Opvanglocatie (AZC) ’s-Gravendeel

Het is vaak in het nieuws: de opvang van vluchtelingen. Door onrust op verschillende plaatsen in de wereld vluchten veel mensen naar een veilige plek. Ook Nederland vangt vluchtelingen op. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voert dit uit. In ’s-Gravendeel vangt het COA sinds 15 december 2021 asielzoekers op.

Het COA vroeg gemeente Hoeksche Waard vorig jaar om medewerking te verlenen aan het openen van een tijdelijke noodopvanglocatie op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) aan de Kilweg in ’s-Gravendeel. Mede door ervaringen met het opvangen van vluchtelingen in het verleden, zowel in ’s-Gravendeel als in Oud-Beijerland, besloot het college hier onder voorwaarden medewerking aan te verlenen. De wens was om de opvang op deze locatie langer open te houden, ook gezien het tekort aan opvangplekken in Nederland en de situatie in de wereld. De gemeente wilde eerst de ervaringen met de huidige opvang met de inwoners evalueren en daarna een besluit nemen over het langer open houden van de opvang. 

Het college heeft op 30 augustus besloten dat de bestuursovereenkomst die gemeente Hoeksche Waard heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met 5 jaar wordt verlengd. De evaluatie die in juni en juli is gehouden onder inwoners van ’s-Gravendeel en andere belanghebbenden gaf geen reden om de duur van de opvang niet te verlengen. Er is een aantal aanvullende werkafspraken gemaakt. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is het aantal opvangplekken uit te breiden tot maximaal 500 in totaal.   

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken rond de opvang in
’s-Gravendeel. Wilt u er zeker van zijn dat u niets mist? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief (zie ook de tab ‘Meld u aan voor de nieuwsbrief’). Ook houden wij een overzicht bij van veelgestelde vragen en antwoorden. U vindt het overzicht onder de tab ‘Documenten en links’.

De tijdelijke noodopvanglocatie is sinds 15 december 2021 in gebruik. De tijdelijke bewoners kwamen in de eerste  maanden fasegewijs in groepjes aan op de locatie. Het gaat vooral om gezinnen uit landen als Afghanistan en Syrië. Op dit moment zijn alle caravans bewoond en wonen er ongeveer 400 mensen op de locatie. De locatie is eigendom van het COA.

Wij hebben met het COA afspraken gemaakt over de voorwaarden die wij stellen. Die afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst en gaan over:

  • de samenstelling van de groep mensen op de locatie (50% gezinnen, streven naar 75%);
  • de overlegstructuur met omwonenden en maatschappelijke organisaties in ’s-Gravendeel.
    Er is al enige tijd een goed functionerende klankbordgroep actief met daarin omwonenden, ondernemers, politie, brandweer en vertegenwoordigers van het verenigingsleven in ’s-Gravendeel. Regelmatig bespreken we met elkaar welke verbeterpunten er zijn en hoe we die op kunnen lossen;
  • het beheer en de beveiliging van de locatie.

De gemeente wilde eerst de ervaringen met de huidige opvang met de inwoners evalueren en daarna een besluit nemen over het langer open houden van de opvang. Daarom heeft de gemeente in juni en juli 2022 een inloopbijeenkomst en een aantal spreekuren georganiseerd om die ervaringen te horen en eventuele vragen te beantwoorden. Ook konden mensen via e-mail, brief of telefoon hun reactie geven. Wij ontvingen 20 reacties. We hebben de reacties (anoniem) opgeschreven in een soort verslag. Dit verslag vindt u onder ‘documenten’ op deze webpagina.

Waarom vangen wij eigenlijk mensen op? Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Krijgen we hier dan veel gedoe zoals in Ter Apel? Waarom zijn er geen woningen voor starters en maken we wel opvang mogelijk? Dit zijn slechts een paar van de soms gehoorde vragen of zorgen. En dat is logisch, er gebeurt nogal wat in onze samenleving op dit moment. Hieronder proberen we zoveel mogelijk informatie te geven.

Dat Nederland vluchtelingen opvangt ligt vast in het internationaal Vluchtelingenverdrag

Nederland vangt vluchtelingen op omdat ons land is aangesloten bij het ‘internationale Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties’. Dit verdrag was bij de start nog bedoeld voor mensen die waren gevlucht vanwege de Tweede Wereldoorlog.Volgens het verdrag is een vluchteling: iemand die in zijn thuisland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging. Bijvoorbeeld op grond van ras, godsdienst of politieke overtuiging. En die in het eigen land geen bescherming krijgt. Vluchtelingen en asielzoekers mogen niet worden teruggestuurd naar een land waar hun leven gevaar loopt.

Het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling en statushouder

Een asielzoeker is iemand die ons land om bescherming vraagt. Het land waar asiel wordt gevraagd, onderzoekt of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en dus bescherming nodig heeft. Dit doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en dit heet de asielprocedure.

Wanneer uit die procedure blijkt dat iemand volgens het Verdrag een vluchteling is, krijgt diegene bescherming. Hij, zij of hen mag in Nederland blijven en is vanaf dat moment een zogeheten statushouder: iemand met zicht op een toekomst in Nederland. Statushouders mogen hier blijven en hebben dus ook recht op woonruimte. Is een asielzoeker echter geen vluchteling volgens het Vluchtelingenverdrag dan moet de asielzoeker Nederland verlaten.

Sinds de oorlog in Oekraïne eind februari van dit jaar uitbrak, vangen we ook vluchtelingen uit dat land op. Voor hen gelden andere regels dan voor andere vluchtelingen die door het COA worden opgevangen. Op de webpagina Opvang vluchtelingen Oekraïne vindt u hier meer informatie over.

De locatie in ’s-Gravendeel is geen aanmeldcentrum zoals Ter Apel

’s-Gravendeel is ‘slechts’ een opvanglocatie. Ter Apel is een aanmeldcentrum. Naar een aanmeldcentrum gaan asielzoekers als zij net Nederland binnen komen voor de eerste opvang en het opstarten van de asielprocedure. Wanneer asielzoekers en vluchtelingen in ’s-Gravendeel komen is voor sommigen van hen de asielprocedure al goedgekeurd. Sommigen doorlopen de procedure nog.

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uitbrengen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, delen we die met u via de digitale nieuwsbrief.

Wilt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief? Meld u dan aan via onderstaande button.

Let op! U ontvangt een e-mail om deze inschrijving te bevestigen, deze e-mail kan in uw spambox terecht komen.

Privacy

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring (link opent in nieuw venster).

Wij willen samen met u, de inwoners van de Hoeksche Waard, de tijdelijke opvang tot een succes maken. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail noodopvang@gemeentehw.nl  of bel 088 – 647 36 47 of of 088 – 715 14 00. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.