Korteweg

Al geruime tijd is er aandacht voor de verkeersonveiligheid voor fietsers op de Korteweg bij Zuid-Beijerland. Fietsers maken nu gebruik van dezelfde weg waar auto’s, vrachtverkeer en landbouwverkeer ook rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op.

Het zuidwesten van de Hoeksche Waard is niet met hoofdwegen ontsloten. Omdat niet in één oogopslag duidelijk is wat de beste en snelste wegen zijn om van A naar B te komen, rijden we met z’n allen kriskras over het hele eiland. Dit betekent dat auto’s en zwaar vrachtverkeer over de kleinere polderwegen en kwetsbare dijken rijden. Ook levert dit ongewenste situaties op want er zijn vaak geen aparte fietspaden.

De gemeente wil de verkeerssituatie rond de Korteweg daarom graag verbeteren. Wij namen het initiatief om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Korteweg te veranderen. Deze verandering moet bijdragen aan een verbetering van:

  • de doorstroming van het verkeer;
  • de leefbaarheid voor bewoners langs de omliggende dijken;
  • de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. 

Varianten voor de Korteweg

We vroegen een verkeerskundig bureau verschillende varianten voor de Korteweg uit te werken. Inwoners die de weg vaak gebruiken of in de omgeving wonen konden tot 15 maart 2021 hun mening over deze varianten doorgeven.

Vragen?

Voor vragen over het project kunt u terecht bij Ilja Arends, bereikbaar via telefoonnummer 140186 of via e-mail ilja.arends@gemeentehw.nl.

Maandag 15 februari organiseerde de gemeente een digitale informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden. Deze avond hebben wij georganiseerd om inwoners in een vroeg stadium te informeren en betrekken bij het project. Tijdens deze avond gaven wij een toelichting op de plannen, de varianten en het proces. Ook was er mogelijkheid om vragen te stellen en ons van input te voorzien voor het verdere proces.

Om de bereikbaarheid in dit deel van de Hoeksche Waard te verbeteren gaan we aan de slag met de Korteweg bij Zuid-Beijerland. Deze weg is de verbindende schakel tussen de Provincialeweg naar de A29 en de wegen naar de dorpen aan de westkant van de Hoeksche Waard.

Het waterschap Hollandse Delta is eigenaar van de Korteweg en de omliggende wegen (Provincialeweg en Noord-Achterweg). Daarom werken wij nauw samen met het waterschap.

De afgelopen maanden voerden we gesprekken met direct omwonenden van de Korteweg en grondeigenaren in het gebied. Goudappel Coffeng, (een verkeerskundig bureau) deed metingen zodat we een goed beeld hebben van hoeveel verkeer er rijdt, hoe hard ze rijden en waar ze vandaan komen en naar toe gaan. Ook deed Goudappel Coffeng onderzoek naar verschillende varianten voor de Korteweg. De resultaten van dit onderzoek en het verkeersonderzoek zijn beschreven in het rapport ‘Varianten voor de Korteweg’.