Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. De Wkb wordt in stappen ingevoerd. Nu geldt de Wkb voor bouwwerken onder gevolgklasse 1.

Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

 • Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
 • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
 • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
 • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wkb voor bouwwerken onder gevolgklasse 1, dat zijn onder andere:

 • Woningen (vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen, inclusief eventuele garages en andere soorten aanbouwen. Voorwaarde is dat deze woningen op de grond staan en niet op een ander bouwwerk of op een andere woning worden gebouwd, zoals bijvoorbeeld een appartementengebouw).
 • Woonboten en andere drijvende woningen.
 • Vakantiehuisjes en andere vakantieverblijven. Ook hier zijn vakantieappartementen en dergelijke uitgesloten.
 • Bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hallen bedoeld voor opslag of productie, inclusief een kantoor of kantine, magazijnen, kassen en dergelijke. Kantoorgebouwen, winkelpanden en dergelijke vallen niet onder gevolgklasse 1.
 • Opslagruimten, magazijnen en andere bouwwerken vallend onder het vorige punt van maximaal twee verdiepingen die gebouwd worden bij kantoren, winkels en dergelijke.
 • Fiets- en voetgangersbruggen met een overspanning van maximaal 20 meter over wegen en spoor- en waterwegen. Worden de bruggen gebouwd over provinciale wegen of rijkswegen dan vallen ze niet over gevolgklasse 1.
 • Overige bovengronds gelegen bouwwerken bedoeld voor wegen (geen viaducten en dergelijke), vaarwegen, stroomvoorziening, en dergelijke als ze niet hoger dan 20 meter zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine windmolens, keermuren en zendmasten.

Voordat u gaat bouwen moet u nakijken of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, bent u verplicht om een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – in te schakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen.

In onderstaande animatie staat een uitleg voor (kleine) aannemers en consumenten:

In onderstaande animatie staat een uitleg voor opdrachtgevers:

De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet.

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, kunt u in de gevallen waarbij u een kwaliteitsborger moet inschakelen beginnen met de werkzaamheden nadat:

 • de kwaliteitsborger 4 weken voor start bouw een borgingsplan heeft ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard en;
 • de kwaliteitsborger 2 dagen voor de start bouw een melding start bouw heeft gedaan.

Wij adviseren u pas te starten met de werkzaamheden nadat de bezwaartermijn (6 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning) voorbij is.

De start van de werkzaamheden moet in alle gevallen vooraf worden gemeld bij de gemeente. De bouwinspecteurs van team Toezicht & Handhaving zien toe op de naleving van de voorwaarden die in de omgevingsvergunning zijn gesteld. Is de (ver)bouw gereed dan moet u 2 weken voordat u het bouwwerk in gebruik wilt nemen een gereed melding doen bij de medewerkers van Integrale Handhaving. Is de (ver)bouw met een kwaliteitsborger gerealiseerd, dan moet er een opleverdossier ingediend worden.

Vinden de werkzaamheden niet volgens de verleende vergunning plaats? Dan kunnen de bouwinspecteurs van team Toezicht & Handhaving u verplichten de plannen uit te voeren zoals bepaald in de vergunning. Ze kunnen u ook verplichten om een gewijzigde aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. In het ergste geval kan het werk worden stilgelegd en/of mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.