Terug naar het overzicht

Uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ van gemeente Hoeksche Waard wordt uitgewerkt in 2 onderdelen

Gemeente Hoeksche Waard gaat het uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ wat zij opstelt in 2 onderdelen uitwerken. In het eerste onderdeel worden de voorwaarden uitgewerkt voor de plaatsing van een kleine windmolen (ashoogte tot maximaal 15 meter) voor eigen gebruik van de agrariër. En in het tweede onderdeel worden de voorwaarden voor de plaatsing van een middelgrote windmolen (ashoogte tot maximaal 25-30 meter) uitgewerkt. De aanleiding hiervoor is dat provincie Zuid-Holland provinciaal beleid maakt voor de plaatsing van middelgrote windmolens, naast hun bestaande beleid voor kleine windmolens. Begin 2025 wil de gemeente het gemeentelijk uitvoeringsbeleid bestaande uit de 2 onderdelen vaststellen.

Aanvraag kleine windmolen eerder mogelijk dan aanvraag middelgrote windmolen

Begin 2023 is de gemeente gestart met het opstellen van het uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’. In dit beleid komen de voorwaarden te staan voor het plaatsen van een kleine tot middelgrote windmolen, andere vormen van opwek van windenergie en opslag van duurzame energie met bijbehorende voorzieningen voor eigen gebruik van een agrarisch ondernemer. Op 20 november is er een inloopbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Geïnteresseerden en betrokkenen konden meedenken over het op te stellen uitvoeringsbeleid. Volgens planning zou dit beleid halverwege 2024 vastgesteld en beschikbaar zijn. Helaas blijkt dit niet haalbaar. Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid voor het onderdeel middelgrote windmolens in lijn met het toekomstige provinciaal beleid hierop wordt ontwikkeld. Voor de aanvraag van een kleine windmolen is er al wel bestaand beleid vanuit de provincie. Daarom kan er na vaststelling van het gemeentelijke uitvoeringsbeleid (naar verwachting begin 2025) voor het onderdeel kleine windmolens meteen door een agrarisch ondernemer een vergunningsaanvraag worden gedaan. Voor het onderdeel middelgrote windmolens moet eerst het provinciaal beleid vastgesteld zijn. Dit is naar verwachting begin 2026.

Afstemming met provincie over plaatsingsbeleid voor middelgrote windmolen

Harry van Waveren, wethouder Duurzaamheid: “Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk voor de toekomstbestendigheid van agrarische ondernemers dat zij de energie die ze nodig hebben binnen het bedrijf, zelf duurzaam kunnen opwekken. Veel ondernemers hebben al zonnepanelen op het dak. Met aanvullend een boerderijmolen op het erf zijn ze ook als de zon niet schijnt voorzien van eigen energielevering. Daarom zijn we gestart met het ontwikkelen van gemeentelijk beleid waarin de voorwaarden komen te staan voor de plaatsing van een agrarische windmolen tot maximaal 25 of 30 meter ashoogte. Nu de provincie ook beleid ontwikkelt voor deze grotere kleine windmolens, is het noodzakelijk om hierover met hen af te stemmen. Het gemeentelijk beleid moet uiteindelijk passen in het provinciaal beleid, wil een agrariër met succes een vergunning voor zo’n windmolen kunnen aanvragen.”

Ontwerp-uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ komt ter inzage

Voordat het uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ ter vaststelling wordt aangeboden aan het college wordt het ontwerp-uitvoeringsbeleid 6 weken ter inzage gelegd. Aan het begin van deze periode wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is. Via onder andere de gemeentelijke kanalen wordt hierover gecommuniceerd. Betrokkenen kunnen reageren op het ontwerp-uitvoeringsbeleid door een zienswijze in te dienen.  

Meer informatie leest u via onze website op deze pagina.