Privacyverklaring Schulddienstverlening

Gemeente Hoeksche Waard voert een groot aantal wettelijke taken uit. Eén van die taken is het ondersteunen van  inwoners met schulden en het voorkomen dat zij in diepe schulden terecht komen. Deze taak is geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Bij het uitvoeren van deze taak worden persoonsgegevens verwerkt. Wij hebben een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Wij verzamelen persoonsgegevens van inwoners van gemeente Hoeksche Waard die ondersteuning vragen bij geldzaken. Ook verwerken wij persoonsgegevens van ketenpartners.

Voor onze werkzaamheden binnen de schulddienstverlening kunnen wij gebruik maken van de volgende persoonsgegevens van inwoners van gemeente Hoeksche Waard:

 • Naam
 • Adres en/of afwijkend postadres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Verblijfstatus
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over iemands gezondheid
 • Eerdere of lopende schuldhulpverlening/saneringskrediet
 • Gegevens die zijn verwerkt over de inwoner bij de uitvoering van de  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en/of Participatiewet: contactgegevens van hulpverleners of klantmanagers, gegevens opgenomen in de basisregistratie personen en gegevens over inkomsten- en vermogenspositie.
 • Tijdens uw aanvraag schulddienstverlening vullen wij (als u dit wilt) met behulp van enkele aanvullende informatie die u bij ons aanlevert een online tool (Voorzieningenwijzer) in om samen met u te bekijken of u gebruik maakt van alle voorliggende voorzieningen. Hierbij valt te denken aan: gegevens van uw toeslagpartner, type woning, verhuurder, inkomenshoogte en -soort, loonbeslag, de hoogte van vermogen, het gebruik van bijvoorbeeld gemeentelijke regelingen/huurtoeslag/kindgebonden budget/kinderopvangtoeslag/zorgtoeslag/minimaregeling/schuldhulpverlening/WMO/ Wlz, partneralimentatie en medische selectie zorgverzekeraar

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) kunnen wij de volgende gegevens van inwoners van gemeente Hoeksche Waard bij de daartoe aangewezen instanties opvragen en gebruiken:

 • Gegevens uit de basisregistratie personen
 • Gegevens over inkomen en vermogen die verkregen zijn bij de heffing van belastingen en de premies volksverzekeringen op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Gegevens over de toekenning van tegemoetkomingen en de daarop verleende voorschotten met toepassing van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen
 • Gegevens uit de basisregistratie kadaster
 • Gegevens uit de basisregistratie voertuigen
 • Naam of handelsnaam waaronder een inwoner handelt en de ondernemingen en rechtspersonen waarbij een inwoner is betrokken
 • Gegevens over kinder- en partneralimentatie
 • Inkomen uit uitkering op grond van de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Participatiewet en de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
 • Inkomensgegevens uit de polis administratie van UWV
 • Gegevens over belastingvorderingen
 • Gegevens over terugvordering van of aansprakelijkstelling voor onverschuldigd betaalde toeslagen en verplichtingen tot het betalen van de opgelegde bestuurlijke boete
 • Verleende kredieten
 • Betaalachterstanden met betrekking tot inning van de eigen bijdragen bij CAK
 • Openstaande vorderingen en bestuurlijke boetes bij Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Gegevens over openstaande vorderingen en beslagen bij Gerechtsdeurwaarders
 • Gegevens over openstaande studieschuld bij DUO
 • Gegevens over de terugvordering van uitkeringen, toeslagen, tegemoetkomingen of bijstand en over verplichtingen tot het betalen van de door dit bestuursorgaan opgelegde bestuurlijke boetes bij UWV, SVB en college van deze en/of andere gemeenten
 • Betaalachterstanden en betaalverplichtingen LBIO
 • Gegevens over openstaande vorderingen bij andere bestuursorganen, personen en instanties
 • Het gegeven dat iemand schuldhulpverlening ontvangt verstrekken aan gerechtsdeurwaarders, schuldeisers, bewindvoerders en kredietverstrekkers, zodat zij medewerking kunnen verlenen bij schuldhulpverlening
 • Strafrechtelijke veroordeling of onherroepelijke bestuurlijke sanctie voor financiële benadeling bestuursorgaan

Van medewerkers van ketenpartners kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer en e-mailadres

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Besluiten over toegang tot en het uitvoeren van schulddienstverlening
 • Opstellen en indien nodig, bijstellen van het plan van aanpak
 • Contactmomenten met (medewerkers van) ketenpartners

Een grondslag is de wettelijke basis die nodig is om persoonsgegevens te kunnen verwerken.

Wij hebben de wettelijke taak om, na het stellen van de hulpvraag door een inwoner, te besluiten over (en het uitvoeren van) schuldhulpverlening. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een overheidstaak die op ons rust (en die is geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). In het kader van het plan van aanpak worden ook bijzondere persoonsgegevens (gegevens over gezondheid) verwerkt. Dit is toegestaan op grond van artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 30 Uitvoeringswet AVG.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor de Voorzieningenwijzer, dan doen wij dit alleen na uw toestemming.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met gerechtsdeurwaarders, schuldeisers, ketenpartners, bewindvoerders en kredietverstrekkers, zodat zij medewerking kunnen verlenen aan de schulddienstverlening. De wettelijke basis hiervoor is artikel 8 lid 2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en artikel 17 Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening.

Bovendien delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken, zoals een applicatiebeheerder.

Met partijen die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wanneer persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (dit zijn alle landen van de Europese Unie, èn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden verwerkt, zullen daarbij de wettelijke bepalingen in acht worden genomen.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk door de omschreven doelen.

Wij verwerken deze gegevens zolang als nodig voor schulddienstverlening aan u, tenzij de wet ons een andere duur voorschrijft. In een aantal gevallen worden uw persoonsgegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Wanneer wij uw gegevens verwerken voor schulddienstverlening (of als wij deze weigeren) verwerken wij uw persoonsgegevens tot 5 jaar na beëindiging van de schulddienstverlening of in geval van een negatief besluit, tot 5 jaar daarna.  

Wanneer een schulddienstverleningstraject voortijdig wordt afgebroken, verwerken wij uw persoonsgegevens  tot 1 jaar nadat dit traject is afgebroken.

Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene privacyverklaring. U leest daarin ook wat u kunt doen bij klachten.