Terug naar het overzicht

Verlenging crisisnoodopvang in De Lindenhoeve

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De crisisnoodopvanglocatie in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland blijft open tot 1 april 2023, met een mogelijke uitloopperiode tot uiterlijk 1 juli 2023. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na een evaluatie van de ervaringen met de crisisnoodopvang tot nu toe onder omwonenden, betrokken organisaties en de gemeenteraad. In de tijdelijke crisisnoodopvang in Oud-Beijerland zijn 100 plekken beschikbaar voor asielzoekers.

Sinds 1 november 2022 vindt crisisnoodopvang (CNO) plaats voor asielzoekers in gebouw De Lindenhoeve in Oud-Beijerland. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vroeg de gemeente de opvang te verlengen tot 1 april 2023. Gemeente Hoeksche Waard nam het besluit om de opvang tot 1 april 2023 open te houden, met een uitloopperiode tot uiterlijk 1 juli 2023. Deze laatste datum hangt samen met de recente uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak van Vluchtelingenwerk tegen de Staat en het COA over de verplichting om de opvanglocaties voor asielzoekers structureel te verbeteren vanaf 1 juli 2023. Het kan langer duren voordat hiervoor landelijk oplossingen zijn gevonden. De periode tussen 1 april en 1 juli kan benut worden als uitloopperiode, waarbij de 100 bewoners van De Lindenhoeve kunnen verhuizen naar een reguliere opvanglocatie of een woning.

Opvang verloopt goed

De opvang in De Lindenhoeve verloopt overwegend goed. Dat blijkt uit overleg met de locatiemanagers en politie, maar ook uit gesprekken met de klankbordgroep en uit de reacties van de school en verenigingen in de directe omgeving van de opvanglocatie. Ook is een grote groep inwoners van Oud-Beijerland gevraagd naar hun ervaringen en hoe zij aankijken tegen een eventuele verlenging. Uit de evaluatie blijkt dat er draagvlak is onder de inwoners voor een verlenging.

Resultaten evaluatie

Op 1 december verstuurde de gemeente meer dan 4000 brieven naar een brede cirkel van omwonenden van de opvanglocatie met de vraag hun ervaringen met de opvang te delen. De betrokken partijen en organisaties in de buurt zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Ook op andere manieren is via verschillende kanalen opgeroepen ervaringen met de opvang en een mening over verlenging aan de gemeente kenbaar te maken via e-mail, telefonisch of door een van de inloopmomenten te bezoeken. 32 bewoners en 5 vrijwilligers maakten van deze oproep gebruik.

Van de 37 reacties zijn er 5 tegen een verlenging van de opvang. 32 reacties zijn positief over een verlenging. Het aantal positieve reacties is opvallend, veel inwoners van Oud-Beijerland geven aan het belangrijk te vinden dat we deze opvanglocatie voor asielzoekers hebben en dat we als gemeente op deze manier bijdragen aan het opvangprobleem in Ter Apel en de asielzoekers een dak boven hun hoofd bieden. Ook de klankbordgroep staat positief ten opzichte van een verlenging. Bewoners die vlakbij de opvanglocatie wonen, geven aan in het geheel geen overlast te ervaren en geen bezwaar te hebben tegen een verlenging tot 1 juli 2023.

Een vijftal inwoners geeft aan dat zij geen verlenging willen. In 2 reacties wordt ook aangegeven waarom niet. Zij ervaren overlast of een gevoel van onveiligheid. De overige 3 reacties zijn meer in algemene zin negatief ten opzichte van het rijksbeleid. Hier wordt nog enigszins begrip getoond ten aanzien van de noodzaak van de opvanglocatie.

Een tweetal fracties uit de gemeenteraad, Lokalen Hoeksche Waard en de VVD, hebben zelf een enquête uitgevoerd onder 50 direct omwonenden van de locatie. Onder enkele voorwaarden (beveiliging blijft van hetzelfde niveau, dagbesteding blijft doorgaan, aantal opvangplekken blijft hetzelfde en na 1 juli 2023 geen nieuwe verlenging) willen beide partijen akkoord gaan met de verlenging.

Verbeterpunten

Vanuit de vrijwilligers die hebben gereageerd, is een aantal verbeterpunten meegegeven in de evaluatie. Zij zijn positief over de opvanglocatie en geven aan dat de groep bewoners een fijne groep is om voor te werken en dat zij dankbaar zijn. De verbeterpunten zijn gericht op een betere aansturing van vrijwilligers op de locatie, betere organisatie van de invulling van de dagbesteding en onderwijs voor kinderen en een verzoek om het afval te scheiden. Ook zou het goed zijn voor de eigenwaarde van de bewoners als zij zelf ook taken krijgen toebedeeld, met bijvoorbeeld een corveerooster. Verder missen zij de financiële middelen om dagbesteding en onderwijs te kunnen organiseren. Zij vragen daarvoor om een klein budget. In goed overleg met de veiligheidsregio en het locatiemanagement wordt gewerkt aan het doorvoeren van deze verbeteringen.

Meer informatie

Op een speciale pagina over de crisisnoodopvang in De Lindenhoeve is meer informatie te vinden. Ook kunnen belangstellenden zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die hierover regelmatig verschijnt.