Privacyverklaring Leerlingenvervoer

U hebt mogelijk recht op leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig van en naar school kan. In bepaalde gevallen kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.. Gemeente Hoeksche Waard maakt gebruik van een geautomatiseerd proces voor het aanvragen van leerlingenvervoer, ZorgNed. Ook wordt dan duidelijk of u recht hebt op een vergoeding en hoe hoog deze is. De gegevens worden met behulp van de module ‘Leerlingvervoer’ in ZorgNed verwerkt. Hierbij gebruiken wij persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dit doen.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van:

 • de leerlingen;
 • de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van de leerlingen;
 • vervoerder(s) van de leerlingen.

Het gaat om leerlingen die vanwege ziekte, handicap of gedragsproblemen mogelijk recht hebben op leerlingenvervoer. De aanvraag moet worden ingediend door een ouder, voogd of verzorger van de leerling. Blijkt dat de leerling geen recht heeft op leerlingenvervoer? Ook dan worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt.

Wij gebruiken onderstaande persoonsgegevens van de betrokken personen:

Ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jaarinkomen (op basis van het IB-60 formulier)
 • Relatie tot leerling

Leerlingen:

 • NAW-gegevens
 • BSN
 • Leeftijd
 • Reden van het vervoer
 • Schoollocatie
 • Soort vervoer

Vervoerders:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 • Om de aanvraag van leerlingenvervoer te verwerken.
 • Om te bepalen of de leerling (waarover de aanvraag gaat) in het werkgebied van gemeente Hoeksche Waard valt.
 • Om te beoordelen of de ouder(s, voogden of verzorgers) een eigen bijdrage en/of drempelbedrag moeten betalen en de aanvraag voor het overige akkoord is.
 • Om het besluit te verstrekken of ontbrekende informatie op te vragen.
 • Om ervoor te zorgen dat de juiste vervoerder de juiste leerling- en locatiegegevens ontvangt.

Een grondslag is de wettelijke basis die nodig is om persoonsgegevens te kunnen verwerken. Gemeenten zijn verplicht om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders (of voogden of verzorgers) – onder voorwaarden – aanspraak kunnen maken op een vergoeding van of tegemoetkoming in de vervoerskosten van en naar school. Die verplichting komt voort uit de Wet primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voorgezet onderwijs. De verwerking van de persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor het nakomen van deze wettelijke verplichting. Ook is het op basis van deze wetten mogelijk om het burgerservicenummer (BSN) te verwerken ter identificatie van de persoon waarvoor de verstrekking wordt aangevraagd.

Wij delen de persoonsgegevens met de vervoerders van de leerlingen, zodat de vervoerder de juiste leerling op de juiste locatie kan ophalen en afzetten.. Tot slot delen wij persoonsgegevens met de applicatiebeheerders van ZorgNed die namens ons de gegevens verwerken.  

Wanneer we persoonsgegevens delen, blijven uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (dit zijn alle landen van de Europese Unie én Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze worden niet doorgegeven aan andere landen.

De persoonsgegevens worden bewaard volgens de selectielijst van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). In de selectielijst zijn de bewaartermijnen vastgelegd.

 • De persoonsgegevens bij een toegewezen aanvraag worden 10 jaar bewaard.
 • De persoonsgegevens bij een ingetrokken (lees: afgebroken) aanvraag worden 1 jaar bewaard.
 • De persoonsgegevens bij een geweigerde aanvraag worden 5 jaar bewaard.
 • De persoonsgegevens bij een buiten behandeling gestelde aanvraag worden 5 jaar bewaard (bijvoorbeeld als de aanvrager geen extra stukken aanlevert).

Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene privacyverklaring. U leest daarin ook wat u kunt doen bij klachten.