Boom kappen

Hebt u een boom in uw tuin die u wilt kappen? Dit kan niet zomaar. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig als u een boom of andere houtopstand (groep bomen en/of struiken) wilt kappen. Ook als u een groot of belangrijk deel van de boom wilt snoeien – zoals het verwijderen van de kroon uit een boom – kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Deze vergunning heet een omgevingsvergunning.

Controleer vóórdat u gaat kappen of ingrijpend gaat snoeien of uw plannen vergunningplichtig zijn. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen via Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen moet u de eigenaar zijn van de boom, óf gemachtigd zijn namens de eigenaar deze vergunning aan te vragen.

Een omgevingsvergunning voor kappen kost € 83,55

Als gemeente kunnen wij aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kunnen we een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten.

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld als de boom een gevaar vormt voor de directe omgeving. Maar ook met het oog op onderhoud kan het wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Als gemeente beschermen we de houtopstanden op ons eiland. We gebruiken hierbij een bomenlijst waarop monumentale en andere beschermingswaardige bomen in de gemeente vermeld staan. Staat een boom of houtopstand op deze bomenlijst? Dan is het verboden om deze zonder vergunning te (laten) vellen. Kijk onder het uitklapmenu ‘Documenten’ in de bomenlijsten van de 5 voormalige Hoeksche Waardse gemeenten (dorpen inclusief buurtschappen) of u een vergunning nodig heeft.

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie kunt u opvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Beslissen wij niet binnen de termijn? Dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

De beslistermijn geldt niet als de beslissing moet worden aangehouden.

Wij kunnen een vergunning weigeren om onder andere de volgende redenen:

  • de natuurwaarde van de boom
  • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
  • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning om een boom te kappen toetsen wij de aanvraag aan alle criteria. Dit kan betekenen dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan? Dan kunnen derden bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Wij raden u aan om eerst met uw buren/omwonenden te bespreken of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.