Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties zoals onze gemeente om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Dat betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat u daar eerst om moet vragen, bepaalde informatie openbaar maken.

Volgens de Wet open overheid (Woo) moet de overheid zorgen voor maximale openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente zelf, uit eigen beweging, informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt. Dit past helemaal bij het doel van de Woo: Overheidsinformatie toegankelijker, transparanter en vindbaarder maken.

In de Woo zijn in artikel 3.3 onderstaande 11 informatiecategorieën genoemd. De volgende informatiecategorieën moeten wij actief (uit eigen beweging) openbaar maken:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Organisatiegegevens
 3. Raadstukken
 4. Bestuursstukken
 5. Stukken van adviescolleges
 6. Convenanten
 7. Jaarplannen en -verslagen
 8. Woo/informatieverzoeken
 9. Onderzoeksrapporten
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

Er zijn enkele uitzonderingen. Deze kunt u ook terugvinden in artikel 3.3 Lid 2 onder k Woo.

De publicatie vindt gefaseerd plaats in de periode 2022-2027.

Worden documenten uit de verplichte informatiecategorieën nog niet actief gepubliceerd? Dan kunt u inzicht in deze informatie krijgen door een Woo-verzoek in te dienen. Dit noemen we passieve openbaarheid. Het betekent dat iedereen het recht heeft om een verzoek om bepaalde documenten of stukken in te dienen bij de gemeente. Een Woo-verzoek kunt u zowel per brief als per e-mail doen en moet aan een aantal eisen te voldoen.

In het verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid documenten worden gevraagd. Hoe duidelijker u bent, het liefst door het document bij naam te noemen, hoe sneller de gemeente u van dienst kan zijn. De gemeente zal sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is. De gemeente kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van informatie, zoals bepaald in de Legesverordening.

Voordat u een Woo-verzoek indient, verwijzen wij u naar de pagina met raadsinformatie van de gemeente. Onder ‘Documenten’ kan de informatie die u zoekt al staan. Dat betekent dat de door u gevraagde informatie al openbaar is gemaakt door ons.

U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar de Contactfunctionaris Woo van gemeente Hoeksche Waard via woo-verzoeken@gemeentehw.nl

Een verzoek per brief stuurt u naar:

Gemeente Hoeksche Waard 
T.a.v. Contactfunctionaris Woo
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

Ook is het mogelijk om uw verzoek per brief in te dienen bij de servicepunten in Maasdam en Oud-Beijerland. 

De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om documenten openbaar te maken. De beslissing mag één keer voor een periode van 2 weken worden uitgesteld. 

Als de gemeente verwacht dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan 2 weken na de bekendmaking van het besluit dat de informatie wordt verstrekt.

Tot het moment dat wij onze informatie op het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) kunnen plaatsen, stellen wij onze documentatie beschikbaar via deze website.

De afgehandelde Woo-verzoeken vindt u achter de link ‘Woo-verzoeken’.

De afgehandelde Woo-verzoeken vindt u achter de link ‘Woo-verzoeken’.

pagina ‘Overzicht Woo-verzoeken’. (na 1 mei 2022)

Heeft u algemene vragen over de Wet open overheid?

Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van gemeente Hoeksche Waard.

Stuur een e-mail naar woo-informatieverzoeken@gemeentehw.nl of bel 14 0186 | 088 – 647 647.

Een brief sturen kan ook. Stuur deze naar:

Gemeente Hoeksche Waard
t.a.v. mevrouw Carin Vaassen en Elize de Jongste
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

Wilt u een Woo-verzoek indienen en heeft u daar inhoudelijk nog vragen over? Neem dan contact op met de contactfunctionaris Woo van gemeente Hoeksche Waard: mevrouw Dana Tjin-Foek-Cheong.

Stuur een e-mail naar Woo-verzoeken@gemeentehw.nl of bel 14 0186 | 088 – 647 36 47.

Een brief sturen kan ook. Stuur deze naar:

Gemeente Hoeksche Waard
t.a.v. mevrouw Dana Tjin-Foek-Cheong
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

U kunt ze vinden op de pagina ‘Overzicht Woo-verzoeken’.

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een overzicht van de Wob-verzoeken vindt u op de pagina ‘Overzicht Wob-verzoeken’. (tot 1 mei 2022)