Energietransitie

Samen maken wij ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard

De energietransitie: inzetten op besparen en overgaan op schone energie in de Hoeksche Waard

Wij zijn trots en zuinig op onze groene en open Hoeksche Waard. Én wij willen een duurzaam eiland dat helemaal klaar is voor de toekomst. Onze ambitie is de Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050, wat ook de doelstelling is vanuit het landelijke Klimaatakkoord. Daarmee bedoelen we dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De energietransitie – de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie – speelt hierin een grote rol. Het is dan ook 1 van de 4 thema’s in ons programmaplan Duurzaamheid. De andere thema’s zijn: circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Informatie over de verschillende trajecten

Eén van de duurzaamheidsambities is een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040: in de Hoeksche Waard wordt dan net zoveel energie duurzaam opgewekt als we gebruiken. In het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ staan concrete acties en projecten waarmee we in de periode 2021 tot en met 2026 aan de slag gaan om ons doel te bereiken. Dit uitvoeringsprogramma is in samenwerking met partnerorganisaties aan de Energietafel gemaakt. Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties konden meedenken, want verduurzamen doen we met z’n allen. 

Het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ is op 15 juli vastgesteld door de gemeenteraad. Hieronder kunt u het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ bekijken.

Het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen

Ons energieverbruik bestaat uit elektriciteit en fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkolen). Fossiele brandstoffen worden bijvoorbeeld gebruikt om elektriciteit op te wekken, als brandstof voor auto’s en om onze huizen te verwarmen. Het minder gebruiken van fossiele brandstoffen is hard nodig om de CO2-uitstoot te verminderen en energieneutraal te worden. Hoe gaan wij dit doen?

  • We gaan met elkaar in de Hoeksche Waard per jaar 1,5% minder energie gebruiken, zodat we minder energie duurzaam hoeven op te wekken. Hiervoor is het belangrijk dat we onze woningen en gebouwen zoveel mogelijk isoleren. En dat we zuiniger met energie omgaan: door bijvoorbeeld minder energie te gebruiken, te kiezen voor zuinige apparaten, ledverlichting, vaker een dikke trui aan te trekken en bewust te consumeren De elektriciteit, die we nodig hebben, wordt in 2030 zoveel mogelijk duurzaam binnen de Hoeksche Waard opgewekt. We benutten hiervoor zoveel mogelijk beschikbare daken om hier zonnepanelen op te leggen en zonne-energie op te wekken. Als we op alle beschikbare daken van woningen en gebouwen zonne-energie opwekken, dan is dit nog niet voldoende opwek van duurzame energie om in 2040 energieneutraal te zijn. In het uitvoeringsprogramma staat daarom ook dat er ruimte nodig is voor het opwekken van duurzame energie door zonnepanelen op land en/of water in de Hoeksche Waard. Hiervoor wordt samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties eerst een kader gemaakt waarin voorwaarden komen voor bijvoorbeeld locatie, landschappelijke inpassing en lokaal eigenaarschap.
  • We stimuleren duurzame mobiliteitsoplossingen zoals fietsen, openbaar vervoer en elektrisch rijden voor inwoners en bedrijven.
  • Om onze huizen en gebouwen te verwarmen, gebruiken we nu vaak nog aardgas. De Rijksoverheid heeft besloten dat in 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas afgesloten moeten zijn. We onderzoeken wat per wijk of dorp in de Hoeksche Waard de beste alternatieven voor aardgas zijn. En met welke wijken of dorpen we voor 2030 zouden kunnen starten. De uitkomsten zetten we in een Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar is.

Acties per onderwerp (pijler)

In het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ staan de acties en projecten, die we willen oppakken in 2021 tot en met 2026, om in de Hoeksche Waard energie te besparen, duurzaam op te wekken en ons vervoer te verduurzamen. De acties zijn uitgewerkt voor 4 onderwerpen (pijlers):

  • Duurzame opwek; van energie bijvoorbeeld met de zon of wind
  • Gebouwde omgeving; verduurzamen van woningen en gebouwen
  • Duurzame mobiliteit; verduurzamen van vervoer
  • Ondernemers en bedrijven; ondersteunen bij verduurzamen

Bekijk hieronder het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’.

In 2040 willen we in de Hoeksche Waard energieneutraal zijn en in 2050 aardgasvrij. Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag. Inwoners, ondernemers en/of leden van een (maatschappelijke) organisatie konden in maart/april meedenken over hoe we in de Hoeksche Waard werken aan de energietransitie en het behalen van onze duurzaamheidsambities. 330 betrokkenen hebben de vragenlijst over de energietransitie ingevuld en aanvullende ideeën gegeven. 21 deelnemers zijn in gesprek gegaan met wethouder Duurzaamheid Huibert Steen tijdens 1 van de 3 groepsgesprekken. En 221 Hoeksche Waardse jongeren zijn betrokken bij het onderwerp duurzame energie via Swipocratie; een makkelijke swipetool.

Wat doen we met de uitkomsten van de vragenlijst, groepsgesprekken en Swipocratie?

De uitkomsten van de vragenlijst over de energietransitie, de groepsgesprekken met de wethouder en van de Swipocratie voor jongeren zijn gebruikt om het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ op activiteiten aan te vullen en aan te scherpen. En er is getoetst of de inhoud van het uitvoeringsprogramma aansluit bij de behoeften vanuit de samenleving. Waar mogelijk worden opbrengsten meegenomen bij de verdere uitwerking van de verschillende projecten en acties, die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Benieuwd naar de uitkomsten? Hieronder staat een samenvatting van de resultaten van de vragenlijst, de groepsgesprekken en de Swipocratie.

De winnaars van de cadeaubon ter waarde van € 50,- van WAARwinkel uit Oud-Beijerland en van de JBL eco bluetooth speaker hebben persoonlijk bericht gekregen.

Bekijk hier de samenvatting ‘Resultaten vragenlijst Energietransitie in de Hoeksche Waard’.

 

Bekijk hier het ‘Gespreksverslag groepsgesprekken met wethouder Duurzaamheid Huibert Steen’.

Bekijk hieronder de video’s van andere Hoeksche Waarders over de energietransitie

Wethouder Huibert Steen:

“Mijn wens voor de Hoeksche Waard is dat wat mooi is, we met elkaar nog mooier maken en verduurzamen. En ik hoop dat iedereen daarin meedoet en ook mee kan doen. Ook voor mensen met een krappe beurs moeten we zoeken naar oplossingen waarmee zij op hun energierekening kunnen besparen. Zo verduurzamen wij samen en profiteert iedereen ervan.”, vertelt wethouder Steen.

FC Binnenmaas:

“Duurzaamheid vind ik belangrijk voor de toekomst van onze vereniging. We willen dat kinderen over 50 jaar hier ook nog lekker kunnen sporten. Als we nu verduurzamen, besparen we op de kosten, die we als vereniging hebben. Zo investeren we in een duurzame toekomst voor de club”, vertelt bestuurslid Perry Elenbaas van FC Binnenmaas.

Helleman B.V.:

“Het voordeel van duurzame energie is voor ons ook dat we een bepaald imago hebben en dat dragen we graag uit naar andere ondernemers. Kijk wat je zelf kunt doen om te verduurzamen, ik vind dat we daar allemaal mee bezig moeten zijn”, vertelt eigenaar Ronald Helleman.

Inwoner Vincent Van Der Meer:

“Wat is jouw wens voor een duurzame Hoeksche Waard?”, dat vroegen wij aan inwoner Vincent van der Meer. Bekijk in deze video hoe hij werkt aan een duurzame toekomst.

CSG Willem van Oranje:

“Waarom is duurzaamheid belangrijk voor jullie als school?”, dat vroegen wij aan André van Herk (directeur stafbureau) van CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland. Bekijk in deze video hoe de school, ook samen met omwonenden en het bedrijfsleven, werkt aan een duurzame toekomst.

Reedyk BV:

“Wat is het voordeel van duurzame energie volgens jou?”, dat vroegen wij aan Dirk Reedyk van Reedyk BV in Klaaswaal. Bekijk in deze video hoe hij binnen zijn bedrijf, werkt aan een duurzame toekomst.

Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas:

“Waarom is duurzaamheid belangrijk volgens jou?”, dat vroegen wij aan Marjon de Vries en Robin Robart van Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas. Bekijk in deze video hoe de stichting samen met andere omwonenden werkt aan een duurzame toekomst.

De beste vorm van verduurzamen is energiebesparing. U kunt energie besparen door bijvoorbeeld uw woning beter te isoleren. Tips om energie te besparen of om uw woning te verduurzamen vindt u op de website van het Regionaal Energieloket.

Bent u ondernemer? Kijk dan op de website van het Zakelijke Energieloket.

Energieke Regio helpt ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Kijk op de website van Energieke Regio voor meer informatie.

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Zo ook gemeente Hoeksche Waard. Op het gebied van de warmtetransitie heeft de gemeente al veel bouwstenen liggen zoals de Regionale Energiestrategie (hierna: RES) en Regionale Structuur Warmte (hierna: RSW).

Bekijk de Regionale Energiestrategie.

Bekijk de Regionale Structuur Warmte.

De Transitievisie Warmte geeft richting aan hoe de aanpak van de warmtetransitie in de Hoeksche Waard eruit kan zien. Het is een momentopname van de technische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de Hoeksche Waard en wat de mogelijke aardgasalternatieven zijn. De Transitievisie Warmte wordt minimaal eens per 4 jaar herijkt. In deze visie staat een volgorde waarin de wijken en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt.

In de Transitievisie Warmte staat een volgorde waarin de wijken en dorpen het beste aardgasvrij worden gemaakt. Stap voor stap en wijk voor wijk gaan we samen aan de slag met de warmtetransitie. Per wijk en per dorp wordt gekeken welke duurzame alternatieve warmteopties beschikbaar zijn. Waarbij de Transitievisie Warmte op hoofdlijnen iets vertelt over de warmtetransitie in de Hoeksche Waard, wordt de concrete uitwerking hiervan voor de wijken en dorpen daarna uitgewerkt in een Wijkuitvoeringsplan. De Transitievisie Warmte maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de netbeheerder, woningcorporatie en provincie.  

De concept Transitievisie Warmte ligt met ingang van donderdag 26 augustus 2021 tot en met woensdag 6 oktober 2021 ter inzage.

Op deze pagina leest u meer over de Transitievisie Warmte.

In het Klimaatakkoord dat het kabinet in juni 2019 heeft gepresenteerd, is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd worden. Hoeksche Waard is 1 van de 30 regio’s. Op regionaal niveau werken we gezamenlijk aan de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau werken we in de Transitievisie Warmte (TVW) uit hoe we stap voor stap toewerken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Op deze pagina leest u meer over de RES.

Samenwerken aan de Energietafel

De energietransitie is een opgave die samenwerking vraagt. Daarom bouwt de gemeente aan een sterk professioneel netwerk met maatschappelijke organisaties en bedrijven, die invloed en/of belang hebben bij de energietransitie in de Hoeksche Waard.

Binnen dit netwerk worden partijen een aantal keer per jaar uitgenodigd voor de Energietafel. Iedere Energietafel gaat over een bepaald onderwerp met betrekking tot de energietransitie in de Hoeksche Waard. Wie wordt uitgenodigd is afhankelijk van het onderwerp dat voor die keer op de agenda staat.  De samenstelling verschilt dus per Energietafel.

De overleggen aan de Energietafel bieden ruimte om samen de energietransitie verder vorm te geven, aan te gaan en ruimte te maken voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Op woensdagavond 2 december 2020 organiseerde gemeente Hoeksche Waard een digitale bijeenkomst over de energietransitie. Tijdens deze digitale bijeenkomst informeerde de gemeente de ruim 110 aanwezige inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers over de verschillende trajecten binnen de energietransitie: de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES regio Hoeksche Waard), Transitievisie Warmte (TVW) en het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’. Ook was het mogelijk vragen te stellen via de chat. Een link naar het overzicht van deze vragen en de antwoorden hierop, staat op deze pagina.

Bekijk de online bijeenkomst – Energietransitie in de Hoeksche Waard.
Download het PDF-document ‘presentatie bijeenkomst Energietransitie’.
Download het PDF-document ‘Antwoorden Mentimeter-vragen informatiebijeenkomst’
Download het PDF-document ‘Reactie op de vragen uit de chat bijeenkomst’

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.