Windenergie bij agrarische bedrijven

Gemeente Hoeksche Waard maakt een uitvoeringsbeleid (eerder heette dit beleidskader) voor het opwekken van windenergie voor eigen gebruik bij agrarische bedrijven. Op dit moment is er nog geen beleid voor het plaatsen van een kleine tot middelgrote windmolen of een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij een agrarisch bedrijf. Er is wel behoefte aan. Ook wordt er gekeken of er voorwaarden nodig zijn voor bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag in batterijen. Met een eigen windmolen of andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie en opslag, kan een agrarisch ondernemer het hele jaar rond en dus ook op de momenten dat de zon niet schijnt, zelf duurzame energie opwekken en opslaan die nodig is binnen het bedrijf.

Het plaatsen van een windmolen of andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij agrarische bedrijven draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. We wekken dan alle energie die we gebruiken in de Hoeksche Waard duurzaam en lokaal op. Het opstellen van het uitvoeringsbeleid is dan ook 1 van de acties uit het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ en staat ook in het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 van het college.

In het uitvoeringsbeleid worden de voorwaarden opgenomen waaronder de plaatsing van een windmolen/-energieopwekker en energieopslag bij het agrarisch bedrijf mogelijk is. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met wet- en regelgeving, techniek en ruimtelijke en landschappelijke inpasbaarheid. De volgende uitgangspunten zijn opgesteld om verder te verkennen en voorwaarden voor op te stellen:

  • Het uitvoeringsbeleid richt zich op de plaatsing van een windmolen met een ashoogte van maximaal 30 meter of een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij agrarische bedrijven.
  • De plaatsing van de windmolen/-energieopwekker valt binnen het agrarisch bouwvlak.
  • Het uitgangspunt is maximaal 1 windmolen per agrarisch bouwvlak.
  • De opgewekte energie is voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf.
  • Het agrarisch bedrijf wekt ook zonne-energie op via zonnepanelen op agrarische bedrijfsdak(en).
  • Er wordt gekeken of er voorwaarden nodig zijn voor bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag in batterijen.
  • Als bovengenoemd proces om tot een beleidskader te komen volgens planning verloopt, dan is het uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ in de eerste helft van 2024 vastgesteld en beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen vergunningsaanvragen voor het plaatsen van een windmolen, een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie en bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag bij agrarische bedrijven door de gemeente worden beoordeeld.

De ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid is opgedeeld in verschillende fasen:

Fase 1: Vaststellen van het projectplan en start eerste verkenningen (afgerond)

Fase 2: Uitvoeren van de ruimtelijke verkenningen (afgerond)

Analyse van mogelijkheden, harde en zachte belemmeringen onder andere op basis van wet- en regelgeving en landschappelijke uitgangspunten.

Direct betrokken partijen worden uitgenodigd om kennis, belangen en behoeften uit te wisselen en op te halen.

De eerste lijnen van een uitvoeringsbeleid wordt zichtbaar.

Fase 3: Ontwikkelen van een concept-uitvoeringsbeleid (huidig)

(Agrarische) ondernemers, maatschappelijke organisaties, betrokken partners en inwoners worden breed uitgenodigd om mee te denken over het resultaat van de eerste verkenningen, de eerste lijnen van het uitvoeringsbeleid en de randvoorwaarden.

Op basis van alle uitkomsten en inbreng van de verschillende partijen wordt het concept-uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ opgesteld.

Er wordt ook onderzocht hoe het uitvoeringsbeleid het beste (juridisch) vastgelegd kan worden, zodat de benodigde ruimtelijke procedure voor een agrarische ondernemer zo makkelijk en snel mogelijk kan verlopen.(afgerond)

Fase 4: Vaststellen van het ontwerp-uitvoeringsbeleid

Het concept-uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ wordt samen met een motivering van het beleid en een toelichting op het participatietraject afgerond. Ook is duidelijk hoe het beleid juridisch wordt vastgelegd. Het concept-uitvoeringsbeleid wordt ter vaststelling aangeboden aan het college. Het college stelt het concept-uitvoeringsbeleid vast. Vanaf dan heet het ontwerp-uitvoeringsbeleid.

Fase 5:  Ter inzage leggen en vaststellen van het definitieve uitvoeringsbeleid

Het ontwerp-uitvoeringsbeleid wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze terinzagetermijn kan er op het uitvoeringsbeleid gereageerd worden door het indienen van een zienswijze.

Alle betrokkenen en geïnteresseerden worden aan het begin van de periode dat het ontwerp-uitvoeringsbeleid ter inzage ligt, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Na de terinzagetermijn wordt het ontwerp-uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ mogelijk nog aangepast. Daarna wordt het vastgesteld.

Als bovengenoemd proces om tot een uitvoeringsbeleid te komen volgens planning verloopt, dan is het uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ in de eerste helft van 2024 vastgesteld en beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen vergunningsaanvragen voor het plaatsen van een windmolen, een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie en bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag bij agrarische bedrijven door de gemeente worden beoordeeld.

 

Fase 3 is gestart; (agrarische) ondernemers, maatschappelijke organisaties, betrokken partners en inwoners zijn op 20 november breed uitgenodigd om mee te denken over het resultaat van de eerste verkenningen, de eerste grove versie van het uitvoeringsbeleid en de randvoorwaarden tijdens een inloopbijeenkomst. Via informatieposters (zie Documenten) en in gesprekken is men geïnformeerd over de eerste grove versie van het uitvoeringsbeleid. Ook kon men wensen en behoeften meegeven via een (online) reactieformulier. Deze reacties worden samen met onder andere de inbreng vanuit eerdere gesprekken en de resultaten van de verkenningen meegenomen bij het opstellen van het concept-uitvoeringsbeleid.

Fase 2 is afgerond; de ruimtelijke verkenning en analyse van mogelijkheden, harde en zachte belemmeringen en landschappelijke uitgangspunten zijn uitgevoerd. In maart, april en mei zijn er gesprekken gevoerd met direct betrokken partijen (LTO Noord afdeling De Hoeksche Waard, Stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap, HoekscheWaardDuurzaam, Hoekschewaards Landschap, Kwaliteitsteam Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland en Stedin) om kennis, belangen en behoeften uit te wisselen en op te halen. Wat er besproken is en naar voren is gekomen, staat in de samenvatting ‘Gesprekken direct betrokken partijen’ (zie Documenten). Op basis van de eerste verkenningen en gesprekken zijn de eerste lijnen van het uitvoeringsbeleid zichtbaar.
De gemeenteraad is op 7 november geïnformeerd over de voortgang met een raadsinformatiebrief (zie Documenten).

Fase 1 is afgerond; het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari het projectplan ‘Beleidskader Windenergie bij agrarische bedrijven’ vastgesteld. De gemeenteraad is op 20 februari geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (zie Documenten). En er is een participatie- en communicatieplan opgesteld.

Verschillende agrarische ondernemers hebben in 2022/2023 een initiatief ingediend voor het plaatsen van een windmolen voor eigen gebruik bij het agrarisch bedrijf. Deze initiatieven worden behandeld als het definitieve uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ is vastgesteld. Dit is naar verwachting in de eerste helft van 2024. Agrarische ondernemers die een windmolen of andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie willen plaatsen en nog geen omgevingsvergunning hebben aangevraagd of initiatief hebben ingediend, adviseren wij om dit te doen na de vaststelling van het definitieve uitvoeringsbeleid.

Heeft u vragen over het ontwikkelen van het uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, Kyrstin Vervaart. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail duurzaamheid@gemeentehw.nl.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.