Terug naar het overzicht

College wil meer aandacht voor fietsen en 30km/u wegen

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad duidelijke keuzes te maken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo wil het college meer aandacht voor lopen, fietsen, veiligheid en leefbaarheid door scherpere keuzes in het huidige netwerk van wegen te maken. Al deze keuzes moeten zorgen voor een aantrekkelijkere en veiligere leefomgeving en duurzame verkeersoplossingen in de Hoeksche Waard. Dat staat in de Keuzenota Mobiliteitsplan die het college aan de gemeenteraad voorlegt. Dinsdagavond 2 april stond de keuzenota op de agenda van de beeldvormende vergadering. Op dinsdag 23 april neemt de raad een besluit.

Volgens wethouder Harry van Waveren (Mobiliteit) zijn duidelijke keuzes nodig. ‘Als we doorgaan zoals we het nu doen, lossen we de problemen op het gebied van verkeer en vervoer niet op. In het belang van de veiligheid en leefbaarheid voor onze inwoners is het goed om een richting op te gaan zodat we in de toekomst ons makkelijk en veilig op verschillende manieren kunnen verplaatsen in de Hoeksche Waard.’

Het college legt de volgende uitgangspunten voor aan de raad:

  1. Meer aandacht voor lopen, fietsen, veiligheid en leefbaarheid.

Door bepaalde verkeerskundige principes toe te passen bij de inrichting van de openbare ruimte nodigen we mensen meer uit om vaker te lopen en te fietsen. Ook zorgen we daarmee voor levendige centrum- en winkelgebieden en veiligere schoolomgevingen. Onderdeel hiervan is ook het verbeteren van het openbaar vervoer en het stimuleren van nieuwe vormen van mobiliteit zoals deelscooters.

2. Versneld inzetten op herinrichting wegen en ‘grijze’ 50km/u-wegen 30km/u maken.

‘Grijze wegen’ zijn wegen waarbij de functie niet duidelijk is (verkeer of verblijven/ wonen) en waar vaak onvoldoende ruimte is voor een veilige 50-km/u inrichting. Door deze anders in te richten komt er meer ruimte voor onder andere veilig wandelen en fietsen en groen. De lagere snelheid kan automobilisten stimuleren via andere wegen te rijden die daar beter op ingericht zijn.

3. Verkeerssoorten meer scheiden door scherpere keuzes in het huidige wegennetwerk.

Verkeersproblemen zoals verkeersonveiligheid, sluipverkeer, hoge snelheden en kapotgereden bermen worden aangepakt bij de bron. Dit betekent dat niet alle wegen meer door alle verkeersdeelnemers gebruikt kunnen worden.

4. Investeren in het stimuleren en faciliteren van het fietsgebruik.

Hierdoor wordt het aantrekkelijker om te fietsen, met positieve effecten voor gezondheid en recreatie en toerisme.

5. Inzetten op bundelen van publiek vervoer, openbaar vervoer en deelmobiliteit én het oprichten van een centraal loket voor publiek vervoer.

Doel is dat alle plekken in de gemeente met een vorm van publiek vervoer (bijvoorbeeld buurtbus en leerlingenvervoer) bereikbaar zijn. Dat betekent meer maatwerk voor reizigers dan nu.

6. Zodanig ontwikkelen dat het verkeer binnen de huidige vorkstructuur afgewikkeld kan worden.

We realiseren de nu bekende grootschalige infra-projecten zoals een randweg Klaaswaal waarna ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen binnen deze infrastructuur.

Wat vinden inwoners?

Als onderdeel van de analyse van de huidige situatie vroegen wij inwoners om hun mening te geven door het invullen van een vragenlijst. 1.073 inwoners vulden de vragenlijst in. Inwoners konden onder andere aangeven hoe belangrijk zij bepaalde thema’s vinden zoals de eigen woonomgeving, het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en voetgangers- en fiets-voorzieningen. Ook werd hen gevraagd hoe ze de huidige stand van zaken van dat thema nu beoordelen. Hieruit blijkt dat inwoners alle thema’s belangrijk vinden. Het meest belangrijk vinden zij de verkeersveiligheid. De thema’s die inwoners belangrijk vinden maar die zij een slechte score geven zijn: leefbaarheid, verkeersveiligheid, voetgangers- en fiets-voorzieningen en openbaar vervoer. Inwoners in een woonwijk zijn het meest tevreden over de verschillende thema’s. Mensen die aan een doorgaande weg of dijk wonen beoordelen de huidige situatie een stuk negatiever. Men kon op een kaart locaties aangeven waar knelpunten werden ervaren.

Van visie naar uitvoering samen met inwoners

Na het besluit van de gemeenteraad werken we de uitgangspunten verder uit in het nieuwe mobiliteitsplan. Ook hierbij betrekken we inwoners en verschillende partijen, zoals ondernemers. We kijken dan naar de knelpunten en uitdagingen. In mei organiseren we een aantal bijeenkomsten om met om hier met hen verder over door te praten. De resultaten daarvan verwerken we in het Mobiliteitsplan Hoeksche Waard, een gewenste toekomstsituatie/visie op het gebied van verkeer en vervoer. Dit plan leggen wij eind 2024 ter vaststelling voor aan de raad. Als dit visiedocument is vastgesteld, stellen wij een uitvoeringsprogramma op. Daarin leggen we vast welke maatregelen we in welke straten en wegen in welke dorpen en in welke periode uitvoeren.

Waarom een nieuw Mobiliteitsplan Hoeksche Waard?

Om de Hoeksche Waard ook de komende jaren aantrekkelijk te houden om te wonen, leven, werken, ondernemen en bezoeken is een goede bereikbaarheid erg belangrijk. De Hoeksche Waard is een uitgestrekt gebied met veel dijken. Het verkeer is de afgelopen decennia enorm veranderd en uitgebreid en daarmee zijn ook knelpunten ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid en overlast in het buitengebied, de toekomstige bereikbaarheid met het openbaar vervoer, verkeershinder van doorgaand verkeer en de leefbaarheid in de dorpen. Deze knelpunten vragen om goede oplossingen. Hoe wij hier in de komende jaren mee aan de slag willen gaan, komt te staan in het nieuwe Mobiliteitsplan Hoeksche Waard.

De gemeenteraad neemt op 23 april een besluit over de keuzenotitie en. De vergadering is live te volgen. Kijk voor meer informatie op de pagina Mobiliteitsplan.