De Hoeksche Waard is een vitaal en leefbaar eiland, tussen Rotterdam en Dordrecht en het bijzondere Deltagebied. De combinatie van het rustige dorpse leven en de drukte van de stad in de buurt zorgt ervoor dat het een fijn eiland is om te wonen, werken en recreëren.

Er komen dan ook nieuwe inwoners bij en het wordt steeds drukker op de weg. De bereikbaarheid van het eiland staat onder druk. Voor de programma’s economie, wonen en inclusieve samenleving is een goed bereikbare Hoeksche Waard van groot belang. Dit vraagt om een integrale mobiliteitsaanpak. Een aanpak die zich richt op de verschillende modaliteiten als auto, OV (openbaar vervoer) en fiets, op snelheid en veiligheid en op gedragsverandering. Daarom werken wij aan de opgave mobiliteit en schreven wij hiervoor het programmaplan Mobiliteit. 

Onze ambities zijn:

  • Externe bereikbaarheid verbeteren. Dat houdt in dat de stedelijke gebieden om ons heen met al hun voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar zijn.
  • Interne bereikbaarheid verbeteren. Dat houdt in dat de dorpen goed met elkaar verbonden zijn. 
  • Leefbaarheid van de dorpen verbeteren. Ondanks het toenemende verkeer blijven de dorpen blijven fijne plekken om te wonen.

Samen met provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta, buurgemeenten, ondernemers en maatschappelijke partijen werken we aan een bereikbare Hoeksche Waard, voor nu en de toekomst.

In onderstaand filmpje vertellen we waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.

Gemeente Hoeksche Waard is sterk afhankelijk van de externe bereikbaarheid van en naar het eiland. Vanwege de beperkte verbindingen is dit ook kwetsbaar. Samen met de provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken wij hoe de bereikbaarheid verbeterd kan worden. Dit om ook in de toekomst de noodzakelijke externe bereikbaarheid te waarborgen.

Download het document A4 Zuid effect regionale bereikbaarheid Hoeksche Waard.

Belangrijk voor de externe bereikbaarheid zijn:

Heinenoordtunnel

In 2023 en 2024 voert Rijkswaterstaat grootscheepse renovatiewerkzaamheden uit aan de Heinenoordtunnel. Hiervoor is het noodzakelijk de tunnel verschillende keren af te sluiten. Om overlast van deze afsluitingen zoveel mogelijk te beperken, is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Hoeksche waard. Hierbij is een Bereikbaarheidsplan opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Kiltunnel

In 2021 start het groot onderhoud in en bij de Kiltunnel. Dit groot onderhoud is nodig om de levensduur van de tunnel te verlengen en de capaciteit van het tolplein te vergroten om zodoende de doorstroming te verbeteren. Meer informatie over de renovatie vindt u via de link naar de website van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Haringvlietbrug

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Werkzaamheden Haringvlietbrug‘.

A29

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Energyhub en vrachtwagenparkeren

Met de realisatie van een energyhub (duurzaam brandstofstation) in combinatie met vrachtwagenparkeren voorzien wij in een lokale en regionale behoefte aan schonere energie en clustering van vrachtwagenparkeren.

Wij werken aan een goede bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. Het gaat dan om de verbindingen met de omliggende gebieden, onze ‘buren’. Maar ook de dorpen op het eiland zelf moeten voor iedereen goed en veilig bereikbaar zijn. In onderstaand filmpje vertellen we waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. En heb je weleens van de vorkstructuur gehoord? Ook die leggen we je uit.

In 2018 onderzochten de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten wat de effecten zijn van het voltooien en optimaliseren van de hoofdwegenstructuur in de Hoeksche Waard. Dit heet met een mooie term de vorkstructuur.

Vorkstructuur

De vorkstructuur bestaat uit de N217 als hoofdontsluiting van de gemeente, met een viertal noord-zuidverbindingen om de grootste verkeersstromen te ondersteunen. N-wegen zijn provinciale wegen. Om deze vorkstructuur te voltooien en te optimaliseren, wordt de aanleg van een oostelijke randweg Klaaswaal op het moment voorbereid. De informatieavond hiervoor heeft eind 2020 plaatsgevonden. Ook wordt gewerkt aan een betere ontsluiting van Hoeksche Waard West, waarbij de Korteweg en de Lange Eendrachtsweg beter voor hun taak worden aangepast.

Randweg Klaaswaal

Voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van de oostelijke randweg Klaaswaal. Later dit jaar starten wij met de ruimtelijke procedures. Wij verwachten in 2022 te kunnen starten met de uitvoering.

Download de vergelijking varianten randweg Klaaswaal met bijlagen.

Klik hier voor meer informatie over de randweg Klaaswaal.

Hoeksche Waard West

Het gaat hier om een verbetering van de noord-zuidverbinding ten westen van de A29 over de Korteweg – Klein Zuidbeijerlandseweg – Langeweg. Daarbij wordt een kortsluiting Korteweg voorzien; er komt een rechtstreekse aansluiting tussen de Provincialeweg en de Noord-Achterweg (de 4 bochten gaan eruit). Daarnaast is het plan een betere verbinding met de westzijde te maken door een optimalisering van de route Korteweg – Noord-Achterweg – Hogeweg en Lange Eendrachtsweg. Mogelijk wordt hier een doorsteek gemaakt naar Goudswaard, waarmee de Sluisjesdijk – Zwart Sluisje wordt ontlast.

Download de Quick Scan Zwartsluisje Sluisjesdijk met bijlagen.

Download de ontwerpnota strekken Korteweg met bijlagen.

N217

We onderzochten hoe de doorstroming op de N217 op twee trajecten (Oud-Beijerland– Heinenoordtunnel en Heinenoordtunnel–Kiltunnel)  beter kan. Een vervolgstudie wordt verricht naar de verbinding met Spijkenisse, Barendrecht en de hubs Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het autoverkeer maar ook naar vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer. Daarbij worden de mogelijkheden voor een P&R in Oud-Beijerland en een parallelweg voor langzamer verkeer verder onderzocht. De komende jaren vinden er diverse werkzaamheden plaats aan de N217 tussen de A29 en de Kiltunnel. Op de projectpagina leest u meer over deze werkzaamheden.

N489

Eind dit jaar start de provincie met groot onderhoud aan deze weg tussen Klaaswaal en de N217. Voor meer informatie kijkt u op de website van de provincie Zuid-Holland.

In 2018 stelden de 5 voormalige gemeenten het Fietsplan Hoeksche Waard 2018-2026 op.

Dit fietsplan is gericht op het verbeteren van de bestaande fietsnetwerken, het uitwerken en uitbreiden van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk en het toepassen van aanvullende voorzieningen. Op dit moment treffen we voorbereidingen voor de aanleg van een drietal vrijliggende fietsverbindingen.

Download het fietsplan Hoeksche Waard

Tiengemetenpad

Dit fietspad verbindt de eilanden Tiengemeten en Voorne-Putten en loopt van regio Rotterdam/Den Haag naar de aanlegplaats van de pont naar Tiengemeten. Het is een belangrijke route voor de recreatieve economische vitaliteit van de zuidkant van de Hoeksche Waard. De eerste fase van het fietspad, het tracé vanaf de Spuiweg/Spuidijk langs het Piershilse Bos, was in april 2019 klaar. Nog dit jaar worden ook andere fasen van het Tiengemetenpad gerealiseerd. Het doel is om het Tiengemetenpad uiterlijk in 2024 als geheel op te leveren. Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard zorgen samen voor de financiering van de nieuwe fietsverbinding. 

Buitenzomerlanden

Dit fietspad loopt vanaf het dorp Heinenoord naar Kuipersveer en is een recreatief pad langs de natuurgebieden aan de noordzijde van onze gemeente.

Fietsverbinding Strijen – Oud-Beijerland

Dit fietspad volgt voor een groot deel de buisleidingenstraat en biedt een veilige, grotendeels vrijliggende fietsverbinding tussen de kern Strijen en de Stougjesdijk bij Oud-Beijerland.

Evenals het autoverkeer speelt ook het openbaar vervoer een grote rol binnen gemeente Hoeksche Waard. Enerzijds verbindt het de dorpen onderling, anderzijds biedt het een verbinding naar bestemmingen buiten de gemeente.

De gemeente streeft ernaar om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en onderzoekt daarom de mogelijkheid voor een hoogwaardiger ov-verbinding met Oud-Beijerland, bijvoorbeeld door een R-net verbinding.

Vanwege de corona-maatregelen heeft introductie R-net vertraging opgelopen. Zo is een terugval in reizigersaantallen (en -inkomsten) een belangrijke reden dat er maatregelen in de dienstregeling moeten worden getroffen. In 2021 werken we verder aan het bepalen van noodzakelijke infrastructurele aanpassingen en de exacte route. Ook start een onderzoek naar kwaliteitsverbeteringen van het openbaar vervoer op de N217 tussen busstation Reedijk/Heinenoord en station Dordrecht.

De corona-maatregelen zorgden ook voor het stopzetten van de Nachtbus voor 2020. Er wordt bekeken wat een goed moment is om de Nachtbussen weer op te starten.

P+R busstation Reedijk

De provincie gaat een P+R (Park and Ride) voorziening realiseren achter het busstation aan de Reedijk in

De provincie heeft een P+R (Park and Ride) voorziening met 90 parkeerplaatsen gerealiseerd achter het busstation aan de Reedijk in gemeente Hoeksche Waard. Hierdoor kunnen de reizigers bij dit busstation hun auto parkeren en overstappen op de bus. De al bestaande fietsenstallingen zijn in het ontwerp van dit P+R terrein geïntegreerd.

De P+R Heinenoord draagt bij aan duurzaamheid door vermindering van uitstoot. Daar waar mogelijk is de P+R zo duurzaam mogelijk aangelegd. De verharding van de parkeerplaatsen bestaat uit grasbetontegels, waardoor het water makkelijker weg kan lopen en het geheel een groene uitstraling krijgt.

P+R Numansdorp

De provincie heeft de bestaande carpoolplaats aan de Molendijk in Numansdorp uitgebreid tot een moderne P+R (Park and Ride) voorziening. Met 60 parkeerplaatsen biedt de P+R reizigers de mogelijkheid  om hun auto te parkeren en over te stappen op de bus.

De overstap van de auto naar het OV zorgt voor minder uitstoot en door de vrije busbanen rijden de bussen grotendeels filevrij. Zo reizen reizigers snel en schoon tussen de Hoeksche Waard en Rotterdam!

Meer informatie over de realisatie vindt u op de website van provincie Zuid-Holland.

SCHOOL op SEEF

SCHOOL op SEEF is een regionaal programma in Zuid-Holland met als doel goede verkeerseducatie en verkeersveiligheid voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Met bijvoorbeeld de jaarlijkse Schoolbrengdag actie worden ouders/verzorgers en kinderen gestimuleerd om lopend of fietsend naar school te gaan. Veel scholen in de Hoeksche Waard doen mee aan het programma. Voor meer informatie kunt u de website van SCHOOL op SEEF bekijken.

Landbouwverkeer

In 2017 voerden de 5 voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard samen met agrariërs en brancheorganisaties een onderzoek uit naar landbouwverkeer. Het onderzoek bracht de routes en knelpunten voor landbouwverkeer in beeld en stelde aanbevelingen op.  
Bij de aanleg en verbetering van wegen betrekken wij de resultaten van dit onderzoek en voeren waar nodig en mogelijk verbeteringen door ten behoeve van het landbouwverkeer. 

Download het document landbouwverkeer Hoeksche Waard.

Gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt om samen ongeveer 25 miljoen euro te investeren in maatregelen om de regio bereikbaar te houden. Dit zowel vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 als voor de verdere toekomst. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Bent u benieuwd welke maatregelen getroffen worden de komende jaren? Blader hieronder door de kaart met alle projecten.

Gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt om samen ongeveer 25 miljoen euro te investeren in maatregelen om de regio bereikbaar te houden. Dit zowel vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 als voor de verdere toekomst. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Bent u benieuwd welke maatregelen getroffen worden de komende jaren? Blader hieronder door de kaart met alle projecten.

Piershil.

Meer informatie & contact

Heeft u nog vragen of ideeën? Laat het ons gerust weten.

Stuur ons een mail onder vermelding van programmaplan mobiliteit.

Zie ook