Terug naar het overzicht

Betere bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest

In het zuidwesten van de Hoeksche Waard ervaren inwoners al jaren overlast van vracht- en landbouwverkeer op de smalle dijk- en polderwegen. De wegenstructuur in het gebied is niet ‘meegegroeid’ met de ontwikkeling van het verkeer en er is geen duidelijk herkenbare hoofdstructuur. Dat betekent dat niet in één oogopslag duidelijk is wat de beste en snelste manier is om van A naar B te reizen. Verder speelt er een aantal ontwikkelingen in het gebied, zoals de ontwikkeling van de Leenheerenpolder. Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta werken daarom samen om de bereikbaarheid van dit deel van de Hoeksche Waard te verbeteren.

Eerdere studies en nieuwe ideeën

De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar de verbetering van de verkeerssituatie in het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen. APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en haalde meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op. Tijdens de verschillende stappen in het proces konden inwoners, ondernemers, belangengroepen en andere belangstellenden hun mening en input meegeven.

APPM leverde onlangs zijn rapport op. Hieronder leest u de belangrijkste conclusies uit het rapport en informeren wij u over het vervolg. Het volledige rapport is vanaf woensdag 18 mei beschikbaar op onze website onder het tab ‘Documenten’.

Belangrijkste conclusies

 1. De behoefte aan verbetering van de verkeersstructuur is groot. Dat sluit aan bij het doel van het project: komen tot een heldere verkeersstructuur zodat het verkeer op een logische wijze het gebied kan bereiken, via wegen die hiervoor geschikt zijn.
 2. De structuur moet een duidelijke aansluiting hebben met de hoofdwegen zoals de diverse randwegen, N217 en de A29. Ook moet het een zo logisch mogelijke route bieden voor zowel het landbouw- en vrachtverkeer als het toekomstig verkeer van en naar de Leenheerenpolder.
 3. De meerderheid van de deelnemers aan de participatieavonden en aanvullende gesprekken (h)erkent de problemen rond de verkeersoverlast in dit gebied. Voor de oplossing zijn er echter veel verschillende voorkeuren. Veel bewoners geven aan dat het probleem niet moet worden verplaatst.

Advies voor betere verkeersstructuur

Er zijn 2 logische ‘in- en uitgangen’ voor het gebied:

 • het Buitenom: richting Oud-Beijerland en de noordelijke toegang tot de A29;
 • de Hogeweg: richting Zuid-Beijerland en de zuidelijke toegang tot de A29.

De verkeersstructuur moet op deze 2 in-en uitgangen aansluiten.

Daarom stelt APPM voor om de hoofdstructuur via de Lange Eendrachtsweg, Zuidoordseweg en Vaartweg te laten lopen (rode lijn in het kaartje hieronder). Zo ontmoedigen we het gebruik van de dijkwegen met lintbebouwing. Op deze wegen ontstaat dan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en wordt het een stuk veiliger voor hen.

De situatie in een aantal gebieden moet nog verder in detail en in samenspraak met belanghebbenden uitgewerkt worden (gestippelde lijnen).

Dit gaat om de gebieden:

A. Omgeving Zuidoordseweg – Oudendijk
B. Verbinding Vaartweg – Steegjesdijk
C. Verbinding Hogeweg – Lange Eendrachtsweg
D. Ontsluiting Leenheerenpolder

Voor de omgeving Zuidoordseweg – Oudendijk ziet APPM 3 mogelijke oplossingen:

 1. Basis variant via huidige infrastructuur
 2. Basis+ variant met parallelle verbinding langs Oudendijk en Zuidoordseweg
 3. Alternatieve variant met nieuwe verbinding naar Zuidoordseweg via Bosweg

Om het verkeer over de gewenste routes te leiden, zijn – naast nieuwe wegen en aanpassingen aan (deels) bestaande wegen – ook aanvullende maatregelen nodig in de gebieden:

E. Zwartsluisje/Sluisjesdijk
F. Goudswaard/Molendijk

Hoe gaan we nu verder

Van alle uit te werken aandachtsgebieden, brengen wij in de maanden voor de zomervakantie de volgende zaken in beeld:

 • Hoe passen de varianten het beste in de huidige omgeving?
 • Welke impact (of: positieve en/of negatieve gevolgen) hebben de verschillende varianten op de leefbaarheid, instandhouding/bereikbaarheid van percelen, verkeersveiligheid, cultuurhistorische waarden en het stiltegebied?
 • Welke varianten dragen het beste bij aan het ontstaan van de gewenste hoofdstructuur?
 • Hoeveel bedragen de globale aanlegkosten?
 • Hoeveel bedragen de verwervingskosten van benodigde grond?
 • Hoeveel bedragen de kosten voor schadeloosstelling van inwoners en/of bedrijven?

Wij betrekken omwonenden, bedrijven en belangengroepen bij deze verdere uitwerking. Hierover informeren we hen persoonlijk voor de zomer.

Na de zomer leggen wij de resultaten voor aan het college van burgemeester & wethouders, het college van dijkgraaf & heemraden, de gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van het waterschap. Zij nemen een besluit over de voorkeurstracés van de verschillende aandachtsgebieden (A t/m D) en de verkeersbelemmerende maatregelen (E en F). Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de planning en laten u weten wanneer en hoe u uw mening aan ons kunt doorgeven.

De planning ziet er als volgt uit

DatumActiviteitOpmerking
Mei/juni/juli 2022Uitwerking aandachtsgebieden (A t/m D) en verkeersbelemmerende maatregelen (E en F)We maken schetsontwerpen en globale kostenramingen van de aandachtsgebieden.
Mei/Juni/juli 2022Ontwerpsessies met omgevingStarten met participatie met omwonenden en bedrijven in diverse deelgebieden.
Na de zomer 2022Besluitvorming colleges, raad en Verenigde Vergadering. Dit doen we met een keuzenota.Het  totale pakket aan maatregelen voor het verbeteren van de zuidwestelijke verkeersstructuur leggen wij voor aan de colleges, gemeenteraad en Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta.