Toekomst Numansdorp

Hoe beleeft u Numansdorp over 30 jaar?

De afgelopen decennia ontwikkelde Numansdorp zich tot een levendig dorp. Het dorp heeft bijna 9000 inwoners en een bloeiend verenigingsleven, een gezellig centrum en een prachtige haven. Het dorp staat nooit stil en ook nu spelen in en rondom Numansdorp verschillende thema’s die van belang zijn voor de toekomst van het dorp. Denk hierbij aan een verdere uitbreiding van het recreatiestrand, horeca, woningbouw en verkeer.

Maar hoe willen we dat de toekomst van Numansdorp eruit ziet? Hoe leven, wonen, werken, recreëren en verplaatsen wij ons later? Is het centrum autoluw? Hoe ontsluiten we Numansdorp? Zijn er nieuwe recreatieve voorzieningen zoals een strand, klimbos of bioscoop? Staan er nieuwe huizen aan de zuidrand of aan het westen of oosten van het dorp? Komt er een nieuw cluster met sportvoorzieningen en/of een woon/zorgcomplex? Dit zijn simpele vragen maar de antwoorden zijn een stuk lastiger.

Het is belangrijk om hierover met z’n allen van tevoren na te denken. Dit doen we met partners maar ook met de inwoners van Numansdorp.

Graag organiseerden wij een fysieke dorpsontmoeting voor alle inwoners van Numansdorp om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het dorp. Door de oplopende besmettingscijfers en de verscherpte coronamaatregelen kon deze bijeenkomst fysiek niet door gaan. Wel ging de digitale bijeenkomst op 22 november door.

Numansdorp is een levendig dorp. De landelijke omgeving met prachtige natuur en het dorpse karakter zorgen ervoor dat inwoners met plezier wonen, winkelen en recreëren. De saamhorigheid in het dorp is groot. Enthousiaste winkeliers organiseren voor jong en oud evenementen in het centrum en het verenigingsleven bloeit rijkelijk.

Recreatie, wonen en sport

In het vitale dorp Numansdorp spelen diverse ontwikkelingen. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van recreatie, wonen en sport. Deze ontwikkelingen zijn heel goed voor het dorp. Ze zijn nodig om het dorp levendig te houden zoals het is.

Zie ook de webpagina nieuw zwembad aan de Meestooflaan.

Ontwikkelbeeld zorgt voor een totaalbeeld

Om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden werkten wij aan het Ontwikkelbeeld Numansdorp. Dit document geeft inzicht in de gevolgen op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit wanneer het dorp zich gaat ontwikkelen. Het geeft een volledig beeld dat handvatten biedt voor concrete beslissingen over lopende en nieuwe initiatieven. Het Ontwikkelbeeld geeft ook inzicht in welke maatregelen en ingrepen  goed zijn voor het dorp. Ook geeft het inzicht in welke kansen er liggen voor de gemeente om in de toekomst Numansdorp verder te laten groeien.

Van en door Numansdorpers

Het Ontwikkelbeeld Numansdorp is tot stand gekomen na gesprekken met veel verschillende partijen. Denk hierbij aan provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, grondeigenaren, winkeliers, initiatiefnemers, maatschappelijke partners en het Dorpsberaad. Ook inwoners zijn tijdens een digitale dorpsontmoeting gevraagd te laten weten waar zij trots op zijn, waar hun zorgen liggen en welke wensen zij mee willen geven voor het Ontwikkelbeeld.

Het Ontwikkelbeeld Numansdorp is eind 2021 aan het voormalige college en gemeenteraad ter kennisname aangeboden. Met bepaalde inzichten uit het Ontwikkelbeeld is al gestart. Het project ‘centrale as’ is hier een voorbeeld van. Hierover leest u meer op de pagina centrale as Numansdorp.

Raad stelt Ontwikkelbeeld voor Numansdorp vast

De gemeenteraad stelde op 7 februari 2023 het Ontwikkelbeeld Numansdorp vast. Dit document geeft inzicht in de gevolgen op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit wanneer het dorp zich gaat ontwikkelen. Ook laat het zien welke kansen er liggen voor de gemeente om in de toekomst Numansdorp verder te laten groeien. Het ontwikkelbeeld is met name van belang voor het maken van afwegingen van projecten en de volgorde waarin deze worden gerealiseerd.

De raad heeft een motie aangenomen over het ontwikkelbeeld. Hiermee vraagt de raad aan het college om twee keer per jaar geïnformeerd te worden over grote, lopende projecten in Numansdorp. Dit kunnen onder andere woningbouwprojecten zijn, plannen om de verkeerswegen te wijzigen of nieuwe recreatieve voorzieningen. De raad wil namelijk op tijd de plannen kunnen beoordelen en wanneer nodig bijsturen.

No regret maatregelen

Het Ontwikkelbeeld geeft ook inzicht in maatregelen en ingrepen die goed zijn voor het dorp (no regret maatregelen). Dus maatregelen waar je sowieso geen spijt van krijgt. Naast het feit dat er ontwikkelingen zijn die in samenhang beoordeeld moeten worden, maakt het Ontwikkelbeeld inzichtelijk welke no regret maatregelen opgepakt kunnen worden. Hierbij is onder andere gelet op de identiteit van Numansdorp en de wensen van de bewoners.

Deze no regret maatregelen zijn:

  • Het beter verdelen van het verkeer over de wegen.
  • Het benutten van de recreatieve kracht van het water.
  • Behouden vitaliteit van het dorp door het versterken van het centrum en onder andere meer woningen te bouwen voor verschillende inkomensgroepen (met name betaalbaar) en leeftijden (met name jongeren en senioren) met de daarbij behorende voorzieningen.
  • Meer groen.

De maatregelen zorgen voor een vermindering van de verkeersdruk op de centrale as, betere benutting van de oostelijke randweg en aantrekkelijker maken van de westelijke polderroute.

Met een eerste no regret maatregel zijn al stappen gemaakt. Binnenkort worden verschillende verkeersmaatregelen als proef opgesteld op de centrale as. Hierover leest u ergens anders in deze nieuwsbrief meer.

Waarom een ontwikkelbeeld?

Numansdorp is een levendig dorp. De landelijke omgeving met prachtige natuur en het dorpse karakter zorgen ervoor dat inwoners met plezier wonen, winkelen en recreëren. In het dorp spelen diverse ontwikkelingen op het gebied van recreatie, wonen en sport. Deze ontwikkelingen zijn heel goed voor het dorp. Ze zijn nodig om het dorp levendig te houden zoals het is. Om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden werkten wij aan het Ontwikkelbeeld Numansdorp.

Het Ontwikkelbeeld Numansdorp is tot stand gekomen na gesprekken met veel verschillende partijen. Denk hierbij aan provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, grondeigenaren, winkeliers, initiatiefnemers, maatschappelijke partners en het Dorpsberaad. Ook inwoners zijn tijdens een digitale dorpsontmoeting gevraagd te laten weten waar zij trots op zijn, waar hun zorgen liggen en welke wensen zij mee willen geven voor het Ontwikkelbeeld.

Ontwikkelbeeld Numansdorp