Terug naar het overzicht

Opvanglocatie aan de Kilweg in ’s-Gravendeel blijft langer open  

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De bestuursovereenkomst die gemeente Hoeksche Waard heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt met 5 jaar verlengd. De evaluatie die in juni en juli is gehouden onder inwoners van ’s-Gravendeel en andere belanghebbenden gaf geen reden om de duur van de opvang niet te verlengen. Er is een aantal aanvullende werkafspraken gemaakt. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is het aantal opvangplekken uit te breiden tot maximaal 500 in totaal.   

Er was een overeenkomst om vluchtelingen op te vangen aan de Kilweg tot en met 15 december 2022. Het COA  en gemeente Hoeksche Waard willen de opvanglocatie graag langer openhouden, maar de gemeente wilde eerst de ervaringen met de huidige opvang met de inwoners evalueren en daarna een besluit nemen over het langer open houden van de opvang.

Evaluatie 

Er waren een inloopbijeenkomst en verschillende spreekuren in ’s-Gravendeel. In juni kregen 4735 inwoners van ’s-Gravendeel en omwonenden van de opvanglocatie daarvoor een uitnodiging via een brief. Daarin stond dat de gemeente van plan was toestemming te geven voor het verlengen van de opvang met 5 jaar en te kijken of er 100 extra opvangplekken bij kunnen komen. Ook stond in de brief dat het plan is de basisschool voor de kinderen in de opvang te verplaatsen van Maasdam naar het terrein van de opvanglocatie. Ook via onder andere de gemeentelijke website, nieuwsbrief, gemeenterubriek in Het Kompas en social media is gevraagd naar ervaringen met de opvang. In totaal zijn 20 reacties ontvangen, het merendeel van de reacties was voor opvang. Er kwamen ook verbeterpunten naar voren. Een aantal gemaakte opmerkingen is verwerkt in de aangepaste afspraken met het COA.

Bestuursovereenkomst en afspraken

De bestuursovereenkomst en de aanvullende werkafspraken gaan over de samenwerking tussen COA en onze samenleving, maar ook over veiligheid, zorg en onderwijs. Ook is opgenomen dat we alleenstaande minderjarige vreemdelingen en asielzoekers uit kansarme landen uitsluiten voor opvang in ‘s-Gravendeel. Er zijn nu extra afspraken gemaakt over de mogelijkheid tot sluiting van de opvanglocatie door de gemeente in het geval van structurele en bovenmatige overlast.

Verkeer

In verschillende reacties bij de evaluatie werd aangegeven dat bewoners van de opvang niet altijd weten hoe zich te gedragen op de weg. Dit leidt tot onveilige situaties in het verkeer. Met het COA is afgesproken dat vanaf nu verplicht verkeerslessen worden gegeven aan de bewoners van de opvang. Eerder zijn – in afstemming met de politie – al extra lantaarnpalen geplaatst langs de Kilweg. En er wordt nog bekeken of de aanleg van een vrij liggend voetpad mogelijk is.  

Onderwijs

Verhoudingsgewijs veel reacties gingen over het voornemen om de basisschool op het terrein van de opvanglocatie te plaatsen. Vooral omdat de kinderen meer integratie wordt gegund. Kinderen uit de opvanglocatie kunnen niet direct instromen in regulier onderwijs. In het begin ligt de focus van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen namelijk op het leren van de (Nederlandse) taal. Dit lukt niet als de kinderen deelnemen in het reguliere onderwijs. Op dit moment gaan de ongeveer 90 kinderen in de basisschoolleeftijd met bussen vanuit de opvang naar een speciale school in Maasdam. Door nieuwbouwplannen op deze plek is dit gebouw niet nog 5 jaar beschikbaar. In s-Gravendeel is geen plek voor huisvesting in of nabij de huidige scholen. In de komende periode bespreekt de gemeente met onderwijs en COA of een basisschool op de opvanglocatie inderdaad de best mogelijke optie is en wat er mogelijk is om de kinderen meer in de samenleving te integreren. 

Vervolgprocedure

Het COA brengt samen met de gemeente in beeld of 100 extra opvangplekken op de locatie inderdaad mogelijk zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de veiligheidscirkel die vanuit de vluchthaven langs de Dordtse Kil die over het terrein ligt en de mogelijkheid van een basisschool op het terrein van de opvanglocatie. Naar verwachting vraagt het COA uiterlijk oktober de omgevingsvergunning aan waarna het college daarover een besluit neemt.  

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van de opvang in ’s-Gravendeel? Kijk dan op onze website of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.