In de Hoeksche Waard telt iedereen mee en kijken we naar elkaar om. Wij geloven in gelijkwaardigheid en denken in mogelijkheden. Daarom werken we samen aan een inclusieve samenleving, waaraan iedereen meedoet en waarde heeft. Hier bieden we ruimte aan onze inwoners.

Stap voor stap werken we toe naar een Hoeksche Waard waarin iedereen erbij hoort, iedereen zich veilig voelt en iedereen meedoet. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen, seksuele geaardheid of gender. Als jonge gemeente kunnen we niet alles in een keer doen. Daarom hebben we 5 thema’s gekozen om op te gaan versnellen. Dit zijn:

 • Thuis in de Kern
 • It takes a Village to raise a child
 • Sterke Schakels
 • Werk voor Iedereen
 • Samen tegen Armoede

Deze thema’s komen terug in het programmaplan. Naast deze thema’s werken we ook op andere punten aan een inclusieve samenleving. Gemeente Hoeksche Waard is – sinds de eerste raadsvergadering na de start van de gemeente in 2019 – een Regenbooggemeente. Dit betekent dat we bewust werken aan de sociale acceptatie, veiligheid en gelijkheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en personen met een intersekse (LHBTI’s).

Transformatie in het sociaal domein is nodig. Door vergrijzing, langer zelfstandig thuis wonen, groei van het aantal cliënten, toenemende zorgzwaarte, stijgende kosten en tekorten aan medewerkers in zorg en onderwijs wordt de druk op het zorgstelsel steeds groter. Steeds minder mensen moeten klaar staan voor een groeiende groep kwetsbare mensen. Ook wordt er in toenemende mate beroep gedaan op vrijwilligersorganisatie en mantelzorgers. Hulpvragen worden later of te laat beantwoord. Inwoners raken de verbinding kwijt en worden geleidelijk aan uitgesloten van de samenleving. Het systeem is onhoudbaar geworden.

Daarom richten we ons zowel op preventie als op het versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard. Door in een vroeger stadium inzicht te krijgen in de zorgbehoefte van mensen, in te zetten op preventie en hulp en ondersteuning laagdrempelig(er) te maken, kan de inzet van zware hulp en ondersteuning worden teruggedrongen. Tegelijkertijd vergroten we het potentieel van mensen waarop een beroep kan worden gedaan door te investeren in een sociaal en verbonden Hoeksche Waard, met vitale kernen. Deze investering draagt bovendien bij aan betere vroegsignalering. Zo blijven onze inwoners met minder ondersteuning langer (zelfstandig) wonen, werken en deelnemen aan de samenleving.

Onze ambitie is helder. Wij willen komen tot een inclusieve samenleving, een gemeenschap van vitale en verbonden inwoners die kunnen meedoen in elke fase van het leven. Als er ondersteuning nodig is, organiseren we dit laagdrempelig en dichtbij de inwoner.

We beseffen dat deze ambitie niet alleen groot is, maar ook tot in de haarvaten van de samenleving reikt. Zo’n proces kost tijd. Bovendien kunnen we dit als gemeente niet alleen. We staan schouder aan schouder met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de overheid. Dat vraagt anders denken en anders doen. We kunnen niet alles doen. Daarom richten we ons – in lijn met de 5 thema’s – op een beperkt aantal doelen:

 • Wij versterken het netwerk (voorveld) en de opvoeders rondom het kind en het kind zelf.
 • Alle inwoners zijn, eventueel met ondersteuning, financieel zelfredzaam. Daarbij willen we voorkomen dat mensen in een financieel afhankelijke situatie komen.
 • Wij sluiten beter en sneller aan bij de vraag van de inwoner door integraal te werken. Hierdoor ervaren inwoners (en de lokale samenleving) meer kwaliteit van ondersteuning.
 • Door meer maatwerk leveren wij lichte ondersteuning waar mogelijk en zware ondersteuning waar nodig, (zorg)overgangen vinden vloeiender plaats.
 • Onafhankelijk van woonplek kunnen inwoners langer in hun eigen omgeving blijven.
 • Zoveel mogelijk inwoners doen naar vermogen mee op de arbeidsmarkt. We richten ons daarbij zowel op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt als op het verkleinen van de afstand van de arbeidsmarkt tot kwetsbare inwoners.

Thuis in de Kern

Ouderen en mensen met een beperking doen in Hoeksche Waard volop mee. Zij hebben als inwoner, vrijwilliger of mantelzorger een belangrijke rol in onze samenleving. In hun eigen dorp of kern. Daar waar ze thuis zijn en zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Dit kan met behulp van hun eigen netwerk en zorg in de buurt. Daarom werken we als gemeente samen met de woningcorporatie en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. We helpen inwoners om een netwerk op te bouwen en behouden en zetten digitale hulpmiddelen in voor hun zorg en welzijn. Ook streven we naar voldoende woningen die geschikt zijn voor iedere levensfase van de bewoner.

Mantelzorgagenda 2021-2024

Mantelzorger worden, overkomt u. Door omstandigheden geeft u gedurende een langere periode dagelijks zorg en ondersteuning aan een naaste; een partner, kind of familielid. U bent van grote betekenis voor uw naaste en doet dat met liefde. Alleen er wordt ook een steeds groter beroep op u gedaan, als mantelzorger. Gemeente Hoeksche Waard wil mantelzorgers de steun geven die zij verdienen en aangeven nodig te hebben. Daarom hebben wij de Mantelzorgagenda 2021-2024 gemaakt, waarin mantelzorgers centraal staan en we beschrijven op welke manier de gemeente de komende jaren mantelzorgers ondersteunt en waardeert. De Mantelzorgagenda is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

It takes a Village to raise a child

We willen dat alle kinderen in Hoeksche Waard veilig, gezond en met plezier opgroeien en zich goed ontwikkelen voor de toekomst. Iedereen draagt hier een steentje aan bij. Of je nu ouder, leraar, voetbalcoach of hulpverlener bent. Bij het opvoeden en opgroeien van kinderen zijn alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken, ofwel: ‘It takes a village to raise a child’. Samen zetten we ons daarvoor in en voelen we ons samen verantwoordelijk. Dit doen we door elkaar beter te leren kennen, steunen en motiveren. En kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Zo organiseren we ontmoetingen en werken we in groepen aan belangrijke thema’s voor en met ouders en kinderen. Op websites speciaal voor ouders en professionals kunnen we elkaar sneller en beter vinden en informatie en kennis over opvoeden en opgroeien uitwisselen.

Informatieve website voor ouders tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft veel invloed op het dagelijkse leven. Dat geldt ook voor gezinnen. Om deze bijzondere periode door te komen, is op verzoek van ouders de website ‘It takes a village to raise a child’ gemaakt. Hier kunnen zij terecht voor tips, activiteiten en ideeën. De site biedt ook praktische tips, ondersteuning en informatie over corona en een overzicht van professionals aan wie ze advies kunnen vragen.

Sterke schakels

Inwoners die hulp zoeken of krijgen, hebben vaak met meerdere hulpverleners vanuit verschillende organisaties te maken. Dat vraagt om overzicht en goede samenwerking. We investeren in slimme manieren van samenwerken tussen professionals uit verschillende vakgebieden. De ontwikkeling van wijkteams in Hoeksche Waard is daarbij erg belangrijk. Dichtbij en snel bieden we ondersteuning, en samen met de inwoner kijken we naar oplossingen en kansen.

Werk voor iedereen

In Hoeksche Waard zijn er inwoners die moeilijk een baan kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of te weinig werkervaring hebben. Zij hebben zogezegd een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook omgekeerd zijn vraag en aanbod niet altijd goed op elkaar afgestemd. Standaardvacatures zijn vaak niet gericht op inwoners met een beperking. Wij vinden werk voor iedereen belangrijk. Als je werkt, voel je je beter en fitter. Mocht betaald werk niet lukken, dan zoeken we naar andere mogelijkheden.  We kijken altijd naar mogelijkheden die iemand nog wél heeft. Dat doen we samen met werkgevers, organisaties en scholen.

Samen tegen Armoede

Inwoners die zichzelf financieel niet kunnen redden, kunnen vaak niet of onvoldoende meedoen in de maatschappij. Wij willen armoede en problemen door schulden voorkomen door inwoners te leren en begeleiden, zodat ze hun geldzaken zelf goed kunnen regelen. Samen met maatschappelijke organisaties, scholen en werkgevers ondernemen we acties voor mensen die nu in armoede leven. Hiervoor hebben we samen met de partners een actie-agenda gemaakt: de uitvoeringsagenda Samen tegen Armoede 2021-2023. U leest meer over deze agenda op de pagina over dit thema. Hierin staat 10 actiepunten die we de komende periode gaan uitvoeren.

Meer informatie & contact

Heeft u nog vragen of ideeën? Laat het ons gerust weten.

Stuur ons een mail onder vermelding van programmaplan Inclusieve samenleving.

Zie ook