Hoeksche Waard-West/Spuimonding

In het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard zetten inwoners, overheden en grondeigenaren zich in voor het realiseren van projecten gericht op het ontwikkelen en versterken van de economie, natuur en recreatie. Ze doen dit samen met gemeente Hoeksche Waard, Havenbedrijf Rotterdam en Wereld Natuur Fonds. Het doel van de projecten is het behoud van aantrekkelijke en vitale dorpen waar mensen graag willen wonen, leven en werken. Oftewel:

‘Hoeksche Waard, de plek waar je wilt zijn!’

Bovenstaande partijen hebben gezamenlijk een Gebiedsagenda ontwikkeld met kansrijke projecten. Elk project heeft zijn eigen belangen en doelen. De kracht zit echter in het uitvoeren van alle projecten, waardoor ze elkaar versterken. Het uiteindelijke doel van de projecten is het ontwikkelen van meer toegankelijke binnen- en buitendijkse natuur, het verbeteren van de recreatiemogelijkheden en het versterken van de dorpen, waardoor deze aantrekkelijker worden om te wonen, werken en verblijven.

Met de realisatie van de projecten uit de Gebiedsagenda wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot. Daarnaast creëren de projecten maatschappelijke en economische waarde en dragen ze bij aan een robuust en toekomstbestendig zoetwatersysteem. Zodoende zijn ze van toegevoegde waarde voor de regio. Uitgangspunt is dat de projecten tussen 2016 en 2026 worden gerealiseerd.

In mei 2016 werd de intentieverklaring ondertekend door het voormalige Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, de voormalige gemeente Korendijk, Wereld Natuur Fonds en Havenbedrijf Rotterdam. Een jaar na de ondertekening is door de initiatiefnemers een voortgangsrapportage over 2016-2017 opgesteld, waarin van achttien projecten de geboekte voortgang wordt beschreven. Het geeft een praktisch en enthousiasmerend overzicht van de ontwikkelingen en laat zien dat er veel gebeurt in het gebied, zowel wat betreft voorbereidende als uitvoerende activiteiten.

In 2013 werden bedrijven en inwoners van de Hoeksche Waard door voormalig Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard uitgedaagd  om ideeën en projecten te presenteren voor de ontwikkeling en vitalisering van het gebied. De oproep – samengevat onder de titel Hoeksche Waardenmakerij leverde meer dan veertig, veelal particuliere, initiatieven op. Een deel van de projecten uit de gebiedsagenda zijn hier aan gerelateerd of komen hier direct uit voort.

Naast ondernemers uit het gebied en lokale agrariërs reageerden diverse organisaties op de oproep van SOHW, zoals Hoekschewaards Landschap, Natuurmonumenten, Havenbedrijf Rotterdam en Wereld Natuur Fonds. Ook zijn waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland en de dorps- en belangenverenigingen uit Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard, Nieuwendijk en Zuid-Beijerland direct betrokken.

De Gebiedsagenda is gericht op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard West / Spuimonding, omdat dit gebied alles in zich heeft om bij te dragen aan de economische kracht van de zuidrand van de Hoeksche Waard. Bovendien is dit gebied een sleutel voor de ontwikkeling van het Haringvliet, dat ecologisch gezien internationaal van groot belang is. Natuurbeschermingsorganisaties, overheden en bedrijfsleven werken samen om het Haringvliet weer tot een dynamisch gebied voor natuur (een intergetijdengebied met een vitale delta voor trekvis en zoetwatervoorziening) én regionale economie te maken.

De 20 projecten binnen de gebiedsagenda vormen met elkaar zes waardenketens. De projecten binnen een waardenketen hebben gezamenlijk een meerwaarde voor het gebied. Sommige projecten binnen de waardenketens zijn aangemerkt als startmotor. Deze projecten dienen als voorbeeld en kunnen het gebied al op korte termijn een belangrijke impuls geven, daarom wordt er veel energie op ingezet.

Economische impulsen

De Hoeksche Waard heeft de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing en ontgroening met mogelijk krimp van de bevolking op de langere termijn. De ontwikkelingen in de Hoeksche Waard west moeten zorgen voor meer economische vitaliteit in het gebied. Het economisch vitaal houden van de Hoeksche Waard is een belangrijke doelstelling van de Gebiedsagenda. Daarom heeft  bureau Blueconomy op verzoek van de initiatiefnemers een studie uitgevoerd naar de economische meerwaarde van de projecten uit de Gebiedsagenda. Daarbij is gekeken naar de toename van banen, toeristen en overnachtingen. Zowel van nieuw te ontwikkelen als lopende projecten. Ook is bekeken wat de projecten betekenen voor de maatschappelijke voorzieningen in de Hoeksche Waard. Naar berekening van dit bureau is het totale structurele effect van de gezamenlijke projecten 648 arbeidsjaren werkgelegenheid. Daarnaast levert het project een extra impuls voor regionale economie Groot Rijnmond van 62 miljoen aan toegevoegde waarde.

Impulsen op het gebied van leefbaarheid

De projecten uit de Gebiedsagenda kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van het gebied, bijvoorbeeld door een toename van werkgelegenheid en behoud of uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen, de middenstand, zorgcentra en scholen. Daarbij staat het behoud van de karakteristieke kenmerken van het gebied, rust en ruimte voorop. Dit willen we onder andere bereiken door gebruik te maken van slimme nieuwe infrastructuren, zoals vervoer over water, nieuwe paden en het gebruik van elektrische fietsen. Een aantal van deze initiatieven is al gerealiseerd. Zo is het mogelijk om met het zeilcharterschip de Zeeland het water op te gaan en zijn  er vier Toeristische Overstappunten ingericht. Daarnaast is het sinds 29 juni 2016 mogelijk om met de Waterbus Tiengemeten te bezoeken.

Ecologische impulsen

De projecten uit de Gebiedsagenda dragen bij aan het herstel van binnen- en buitendijkse natuur langs het Spui en het Haringvliet. Doel is de overgang van water en land in de buitendijkse gebieden langs het Haringvliet en Spui te versterken. Daarbij wordt er gewerkt aan een intergetijdengebied met kansen voor trekvissen en trekvogels. Ook ontstaan nieuwe leefgebieden voor soorten zoals de Noordse Woelmuis en de in Nederland unieke zandhommel.

Verbeteren waterkwaliteit, natuur en toegankelijkheid in de polders

De binnendijks gelegen natuur in en langs de kreken wordt beter toegankelijk en er ontstaat ruimte voor rustgebieden, belevingsplekken en wandelroutes. De visstand verbetert  en het  gebied wordt aantrekkelijker voor vogels die zich ophouden in het rietland en open water, zoals de grote karekiet, de waterral, de ijsvogel of de roerdomp. Er wordt gestudeerd op een betere aan- en afvoer van water, dit is gunstig voor de landbouw en kan voordelen hebben voor de waterhuishouding op regionale schaal.

Waardenketens

Op 10 april 2019 werd de 1e fase van het Tiengemetenpad officieel geopend door gedeputeerde Han Weber, wethouder Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard) en wethouder Paul Boogaard (gemeente Hoeksche Waard). De eerste fase van het fietspad is het tracé langs het Piershilse Bos en begint bij de Spuiweg/Spuidijk.

Het Tiengemetenpad is een fietspad dat de eilanden Tiengemeten en Voorne-Putten verbindt. Het pad loopt van regio Rotterdam/Den Haag naar de aanlegplaats van de pont naar Tiengemeten. Fietsers fietsen straks zoveel mogelijk ongehinderd tussen bloemrijke bermen richting Tiengemeten. Op Voorne-Putten sluit het Tiengemetenpad aan op het Trambaanpad, dat als pilot voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als een Hollandse baan Hellevoetsluis verbindt met Spijkenisse en Rotterdam.

Het fietspad past helemaal in het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard dat als doel heeft de economische vitaliteit van het gebied te versterken en de kwaliteit van de leefomgeving op niveau te houden. De Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard zorgen samen voor de financiering van de nieuwe fietsverbinding in de Hoeksche Waard.

Update juni 2022

Gemeente Hoeksche Waard werkt samen met provincie Zuid-Holland aan het tweede deel. Het betreft het deel tussen het al eerder aangelegde pad ter hoogte van de Spuiweg/Spuidijk en de Steegjesdijk in Piershil. Grenzend aan dit deel van het fietspad willen we een ecologische verbindingszone realiseren. Door het aanleggen van een natuurlijke oever krijgen watervogels, de noordse woelmuis, vlinders en libellen een verbinding met andere natuurgebieden.

Nieuw bestemmingsplan

Om de ontwikkeling van dit deel van het fietspad mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan Tiengemetenpad fase 1b Hoeksche Waard lag in juni en juli 2022 ter inzage. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan op 18 april 2023 vast.

Update september 2023

We verbeteren de aansluiting van het Tiengemetenpad op de Spuiweg en het karrespoor op de Oude Nieuwlandsedijk krijgt extra oversteekplaatsen. Hier gaan we nog dit jaar mee aan de slag.

Het bestemmingsplan voor fase 1b (deel tussen al aangelegd stuk pad en de Steegjesdijk) is vastgesteld en onherroepelijk. Zodra de grondaankoop rond is realiseren we ook dit deel van het Tiengemetenpad.  

In de Leenheerenpolder komt ruimte voor herstel van intergetijden natuur. In de kop van het gebied is ruimte voor het vergroten van de recreatieve beleving. Ook komen er (recreatie) woningen. Het buitendijks gebied van 130 hectare groot wordt op deze manier voor bewoners en recreanten aantrekkelijker. De ontwikkeling biedt kansen voor het vergroten van de  vitaliteit economische groei van het gebied.

Verschillende partijen werken samen aan de ontwikkeling van de Leenheerenpolder.  De betrokken partijen zijn : provincie Zuid-Holland, Wereld Natuur Fonds, ontwikkelaar Blokland, Natuurmonumenten en gemeente Hoeksche Waard. Alle plannen zijn  opgenomen in de eerder vastgestelde Gebiedsvisie Leenheerenpolder. 

De Gebiedsvisie Leenheerenpolder

Deze is in juli 2017 in de gemeenteraad van Korendijk vastgesteld. Daar ging een intensief planproces aan vooraf. Dorpsvereniging De Coorndijk, diverse belangenorganisatie, initiatiefnemers van concrete plannen binnen de Hoeksche Waardenmakerij en het projectteam van Hoeksche Waard-west waren hierbij betrokken.

De Gebiedsvisie is een afspiegeling van de wensen voor het 130 hectare grote buitendijkse gebied: er komt ruimte voor herstel van intergetijde natuur en ruimte voor meer recreatieve beleving in de kop van het gebied.

Klankbordgroep Leenheerenpolder

Er is een brede klankbordgroep bestaande uit de dorpsvereniging, Hoekschewaards Landschap, diverse andere belangenorganisaties en vertegenwoordigers van lokale ondernemersvereniging en omwonenden. Deze groep adviseert over relevante onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Bekijk de verslagen van de vergaderingen met de klankbordgroep.

Bekijk hier de vergaderstukken van de gemeenteraadsvergadering op 28 november 2019.

Documenten