Klimaatadaptatie

Klimaatverandering, ook in de Hoeksche Waard

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. De zeespiegel stijgt en we krijgen te maken met langere periodes van hitte, droogte en met stevige hoosbuien. Steeds vaker ondervinden we hiervan hinder, overlast en schade. Hitte kan bijvoorbeeld leiden tot slecht slapen en gezondheidsproblemen, droogte tot dode bomen en mislukte oogsten en hevige buien tot overlast van regenwater.

We kunnen onze leefomgeving zo (her)inrichten dat we hinder en schade zoveel mogelijk voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan meer ruimte creëren voor water, groen en schaduwrijke plekken en ons eiland beschermen tegen overstroming. Ons aanpassen aan klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. Zo blijft het ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren in de Hoeksche Waard. Toewerken naar een klimaatbestendig eiland in 2050 biedt dus ook een kans om te werken aan een aantrekkelijk, groen en gezond eiland!

Uitvoeringsagenda Hoeksche Waard klimaatbestendig

Gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland werken vanuit een uitvoeringsagenda ‘Hoeksche Waard klimaatbestendig’. Hierin staat wat we de aankomende jaren samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan doen om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken.

Bekijk hieronder de gezamenlijke uitvoeringsagenda ‘Hoeksche Waard klimaatbestending’.

 

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Vanuit de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie gemaakt. Hierin staat wat gemeente Hoeksche Waard in de periode 2021 tot en met 2026 gaat doen om klimaatbestendig te worden. Ook dit doen we niet alleen en samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden.

Bekijk hieronder het gemeentelijk uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

We hebben steeds vaker last van hoosbuien en langere periodes van hitte en droogte. Betegelde tuinen kunnen dan voor problemen zorgen. Vanwege de tegels kan het regenwater niet wegzakken in de grond. Daardoor kunnen tuinen en straten onderlopen en raakt het riool overbelast. In warme periodes blijft de hitte in een betegelde omgeving hangen (‘hittestress’); door het ontbreken van groen komt er geen verkoeling.

Of je nu een kleine of grote tuin hebt, een balkon, gevel of een dak, iedereen kan meehelpen om wateroverlast te voorkomen en hittestress te verminderen! Wilt u zelf aan de slag? Op onderstaande websites vindt u informatie en inspiratie over wat u kunt doen.

Heeft u in de eigen buitenruimte maatregelen genomen om regenwater op te vangen en/of vast te houden? En bent u inwoner? Dan kunt u subsidie krijgen van gemeente Hoeksche Waard. Bijvoorbeeld als u de regenpijp afkoppelt, regenwater opvangt, een groen dak aanlegt of de tuin onthardt en vergroent.

Er is jaarlijks € 200.000,- subsidie beschikbaar. Hoe de subsidie is aan te vragen en onder welke voorwaarden leest u op de pagina ‘subsidie klimaatadaptatie’.

Ook waterschap Hollandse Delta heeft een jaarlijkse subsidie voor inwoners en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk.

Aanpassen aan klimaatverandering is noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in de bebouwde omgeving oplopen tot zo’n 70 miljard euro in de periode tot 2050.

Ook in ons landelijk gebied kan aanzienlijke schade optreden. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken ook hier wateroverlast. Op andere momenten ontstaat juist schade door droogte bijvoorbeeld op akkerlanden, bodemdaling en verzakking van gebouwen. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals zieken, ouderen en jonge kinderen.

Klimaatadaptie is 1 van de 4 thema’s in het programma Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners en inwoners aan werkt. De andere thema’s zijn: energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit.

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staan alle projecten en maatregelen, die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het stappenplan in het Deltaplan geeft aan welke acties overheden de komende jaren achtereenvolgens moeten oppakken.

Een van de acties is het uitvoeren van een klimaatstresstest. Met deze test wordt duidelijk hoe extreme neerslag, hitte, droogte en eventuele overstromingen onze dorpen en het landelijke gebied kunnen raken. Tijdens risicodialogen met belanghebbende organisaties zijn de risico’s voor de Hoeksche Waard benoemd en is bepaald welke acties we als eerste oppakken.

Ook is onder inwoners een vragenlijst uitgezet over hoe zij kijken naar klimaatverandering en de buitenruimte hierop aanpassen.

De uitkomsten van de risicodialogen en de vragenlijst zijn gebruikt om de juiste acties en projecten te bepalen in de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Benieuwd naar de uitkomsten van de klimaatstresstest voor de Hoeksche Waard? Kijk dan op de website Klimaatstresstest Hoeksche Waard.

In de zomer van 2020 is de vragenlijst ‘Prettig wonen in een veranderend klimaat’ uitgezet onder inwoners van de Hoeksche Waard. Gemeente, waterschap en provincie vroegen inwoners wat zij merken van klimaatverandering. Hebben zij last van extreem weer, zoals drogere zomers, hittegolven en hevige plensbuien? Zijn ze van plan hun buitenruimte of woning hierop aan te passen? En wat zien ze graag opgepakt? 382 inwoners van verschillende leeftijden hebben de vragenlijst ingevuld.

Benieuwd naar de uitkomsten en het vervolg hierop?

De gemeente houdt rekening met het veranderende klimaat door nieuwbouw en herontwikkeling van ruimte klimaatbestendig te doen. Hiervoor zijn we deelnemer in het convenant Klimaatadaptief bouwen.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.