Woonruimte voor mantelzorg

Mantelzorg is het wonen in of bij een woning van iemand anders, waarbij zorg wordt verleend aan of ontvangen wordt van de bewoner van die woning. U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij het huis, bijvoorbeeld een garage, ombouwen tot woonruimte voor mantelzorg.

U heeft voor mantelzorg geen vergunning nodig. Wel gelden er regels voor de bouw. U moet namelijk voldoen aan de algemene regels die gelden voor vergunningsvrij (ver)bouwen. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk. En u moet voldoen aan de technische eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Daar staan onder andere regels in voor de veiligheid, gezondheid en isolatie. Als uw bouwwerk niet voldoet aan deze bouwregels, dan heeft u wel een vergunning nodig. Of uw bouwplan vergunningsvrij is, controleert u via het Omgevingsloket.

In de wet is vastgelegd wat mantelzorg is. Hiervan is sprake als:

  • intensieve zorg of ondersteuning nodig is vanwege een chronische ziekte, handicap of hulpbehoevendheid die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt;
  • er een persoonlijke band bestaat tussen diegene die zorg nodig heeft en diegene die deze zorg verleend (zoals bij familieleden, vrienden, kennissen of buren het geval is);
  • het gaat om het verlenen van langdurige zorg die onbetaald is;
  • en de behoefte aan zorg met een verklaring van een huisarts, verpleegkundige of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, staat in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art. 2.29 van het Besluit omgevingsrecht. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket.    

De technische regels uit het Bbl gelden altijd wanneer u gaat bouwen. U kunt deze eisen zelf nalezen. Komt u er niet uit? Een aannemer kan u hier verder over informeren.

Woont u in een beschermd stadsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning. Doet u daarom voor de zekerheid een vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Houdt de mantelzorg op? Dan kunnen er twee situaties van toepassing zijn:

  1. U bent bij het plaatsen van het bouwwerk gebleven binnen de maximaal vergunningsvrij te bebouwen oppervlakte van uw perceel. Dan hoeft u het bouwwerk niet af te breken, maar moet het wel onbruikbaar maken voor bewoning. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de badkamer en keuken moet verwijderen.
  2. U heeft bij het plaatsen van het bouwwerk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte te overschrijden door buiten de bebouwde kom, een verplaatsbaar bouwwerk te plaatsen met een oppervlakte van niet meer dan 100 m2. In dit geval moet u het bouwwerk wel van uw perceel verwijderen.