Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden in een Regionale Energiestrategie (hierna RES) en Regionale Structuur Warmte (hierna RSW). Daarom zijn 30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de regio Hoeksche Waard en elke regio heeft nu de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de energietransitie.

RES-regio Hoeksche Waard wordt gevormd door gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, woningcorporatie HW Wonen en netbeheerder Stedin. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

De doelstellingen

Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar doelstellingen bepaald:

 • vóór 2030 49% CO2-emissiereductie * vergeleken met 1990;
 • vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie vergeleken met 1990.

* Emissiereductie = het verminderen van de uitstoot van stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect op het milieu hebben.

Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard in het door de gemeenteraad vastgestelde programmaplan Duurzaamheid opgenomen om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.

RES-regio Hoeksche Waard 2.0 (Voortgangsdocument)

Op 28 juni heeft RES-regio Hoeksche Waard het Nationaal Programma RES (NPRES) geïnformeerd over de voortgang van de RES door een RES 2.0 (Voortgangsdocument) in te dienen. Uit de RES 2.0 (Voortgangsdocument) blijkt dat de Hoeksche Waard in 2 jaar tijd meer dan de helft van de 0,09 TWh heeft ingevuld en nog 0,038 TWh moet invullen aankomende jaren tot 2030. Hiermee zijn we een mooie stap verder richting een energieneutrale Hoeksche Waard in 2040.

Energieneutraal in 2040

Gemeente Hoeksche Waard wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit kan bereikt worden door alle gebruikte energie in 2040 op een duurzame manier op het eiland op te wekken, maar het begint met besparen van energie. Want energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet duurzaam te worden opgewekt. De gemeente zoekt samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar de beste manieren om deze doelstellingen te behalen en een bijdrage te leveren aan de landelijke afspraken. Hoe de gemeente toewerkt naar een energieneutrale Hoeksche Waard staat in het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal 2021-2026’.


Meer weten over de Regionale Energiestrategie?

Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u op een andere manier betrokken bij het eiland en wilt u meer weten over de Regionale Energiestrategie (hierna RES) en van RES-regio Hoeksche Waard? Dan kunt u meer informatie vinden op de pagina energietransitie.

Heeft u een vraag over de RES, dan kunt u deze mailen naar reshw@gemeentehw.nl. Ook kunt u ons bellen. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 – 647 36 47 of e-mailadres duurzaamheid@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag!

De RES heeft 3 functies:

 • De RES is een nieuw instrument dat wordt toegevoegd aan de toch al goed gevulde gereedschapskist van het omgevingsrecht.
 • De RES is een instrument om ruimtelijke inpassing van duurzame opwek inclusief infrastructuur en opslag met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Ook is het een manier om langdurige samenwerking tussen regionale partijen te organiseren, onder andere bij de voorbereiding en uitvoering van energieprojecten.
 • De RES geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes voor de korte en lange termijn. De strategie geeft inzicht in hoe de regio de energietransitie wil realiseren. Met een horizon van 2030 en een doorkijk naar 2050.

De RES beschrijft hoe de volgende zaken vorm krijgen en worden ingepast in de regio:

 • de opwek van duurzame energie;
 • de warmtetransitie in de gebouwde omgeving;
 • de opslag van energie;
 • de energie-infrastructuur.

Dit soort keuzes hebben grote impact op de omgeving en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom werken de gemeente, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Stedin en HW Wonen samen in de RES-regio Hoeksche Waard. Ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van de RES 1.0. Naast de plannen voor opwek van duurzame energie, moet de regio ook plannen voor duurzame warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving opnemen in de RES. Het onderdeel in de RES over de warmtevoorziening heet ook wel de Regionale Structuur Warmte (hierna RSW). De RSW beschrijft hoeveel warmte de regio verwacht nodig te hebben in de periode tot 2030 en tot 2050. De RSW inventariseert mogelijke warmtebronnen in de regio. In de RSW staat verder:

 • hoe de regio de warmte van bovengemeentelijke bronnen, zoals aardwarmte, wil verdelen;
 • hoe de regio de warmte wil leveren aan woningen en gebouwen;
 • hoe de regio de benodigde infrastructuur en opslagcapaciteit voor warmte wil organiseren.

In juni 2012 stelde de gemeenteraad, Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta de RES 1.0 van RES-regio Hoeksche Waard vast. Deze is inmiddels ingediend bij het NPRES. De RES wordt vervolgens iedere 2 jaar geactualiseerd en opnieuw beoordeeld door het NPRES.  

Focus op bestaande en afgeronde energieprojecten

De RES 1.0 kwam tot stand in samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de Hoeksche Waard. In de RES 1.0 van regio Hoeksche Waard ligt de focus op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. Daarnaast wordt er komende jaren ingezet op grootschalige opwek van zonne-energie op (agrarische) bedrijfsdaken.
Het proces om te kijken of nog meer opwek van duurzame energie nodig is om in 2040 energieneutraal te zijn, wordt doorlopen vanuit het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.