De zondag is voor veel inwoners van de Hoeksche Waard anders dan andere dagen van de week, omdat de meeste mensen op deze dag niet werken. 

De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zorgen voor meer duidelijkheid over hoe de zondag ingevuld kan worden. Daarom wordt in kaart gebracht wat de voorkeuren van inwoners en ondernemers in de Hoeksche Waard zijn. Waar is behoefte aan? Hoe wordt er gedacht over verschillende belangen? En wat is er nodig om straks beleid te kunnen maken over dit onderwerp.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich vertegenwoordigd en betrokken voelen. Daarom nodigt de gemeente u uit om mee te denken. In juni starten we met een grootschalige online onderdelen. In een aantal stappen werken we toe naar een advies aan de gemeenteraad.

Op deze webpagina vindt u informatie over de verschillende stappen van het onderzoek en de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden betrokken. Zodra er tussentijdse resultaten bekend zijn, delen we die hier.

Het onderzoek

Omdat de belangen en opvattingen over wat wel en niet kan op zondag in de Hoeksche Waard uiteenlopen, is ervoor gekozen om een extern onderzoeksbureau een raadpleging uit te laten voeren waarbij iedereen de kans krijgt om een bijdrage te leveren. Het is de bedoeling dat iedereen die hier een mening over heeft, gehoord wordt. Het is echter ook de bedoeling om – zoals dat heet – het stille midden met een minder sterk belang te raadplegen over dit onderwerp. Daarom is het onderzoek opgedeeld in een aantal verschillende onderdelen. Dit zijn:

De raadpleging: een breed uitgezet onderzoek waarin iedereen zijn of haar mening kan geven. Met de beproefde Participatieve Waarde Evaluatie-methodiek (PWE) krijgen deelnemers de kans om beleidsopties en de effecten voor verschillende belanghebbenden te beoordelen. 

De klankbordgroep: ondernemers en maatschappelijke organisaties met een sterk belang kijken mee naar het proces, leveren een bijdrage aan het onderzoek en informeren hun eventuele achterban.

Het inwonersforum: een diverse groep inwoners die via een aselecte steekproef wordt gekozen gaat aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek met elkaar in gesprek en werkt aan een advies voor de gemeenteraad en het bestuur.

Planning

Het is belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd. Globaal ziet de planning er als volgt uit:

Samenstelling inwonersforum april 2023
Samenstelling klankbordgroepapril 2023
Opzetten en afstemmen raadpleging (PWE) april & mei 2023
Uitvoering grootschalige raadpleging (PWE)     juni & juli 2023
Beoordelen en uitwerken resultaten door inwonersforumaugustus & september 2023
Advies aan gemeenteraad  oktober/november 2023
Besluitvormingdecember 2023

Meer weten over dit onderzoek? Hieronder vindt u meer informatie.

15 tot 20 inwoners van de Hoeksche Waard krijgen een belangrijke rol in het onderzoek. Zij vormen samen een inwonersforum. Ze komen tussen april en oktober 5 keer bij elkaar en schrijven samen een advies aan de gemeenteraad. Op 17 maart krijgen 320 inwoners een uitnodiging van de burgemeester. De adressen worden bepaald door een steekproef, dat is een soort loting. Iedereen die een brief krijgt mag zich aanmelden voor een inwonersforum. Als méér dan 20 mensen zich aanmelden, wordt er nog een keer geloot. Het doel is om een zo divers mogelijke groep inwoners van verschillende leeftijden en dorpen samen te stellen.

Meer informatie over deze steekproef vindt u in het verantwoordingsdocument onder ‘Documenten’.

Het advies van het inwonersforum is gebaseerd op heel veel waardevolle informatie. Deze informatie is afkomstig van honderden of zelfs duizenden inwoners. Vanaf juni 2023 kan iedereen meedoen aan een raadpleging: de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Deze kunt u straks invullen via een computer, tablet of smartphone. De raadpleging gaat niet over meningen, maar over waarden. Deelnemers wegen verschillende opties en opvattingen tegen elkaar af en vertellen wat ze zelf belangrijk vinden.

Een onderzoeksbureau vat de resultaten samen in een rapport. Het rapport helpt het inwonersforum om het goede gesprek met elkaar te voeren en recht te doen aan de verschillende waarden die leven in de samenleving.

We willen ondernemers, maatschappelijke organisaties en hun klanten of leden van harte uitnodigen om deel te nemen aan de raadpleging (PWE). Daarnaast nodigen we belangenorganisaties uit voor een klankbordgroep. Samen zorgen we ervoor dat alle belangrijke aspecten van rust en activiteiten op zondag aan bod komen. Op 3 momenten kijken zij kritisch mee naar de vormgeving van het proces.

Heeft u vragen over het onderzoek over Rust en Activiteiten op Zondag? U kunt ons mailen raoz@gemeentehw.nl of bellen via telefoonnummer 14 0186 of 088-647 3647.