Spring naar content

Vaststelling structurele subsidie 2020

Aanvragen voor het vaststellen van de subsidies 2020 kunnen tot uiterlijk 1 juni 2021 worden ingediend

Vaststelling van de subsidies 2020 kan worden gevraagd door onderstaand formulier in te vullen en te ondertekenen.

Het ingevulde het ondertekende formulier met daarbij de verplichte bijlagen kunnen worden gemaild naar subsidie@gemeentehw.nl.

Bekijk hieronder hoe de vaststelling subsidie 2020 per voormalige gemeente ingediend moet worden.

Waarderingssubsidies minder dan € 10.000 per jaar

Voor subsidies van minder dan € 10.000 is het besluit tot verlening ook aan te merken als het besluit tot vaststellen van de subsidie. U hoeft hiervoor dus geen vaststelling te vragen. Wel wordt jaarlijks een steekproef getrokken uit de verleende waarderingssubsidies van minder dan € 10.000 per jaar. Valt u binnen de steekproef dan nemen wij contact met u op.

Waarderingssubsidies tussen € 10.000  en € 50.000 per jaar

Voor waarderingssubsidies die zijn verleend voor een bedrag van € 10.000 tot € 50.000 per jaar moet, naast het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, een inhoudelijk en financieel verslag (exploitatierekening met toelichting en de balans) worden ingeleverd.

Vaststelling van de subsidies van de voormalige gemeente Cromstrijen kan worden gevraagd door invulling en ondertekening van het aanvraagformulier en het overleggen van de financiële jaarstukken 2020.

Subsidies tot en met € 5000

Subsidies tot en met € 5.000 zijn bij verlening  direct vastgesteld. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Bij de verantwoording voor subsidies van de voormalige gemeente Korendijk moet(en) naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier de volgende stukken worden ingeleverd bij:

Eindverantwoording subsidies tussen € 5.000 en € 50.000

Bij subsidies van meer dan € 5.000 maar ten hoogste € 50.000 moet de subsidieontvanger uiterlijk twaalf weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling indienen.

De aanvraag bevat, naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier,  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

Eindverantwoording subsidies van meer dan € 50.000

  • Bij subsidies van meer dan € 50.000 die per kalenderjaar zijn verstrekt  levert de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in voor 1 juni van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar;
  • Als de subsidie  per boekjaar werd verstrekt dan moet de vaststelling uiterlijk zestien weken na afloop van het betrokken boekjaar worden ingeleverd;
  • In andere gevallen uiterlijk zestien weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

De aanvraag tot vaststelling bevat, naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier tot vaststelling:

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;
  • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);
  • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en
  • een controleverklaring;

Voor subsidies uit de voormalige gemeente Oud-Beijerland boven € 3500 moet het volledig ingevulde en ondertekende formulier tot vaststelling van de subsidie worden ingediend met de financiële jaarstukken 2020.

Na het verlenen van een waarderingssubsidie hoeft geen verantwoording te worden afgelegd. Het besluit tot verlening van de subsidie is ook de vaststelling.

Meld u dan aan voor de subsidie informatiemail via subsidie@gemeentehw.nl. Op deze manier blijft u op de hoogte van de actuele termijnen voor aanvragen, toekennen en vaststellen. Ook hoort u wanneer er wijzigingen zijn in de subsidieregeling, en ontvangt u de aanvraagformulieren.

Wijzigingen in het mailadres waarop u de subsidie informatiemail ontvangt? Geef het door via subsidie@gemeentehw.nl.