Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • etc.

Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere medische-, godsdienstelijke- of financiële gegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strikte wettelijke regels.

Doelen

Wij verwerken persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak. Wij kunnen de persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het beoordelen van uw aanvraag, voor het versturen van een nieuwsbrief, voor (telefonisch) contact of om u te informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Met deze derden maken wij hierover schriftelijke afspraken met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.  

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Rechten van betrokkenen

Wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken, kunt u een aantal rechten bij ons uitoefenen. Het gaat daarbij om de volgende rechten: 

 • inzage in uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens corrigeren
 • uw persoonsgegevens laten verwijderen
 • toestemming intrekken voor het gebruikmaken van uw persoonsgegevens
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken
 • bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

U kunt één van deze rechten inroepen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij:

Gemeente Hoeksche Waard
O.v.v. AVG verzoek
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

Het is hierbij belangrijk dat u aangeeft op welk recht u zich wilt beroepen, en dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek echt betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Vraag/klacht

Voor vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (”AVG”) en privacy kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@gemeentehw.nl, onder vermelding van “AVG/privacy”.

Mocht u vinden dat u niet goed geholpen bent, staat het u vrij om vervolgens een klacht in te dienen bij onze onafhankelijke AVG-toezichthouder (ook wel: “Functionaris Gegevensbescherming”) via fg@gemeentehw.nl.

Ook kunt u een klacht indienen over gemeente Hoeksche Waard bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.