Ouderenadviseur en Ouderenbeleid

Het aantal ouderen in Nederland groeit, ook in de Hoeksche Waard. Dat zorgt voor een grotere zorgvraag en meer behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen. In de Hoeksche Waard ondernemen we actie om wonen, welzijn en zorg op een andere manier te organiseren. Samen met zorg- en welzijnspartners heeft de gemeente Hoeksche Waard daarom de Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2030 ontwikkeld. Daarin richten we ons op preventie en toekomstbestendige oplossingen. Voor het ouderenadvieswerk in de gemeente Hoeksche Waard is deze visie het vertrekpunt.

We willen dat inwoners comfortabel en veilig zelfstandig oud(er) kunnen worden en langer thuis kunnen blijven wonen, met een omgeving die kan helpen. Als dit niet lukt is daar aandacht voor en een voldoende passend en toegankelijk aanbod vanuit maatschappelijke en/of commerciële organisaties, de wijkteams en/of de gemeente.

Werkwijze

Door aan te sluiten bij behoeften en wensen van ouderen kunnen we bijdragen aan het behoud van hun vitaliteit. Tegelijkertijd gaan we ervan uit dat inwoners zelf nadenken over hoe zij oud willen worden en zich voorbereiden op wat daarvoor nodig is. Het voorbereiden op ouder worden kan gaan over verschillende levensdomeinen, zoals zingeving, gezondheid, wonen en sociale contacten. Ouderen hebben zelf een belangrijke rol om hierover met elkaar en hun naasten te spreken.

Signalerend huisbezoek

We gaan ervan uit dat ouderen zelf weten hoe zij verbonden willen zijn aan de samenleving. Als dit lastig wordt dan gaan we hierover met hen in gesprek. De ouderenadviseurs spelen daarbij een verbindende en stimulerende rol. Onder het kopje ‘Signalerend huisbezoek’ staat meer informatie.  

We zien dat ouderen zich als vrijwilliger of mantelzorger al op vele plekken en manieren inzetten om andere inwoners te helpen. We stimuleren ouderen om hun kwaliteiten in te zetten voor de samenleving.

Gemeente Hoeksche Waard heeft drie ouderenadviseurs in dienst, Magdaleen Rietveld, Karin van der Schee en Wencke Helmreich. Zij zijn er voor alle ouderen van 60 jaar en ouder. Hun taken zijn:

  • ouderen informeren, stimuleren en bewustmaken over onderwerpen rondom Wonen, Zorg en Welzijn;
  • coördinatie van het signalerend huisbezoek (75+);
  • verbinden van signalen intern en extern.

Zo zijn zij het aanspreekpunt voor alle 60-plussers in de gemeente Hoeksche Waard die signalen af willen geven over wonen, zorg en welzijn. Zij kunnen ook benaderd worden door familie, buren en professionele medewerkers die contact hebben met ouderen. De ouderenadviseurs beoordelen de signalen, pakken ze op in contact met de oudere en/of spelen deze door aan partijen en organisaties die deze mee kunnen nemen in de ontwikkeling van hun beleid en in hun aanbod.

De ouderenadviseurs zijn telefonisch of via e-mail te bereiken:

Voor Oud-Beijerland:
Magdaleen Rietveld (di-wo-do-vrmorgen): 

088 – 647 16 28

magdaleen.rietveld@gemeentehw.nl

Voor Hoeksche Waard West:
Karin van der Schee (ma-wo-do):   

088 – 647 19 71

karin.vanderschee@gemeentehw.nl

Voor Hoeksche Waard Oost:
Wencke Helmreich (di-wo-vr)

088 – 647 17 73

wencke.helmreich@gemeentehw.nl

Het signalerend huisbezoek is een instrument om met ouderen in gesprek te komen over wat zij zelf doen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en sociaal betrokken te blijven met de omgeving en wat zij daarbij nodig hebben. Vrijwilligers voeren het huisbezoek uit; ieder adres krijgt één keer per 3 jaar een uitnodiging om mee te doen.

De vrijwilliger signaleert en sluit aan met enkelvoudige informatie tijdens het huisbezoek.

Wanneer er sprake is van een individuele hulpvraag pakt de ouderenadviseur dit op; in samenspraak met de oudere zelf kan de ouderenadviseur dan verwijzen naar een passend aanbod of oplossing. Ook worden de ouderen gestimuleerd en positief bekrachtigd op wat zij zelf al doen.

De onderwerpen die bevraagd worden bij het signalerend huisbezoek zijn ingedeeld op basis van vijf leefdomeinen:

  • Wonen
  • Leefomgeving
  • Gezondheid, welzijn en zorg
  • Zingeving, meedoen en vrije tijd
  • Financiën.

Wegwijs is een magazine van de gemeente voor 75-plussers in de Hoeksche Waard. Het wordt gemaakt door een redactie van senioren. Het blad verschijnt twee keer per jaar (april en oktober) en  wordt gevuld met onderwerpen die we van ouderen horen. Wegwijs kent vaste rubrieken zoals de Estafettecolumn, Ontmoeting, Alleen verder, Actief, Wonen, Van de gemeente, Uit de praktijk van, Bijzonder, Mantelzorg, Echt Hoekschewaards en Wetens(w)aardigheden.

De laatste 2 edities kunt u op de pagina ‘Seniorenmagazine ‘Wegwijs” downloaden.