Groenonderhoud

Regelmatig krijgen wij vragen over het openbaar groen en het onderhoud daarvan. Wanneer wordt er onderhoud uitgevoerd? Hoe vaak wordt er gemaaid? Wie doet wat? Wat kan ik doen tegen de eikenprocessierups of de Japanse duizendknoop?

Meld een losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, een onveilige situatie of bijvoorbeeld achterstallig groenonderhoud. Wilt u direct een melding maken?

Vanaf deze pagina kunt u eenvoudig doorklikken naar diverse onderwerpen over het groen(onderhoud).

Als de bloembollen bloeien, is dat een prachtig gezicht. Na de bloei verwelken de bloemen en geeft het even een minder mooie uitstraling. De bol is in dat stadium bezig reservevoedsel op te slaan in de bol om volgend seizoen weer in bloei te kunnen komen. Wanneer dit loof te vroeg verwijderd wordt, zal de bol te weinig kracht hebben om volgend seizoen weer volop te kunnen bloeien. Wij verwijderen dus het loof als het voldoende is afgestorven. Daarna kan het gras weer gemaaid worden.

Binnen de bebouwde kom van gemeente Hoeksche Waard staan veel bomen. Er zijn veel verschillende soorten te vinden. De meest voorkomende soorten zijn: esdoorns, essen, elzen, iepen en linden. Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Ze zuiveren de lucht, zorgen voor een geschikt leefklimaat en -omgeving voor dieren, produceren zuurstof en zorgen voor een aantrekkelijk straatbeeld in alle seizoenen.

Bijzondere en waardevolle bomen

Mensen voelen zich vaak nauw betrokken bij de bomen in hun omgeving en aan sommige bomen zijn ook bijzondere verhalen verbonden. De gemeente is trots op haar bomen en wil dat het bomenbestand behouden blijft. Daarom is er een lijst vastgesteld met waardevolle bomen van zowel de gemeente als particulieren. Deze lijst maakt onderdeel uit van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Hoeksche Waard. Hierin zijn onder andere de regels voor het kappen en vellen van bomen opgenomen. De bomen die op deze lijst staan mogen niet zonder vergunning gekapt worden. Ook kunnen er bij het verlenen van een kapvergunning aanvullende regels worden opgenomen zoals een herplantplicht. Ga voor meer informatie over het kappen van bomen en het aanvragen van een vergunning naar de pagina Bomen kappen, omgevingsvergunning.

Bomenonderhoud

Om te zorgen dat de bomen in onze dorpen vitaal en gezond blijven voeren wij onderhoud uit aan de bomen. In de Hoeksche Waard ondergaat elk jaar een deel van de bomen een Boom Veiligheid Controle (BVC). Hierbij worden de vitaliteit en gezondheid van de bomen gecontroleerd. De bomen worden dan visueel beoordeeld op zichtbare gebreken die onveilig kunnen zijn voor de omgeving. Sommige bomen worden standaard jaarlijks gecontroleerd (bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd). Als uit de inspectie blijkt dat er een gebrek is, worden passende maatregelen genomen.

Als er meldingen bij de gemeente binnenkomen over bomen waarvoor onderhoud noodzakelijk is, dan worden die bomen (als de veiligheid het toelaat) op de snoeilijst gezet. Het onderhoud aan de bomen op deze lijst wordt periodiek uitgevoerd. Dit doen wij om ook de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Voorkomen van overlast

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen worden de gemeentelijke bomen regelmatig geïnspecteerd. Helaas is het niet mogelijk om alle overlast die wordt veroorzaakt door bomen te voorkomen. Met de boomcontroles wordt preventief gewerkt om overlast door bijvoorbeeld wortelopdruk, snoeiachterstand, risico voor omwaaien of vallende takken te voorkomen. Ervaart u desondanks overlast van bomen, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Echter, verschillende vormen van hinder zijn onlosmakelijk verbonden aan bomen en zijn voor ons geen reden tot het nemen van een snoei- of kapmaatregel, zoals bladval, vruchtval, bloesem, zaden, aanwezigheid van bladluis of andere organismen of schaduw. Ook worden bestaande bomen niet gesnoeid of gekapt bij geplaatste zonnepanelen.

Binnen de gemeente wordt een deel van de totale oppervlakte groen ecologisch beheerd. Dit zijn vooral percelen groen aan de randen van de dorpen en verschillende dijken.

Het maai- en hooibeheer is het meest voorkomende beheer. Hierbij wordt de vegetatie één keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Zo ‘verschraalt’ de grond, waardoor er bijzondere planten kunnen groeien. Het gaat dus om extensief beheer. Daarnaast staan er in deze gebieden ook knotwilgen en is er bosplantsoen. De knotwilgen worden ongeveer één keer in de drie jaar geknot en het bosplantsoen wordt ook ongeveer een keer in de twee à drie jaar gesnoeid.

De gemeente heeft met het Hoekschewaards Landschap (HWL) een beheerovereenkomst afgesloten voor het onderhoud van deze gebieden.

Bijen

De gemeente heeft in het verleden bijenkasten geplaatst op diverse plaatsen in de openbare ruimte. Voor deze locaties was onvoldoende draagvlak vanuit omwonenden die angstig waren voor de aanwezigheid van de bijen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om ruimte te bieden aan de ontwikkeling van bijen en natuur, hebben wij samen met een imker en HWL een geschikte locatie gevonden voor de bijenkasten.

Wat is een eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Gedurende de winter overwinteren de rupsen als pop in de bodem nabij een eik. Nadat deze ontpopt tot vlinder gaat deze naar de top van vooral eiken om haar eitjes te leggen. In april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen en maken grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellinghuidjes en uitwerpselen. In juli verpoppen de rupsen zich tot (nacht)vlinders. Vanaf dat moment veroorzaken ze niet langer overlast.

Wat doet de gemeente?

Medewerkers van de Buitendienst controleren regelmatig de eiken van de gemeente op aanwezigheid van de eikenprocessierups. Als er nesten zitten dan worden deze verwijderd. De nesten worden niet weggebrand in verband met het brandgevaar en de snellere verspreiding van de haartjes door de hitte.

Wat kunt u doen?

Ziet u een boom met eikenprocessierupsen? Probeer deze dan niet zelf te verwijderen, maar meld het via Fixi. In Fixi kunt u de locatie duidelijk aangeven waardoor we snel actie kunnen ondernemen. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer 14 0186.

De gemeente onderneemt geen actie bij het aantreffen van eikenprocessierupsen in particuliere bomen. De boomeigenaar is in deze situatie zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het nest. Hiervoor kunt u een boomverzorgingsbedrijf of een hovenier voor benaderen.

Het grasmaaien van de gazons en de ruw gras (extensief maaien) percelen binnen de bebouwde kom heeft gemeente Hoeksche Waard in sommige dorpen uitbesteed aan een aannemer. De eerste maaibeurt voor de gazons vindt meestal eind maart plaats en het maaien stopt half oktober/begin november.

In deze periode worden ongeveer tussen de 24 en 28 maaibeurten uitgevoerd. Er wordt dus niet iedere week gemaaid. Of er gemaaid wordt is afhankelijk van het weer. In de zomermaanden kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er twee weken niet gemaaid wordt omdat het te droog is. Als het gras vochtig is als het gemaaid wordt, is de kans groter dat er gras op de trottoirs komt. Wij begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn. Het kost helaas teveel geld om al dat gras op te vegen of weg te blazen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Het gras bij obstakels in het gazon, zoals palen, bankjes, afvalbakken, enzovoort wordt met de hand gemaaid. Dit gebeurt minder vaak dan dat de gazons gemaaid worden. In de praktijk betekent dit dat het gras rondom de obstakels twee keer zo hoog kan zijn dan in het gazon.

Het ruw gras wordt twee keer per jaar gemaaid in de maanden juni en september.

De graskanten langs trottoirs en wegen worden twee keer per jaar afgesneden. Dit wordt half juni en half oktober gedaan.

Jaarlijks worden in de Hoeksche Waard iepen getroffen door de iepziekte. Bomen die besmet zijn met de iepziekte kunnen zonder kapvergunning worden verwijderd. Gaat het om iepen die staan op gemeentelijke grond, dan planten wij daar op de meeste locaties nieuwe bomen voor terug.

NB: Het spreekt voor zich dat de iepziekte zich niet alleen verspreidt onder gemeentelijke bomen, maar ook onder iepen die eigendom zijn van inwoners.

Wat is de iepziekte?

De iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en is zeer besmettelijk. Zowel dood als levend (iepen)hout is een besmettingsbron. De schimmel wordt verspreid door de iepenspintkever. Deze kever legt eitjes onder de schors van iepen. De schimmel groeit in de houtvaten van de boom. Hierdoor wordt de sapstroom tussen de wortels en de boom verstoord. De bladeren krijgen daardoor geen voedingsstoffen en water meer.

Hoe kunt u de iepziekte herkennen?

De iepziekte begint meestal in een tak bovenin de kroon. Binnen één tot twee weken kan een groot deel van de kroon bruin verkleurd zijn. Dit proces kan heel snel verlopen en de boom is dan ten dode opgeschreven.

Meer informatie?

Op de website www.bomenbieb.nl of www.iepenwacht.nl vindt u meer informatie over het herkennen van de iepziekte.

In onze gemeente is op enkele plekken de ‘Japanse Duizendknoop’ aangetroffen. De Japanse duizendknoop is een exotische, sterk woekerende plant die in groengebieden en particuliere tuinen te vinden is. De plant verspreidt zich snel met lange, dikke en diepliggende wortels. Deze zijn zo sterk en agressief dat ze door verharding en fundering heen groeien. Ook verdringt de plant andere kruiden en struiken. De plant heeft negatieve gevolgen voor onze omgeving. Daarom probeert de gemeente de groei van de Japanse duizendknoop zoveel mogelijk te beperken.

Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?

De Japanse duizendknoop komt in april uit de grond met kleine rode knoppen. De plant krijgt al snel veel kleine rode bladeren tot zo’n 10 tot 15 cm groot. Het blad wordt zo groot als een hand en heeft dan een frisgroene kleur, de plant groeit met enkele centimeters per dag.

Bestrijding

De bestrijding van de Japanse duizendknoop is niet eenvoudig. Kleine stukken van de stengels en wortels kunnen opnieuw uitgroeien tot volwassen planten. Het achterlaten van plantenresten bij maaien of plukken is een groot risico voor verdere verspreiding. Er worden in Nederland verschillende bestrijdingsproeven uitgevoerd, maar er is nog geen definitieve oplossing. Wel kunt u ons als bewoner helpen. Kijk hiervoor bij ‘Hoe kunt u ons helpen?’.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft in kaart gebracht waar de plant groeit. De kleine planten worden uitgegraven en naar de vuilverbranding gebracht om uitbreiding te voorkomen. Door regelmatig te maaien proberen we grote planten te beperken in hun groei. Indien noodzakelijk maken we gebruik van een wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddel. De plant uitroeien is niet te realiseren, de groei beperken is het hoogst haalbare.

Hoe kunt u helpen?

Tips om te helpen bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop:

 • Voorkom verspreiding. Pluk de planten niet af!
 • Plant geen nieuwe Japanse duizendknoopplanten aan.
 • Dump geen groenafval in de natuur. Hier kunnen resten van woekerende planten, zoals Japanse duizendknoop, tussen zitten.
 • Heeft u een Japanse duizendknoop in uw eigen tuin? Steek bij het verwijderen de plant zo diep mogelijk uit.
 • Steek ook iedere nieuwe scheut zo snel mogelijk uit.
 • Verwijder het afval als restafval en niet als groenafval. Dus niet in de GFT-bak!

Het gebruik van chemische middelen bij onkruidbestrijding heeft nadelige gevolgen voor het gehele ecosysteem. De toepassing hiervan is wettelijk verboden. Daarom maken wij gebruik van nieuwe methoden voor onkruidbestrijding op verharding:

 • hete lucht methode;
 • veegbeheer.

Bestrijding door toepassing van hete lucht methode

Bij deze methode blaast een machine lucht met een hoge temperatuur op het onkruid waardoor de plant eerst bovengronds verbrandt en uiteindelijk ondergronds afsterft. Bij onkruidbestrijding door middel van hete lucht is het resultaat de eerste dagen wat minder zichtbaar. Het duurt een paar dagen voor het onkruid afsterft en verteert. Deze werkzaamheden worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.

Veegbeheer van de straten

De straten worden zes keer per jaar schoongeveegd door een veegwagen. Het doel hiervan is om onkruidgroei zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer de veegwagen zijn ronde door de gemeente gaat doen, wordt dit van tevoren aangekondigd in de gemeenterubriek in Het Kompas.

Wat kunt u doen als inwoner?

Regelmatig vegen voorkomt de groei van onkruid. U kunt als inwoner zelf meehelpen met het onkruidbeheer door bijvoorbeeld regelmatig uw stoep te vegen en de rijbaan en parkeervakken zoveel mogelijk vrij te houden als de veegwagen langskomt. Op deze wijze werken we samen aan een schone en veilige woonomgeving.

Regelmatig krijgen wij meldingen dat beplanting, zowel van particuliere tuinen als openbaar groen, te ver over de trottoirs en straten heen groeit. Het snoeien van openbaar groen nemen wij voor onze rekening. Voor wat betreft beplanting in particuliere tuinen ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar of gebruiker.

Overhangend groen is niet fijn en hindert vaak anderen. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer over het trottoir lopen en maken dan gebruik van de straat. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Het is daarom van belang om tijdig uw groene afscheiding te onderhouden om zo overhangend groen te voorkomen. Wanneer u als eigenaar of gebruiker niet overgaat tot het nemen van snoeimaatregelen heeft de gemeente de mogelijkheid om handhavend op te treden volgens artikel 2:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)[S.1]  gemeente Hoeksche Waard.

Overhangend groen en wegverkeer: wat mag niet

In de APV is onder andere opgenomen dat het verboden is om beplanting aan te brengen of te hebben waardoor het vrije uitzicht van wegverkeer wordt belemmerd of op andere wijze hinder of gevaar oplevert voor het wegverkeer en/of beheerwerkzaamheden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • er mogen geen takken over voetpaden en fietspaden uitsteken op een hoogte lager dan 2,50 meter;
 • er mogen geen takken over de rijbaan uitsteken op een hoogte lager dan 4 meter;
 • er mogen geen takken over doorgaande wegen, rondwegen en middenberm uitsteken op een hoogte lager dan 6 meter;
 • er mag geen hinder zijn door overhangend groen om onder andere de volgende beheerwerkzaamheden uit te voeren op openbare grond:
  –  (her)bestratingswerkzaamheden;
  –  duurzame onkruidbestrijding;
  –  onderhoud aan openbaar groen;
  –  onderhoud aan openbare verlichting;
  –  onderhoud aan speeltoestellen;
  –  straatvegen, ruimen van zwerfafval;
  –  reinigen van straatkolken, rioolkasten en pompputten.

Eenmaal per jaar wordt slootvegetatie, zoals waterplanten, uit de watergangen verwijderd. Wij noemen dit ‘maaikorven’. Doel van het maaikorven is vooral het waarborgen van de doorstroming van de watergang. Uit het oogpunt van ecologie blijft hier en daar langs de zijkanten van de sloten en andere watergangen vegetatie staan. Vooral bij rietoevers is dit het geval. Het intact laten van stroken riet is gunstig voor de waterkwaliteit. Daarnaast is het ook positief voor de flora- en faunaontwikkeling in de watergang.

Als planten doodgaan worden ze door de gemeente vervangen. Dat gebeurt in het voor- en najaar. Het kan dus zo zijn wanneer planten in de zomer dood gaan, er even een kale ruimte ontstaat in het plantsoen.

Renovaties

Als blijkt dat plantsoenen niet meer door inboet (= vervangen van dode planten) terug te brengen zijn op het gewenste kwaliteitsniveau, wordt het groen gerenoveerd. Dat geldt ook voor plantsoenen die aan het einde van hun levensduur zijn. Omwonenden en belanghebbenden worden voorafgaand aan deze werkzaamheden altijd betrokken bij en op de hoogte gebracht van de plannen.

Een renovatie van bijvoorbeeld een (deel van een) plantsoen houdt in:

 • het rooien van oude beplanting;
 • indien nodig aanvullen met grond en egaliseren;
 • aanbrengen van nieuwe beplanting/inzaaien gras.

Nee, in gemeente Hoeksche Waard wordt een aantal werkzaamheden in het openbaar groen uitbesteed. Of het onderhoud door werknemers of aannemers wordt uitgevoerd kan per dorp verschillen. Ook is er een verschil of het om het groen binnen of buiten de bebouwde kom gaat.

Binnen de bebouwde kom

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen binnen de bebouwde kom. Een aantal van deze werkzaamheden hebben wij uitbesteed. De grens van de bebouwde kom is te herkennen aan de bekende komborden.

Openbaar groen (beplantingen, et cetera)

Het openbaar groen – bestaande uit beplantingen, hagen, graskanten, enzovoort – is voor een deel uitbesteed aan de WIHW-bedrijven in Oud-Beijerland. Het overige deel wordt onderhouden door medewerkers van gemeente Hoeksche Waard.

Bomenonderhoud

Het onderhoud van de bomen binnen de bebouwde kom gebeurt door zowel werknemers van gemeente Hoeksche Waard als door ons ingehuurde aannemers.

Onderhoud gazons en ruw gras

Het grasmaaien wordt gedaan door werknemers van gemeente Hoeksche Waard en/of aannemers.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom is het waterschap Hollandse Delta of de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor het groenonderhoud. Denk hierbij aan het onderhoud van bijvoorbeeld bermen, bomen en/of sloten. De bebouwde kom is te herkennen aan de komborden aan de randen van de dorpen.

Natuurgebieden

Binnen de gemeente wordt een deel van de totale oppervlakte groen op ecologische wijze beheerd. Dit zijn vooral percelen groen aan de randen van de dorpen en op verschillende dijken. In sommige dorpen is voor het onderhoud een beheerovereenkomst afgesloten met het Hoekschewaards Landschap. Ook worden sommige grote natuurgebieden in onze gemeente onderhouden door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Aanspreekpunt

Hoewel sommige werkzaamheden dus niet door de gemeente zelf worden uitgevoerd, blijven wij het aanspreekpunt voor eventuele vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden.