Persoonsgebonden budget (pgb)

Als de gemeente heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor ondersteuning kunt u deze ontvangen in zorg in natura of in een pgb (persoonsgebonden budget).

Een pgb is een geldbedrag. Met dit bedrag kunt u zelf zorg, hulp, hulpmiddelen, woningaanpassingen of begeleiding inkopen. U kiest dan zelf uw zorgverlener of leverancier. Om een persoonsgebonden budget te mogen ontvangen, moeten u en de zorgverlener of leverancier aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt. Het gaat dan om zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente zorgt voor de bemiddeling, de administratie en dergelijke. De gemeente is de opdrachtgever van de zorgaanbieder.

Met een pgb regelt u het dus allemaal zelf.  U koopt zelf de zorg of ondersteuning in. Daarnaast maakt u afspraken met uw zorgverleners en bent u verantwoordelijk voor de administratie. U bent dan ook zelf de opdrachtgever en hebt de rol van werkgever.

Om een pgb te krijgen, moet eerst vastgesteld worden dat u ondersteuning nodig heeft. Hiervoor meldt u zich bij de frontoffice Wmo. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op de pagina van Wmo Hoeksche Waard.

Stap 1: U stelt een budgetplan op

Als vaststaat dat ondersteuning nodig is, kunt u vragen om een pgb. Kiest u voor een pgb, dan moet u of uw vertegenwoordiger in staat zijn hiermee te werken. Dit noemen wij pgb-vaardig. Om aan te tonen dat u pgb-vaardig bent, schrijft u een budgetplan. In het budgetplan geeft u antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom wilt u de ondersteuning krijgen in de vorm van een pgb?
  • Hoe gaat u de ondersteuning organiseren? Welke ondersteuning wilt u krijgen, welke werkzaamheden worden er gedaan?
  • Bij wie koopt u welke ondersteuning in? Tegen welk tarief?
  • Welke doelen zijn er na de periode van ondersteuning behaald?

Stap 2: De gemeente beoordeelt of een pgb geschikt is voor u

De gemeente beoordeelt of:

  • u een pgb kunt beheren en gebruiken. Kunt u de administratieve verantwoordelijkheden aan? Weet u goed welke hulp u nodig heeft? Kunt u de hulpverleners aansturen en aanspreken?
  • u kunt uitleggen waarom u de ondersteuning in de vorm van een pgb wilt ontvangen.
  • de ondersteuning die u met het pgb wilt inkopen veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt geleverd. Wij beoordelen ook of de ingekochte ondersteuning bijdraagt aan het behalen van het afgesproken resultaat.

Na een positief oordeel kan het pgb worden toegekend. U krijgt dan een brief met het besluit van de gemeente met daarin het budget, de termijn en voor welke ondersteuning u een pgb ontvangt. De gemeente geeft deze informatie door aan de Sociale verzekeringsbank (SVB) die dit budget voor u klaarzet.

Stap 3: U maakt afspraken met uw zorgverlener

Op basis van uw budgetplan maakt u afspraken met uw zorgverlener(s). Deze afspraken legt u vast in zorgovereenkomsten.

Er zijn een aantal verschillende zorgovereenkomsten. U vindt deze op de website van de SVB. Daar kunt u zien welke zorgovereenkomst bij uw situatie past. Uw ingevulde zorgovereenkomsten kunt u uploaden via Mijn pgb of opsturen naar de SVB. De SVB en de gemeente controleren deze zorgovereenkomsten.

Na goedkeuring van de zorgovereenkomst door de gemeente, kunt u gaan declareren. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op de website van de Svb.

Om een pgb te krijgen, moet eerst vastgesteld worden dat u een hulpmiddel nodig heeft. Hiervoor meldt u zich bij de frontoffice Wmo. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op de pagina van Wmo Hoeksche Waard.

Stap 1: De gemeente beoordeelt of een pgb geschikt is voor u

Als vaststaat dat een hulpmiddel nodig is, kunt u vragen om een pgb. De gemeente kijkt eerst of u goed in staat bent om het hulpmiddel zelf uit te kiezen, te bestellen en te onderhouden. Daarbij let de gemeente op de volgende punten:

  • kunt u of uw vertegenwoordiger een pgb goed beheren en gebruiken? Kunt u een onderhoudscontract afsluiten?
  • kunt u goede redenen geven waarom u de ondersteuning in de vorm van een pgb wilt? U geeft aan welke voorziening u wilt en levert hierbij een gespecificeerde offerte of begroting aan.
  • is het hulpmiddel dat u met het pgb wilt inkopen veilig en gericht op het doel dat is vastgesteld?

Als blijkt dat een pgb geschikt is, kan het pgb worden toegekend. U krijgt dan een brief met het besluit van de gemeente met daarin het budget, de termijn en voor welk hulpmiddel u een pgb ontvangt.

Stap 2: U bestelt het hulpmiddel

U bestelt het hulpmiddel en sluit als dat nodig is een onderhoudscontract en/of verzekering af. De factuur stuurt u aan de gemeente. De gemeente controleert de factuur en betaalt direct aan de leverancier. U krijgt het budget dus niet op uw rekening.

Vanaf 2020 geldt voor de Wmo een abonnementstarief: een maximale eigen bijdrage van €19,- per maand. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo in opdracht van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.