Deze zijn gebundeld tot thema’s of onderwerpen. In verband met de privacy zijn alle reacties anoniem verwerkt. De heren Konijnendijk beantwoordden de vragen met betrekking tot de uitbreiding van de winkel.

We gaan met de gemaakte opmerkingen aan de slag en onderzoeken hoe we tot de meest optimale uitwerking kunnen komen. Een nader uitgewerkt Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting leggen wij weer aan de omgeving voor.

Om het plan mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan (met alle bijlagen) lag van 9 september tot en met 20 oktober 2021 ter inzage met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website Ruimtelijke Plannen. Daar treft u ook de publicatie aan.

Heeft u naar aanleiding van dit project nog vragen?

Met betrekking tot de uitbreiding van Konijnendijk Mode? Dan kunt u terecht bij de projectleider Henriëtte Vernes. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 16 51 of via e-mail henriette.vernes@gemeentehw.nl.

Heeft u vragen over de herinrichting van het gebied? Dan kunt u terecht bij de projectleider Henri van der Glas. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 17 54 of via e-mail henri.vanderglas@gemeentehw.nl.