Terug naar het overzicht

Raad stelt begroting 2024 geamendeerd vast

De gemeenteraad Hoeksche Waard heeft de begroting 2024 geamendeerd vastgesteld tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 9 november. Naast het amendement nam de raad ook 5 moties aan. Welk amendement en welke moties dit zijn, kunt u hier lezen en terugkijken in de vergadering op deze pagina.

Raad roept op tot verdiepingsonderzoek voor multifunctionele accommodatie

In beslispunt 6 van het raadsvoorstel over de begroting 2024 – 2027 stelt het college voor om te onderzoeken of het mogelijk is om financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid. In dat kader wordt gesproken over een verdiepingsonderzoek naar de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In het aangenomen amendement geeft de raad het college de opdracht mee om daarbij ook te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een multifunctionele accommodatie. Dat is een gebouw waar verscheidene activiteiten plaats kunnen vinden, zoals theater, muziek, dans, film en meer. Met dit onderzoek brengt het college eerst in kaart welke locaties voor dit gebouw geschikt kunnen zijn.  

Raad wil passend onderwijs stimuleren

De raad wil dat leerlingen met beperkingen zoveel als mogelijk dicht bij hun woonomgeving naar school kunnen gaan. De verantwoordelijk voor het aanbieden van passend onderwijs voor deze leerlingen ligt bij de scholen. Echter ervaren scholen uitdagingen rondom het vervoeren van leerlingen naar de school. Met deze motie roept de raad het college op om het gesprek te blijven voeren met de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs, scholen en ouders over meer mogelijkheden om passend onderwijs aan deze leerlingen te kunnen blijven aanbieden.

Raad wenst begrijpelijke taal op website van gemeente Hoeksche Waard

De raad vindt het belangrijk dat de meeste mensen begrijpen wat de gemeente doet door begrijpelijke taal te gebruiken op B1-niveau. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands dat de meerderheid van de bevolking begrijpt. Een tekst op B1-niveau bestaat dus uit makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt. De gemeente probeert hier al naar te streven in alle communicatie. Met deze motie spreekt de raad uit zelf ook te streven naar het gebruik van begrijpelijke taal, bijvoorbeeld tijdens openbare vergaderingen. De raad benadrukt met deze motie de ambitie om alle teksten op de website van de gemeente te schrijven op taalniveau B1. Verder wil de raad weten of het mogelijk is om de begroting ook op taalniveau B1 te schrijven en verzoekt het college hierover de raad te informeren.

Raad wil dat inwoners persoonlijk contact kunnen hebben met de gemeente

In de begroting staat dat de gemeente streeft naar het verder digitaliseren van de dienstverlening. Dat betekent dat inwoners via het internet contact kunnen hebben met de gemeente over allerlei zaken. De raad vindt digitalisering ook belangrijk, maar wil dat persoonlijk contact met de gemeente ook mogelijk moet blijven zijn. Niet iedere inwoner is namelijk in staat om deel te nemen aan de digitale samenleving. Het college gaf aan dat persoonlijk contact altijd mogelijk zal blijven.

Uitgaven aan dierenwelzijn wil raad terugzien in financiële stukken gemeente

Dierenwelzijn gaat over het leven dat dieren hebben en hoe ze verzorgd worden. Ook de gemeente vindt dierenwelzijn belangrijk en geeft hier geld aan uit. Met de motie ‘dierenwelzijn zichtbaar’ wil de raad dat de uitgaven aan dierenwelzijn zichtbaar worden in de verschillende financiële overzichten van de gemeente. Op die manier kan de raad zien hoeveel geld de gemeente daadwerkelijk besteedt aan dierenwelzijn.

Raad wil wens voor camera’s in openbare ruimte peilen

Met deze motie roept de raad het college op om het gesprek aan te gaan met ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners om de wens voor cameratoezicht te peilen. De burgemeester is de portefeuillehouder openbare orde, waaronder cameratoezicht valt. Hij gaf aan ook het gesprek met de politie te willen voeren om te onderzoeken of camera’s kunnen bijdragen aan preventie en opsporing en wat op dat gebied wettelijk mogelijk is.