Terug naar het overzicht

Milieueffectrapport (MER) randweg Klaaswaal is klaar

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dit MER vormt de basis om te komen tot een voorkeur voor een tracé van de randweg Klaaswaal. In het rapport staan 10 mogelijke tracéalternatieven voor de aanleg van een randweg rondom Klaaswaal. Voor deze 10 alternatieven zijn de milieugevolgen beschreven en met elkaar vergeleken. In het MER wordt geen keuze gemaakt voor één van deze alternatieven. Het MER geeft wel inzicht in de verschillen en de voordelen en nadelen ten opzichte van elkaar. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard heeft kennis genomen van het MER. Nu gaat de gemeente in overleg  met de andere betrokken partijen om samen een voorkeursalternatief te bepalen.

Wethouder Harry van Waveren is blij dat het MER klaar is. “Het heeft langer geduurd dan gedacht, maar er ligt nu wel een heel degelijke studie. De volgende stap is om met provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta een voorkeursalternatief te bepalen. Daarover gaan we in gesprek. We doen dit ook in nauwe samenspraak met de gemeenteraad. Ook met andere direct betrokkenen zoals de werkgroep randweg Klaaswaal, inwoners en ondernemers gaan we in gesprek.”

Advies Royal HaskoningDHV

Ondanks het feit dat in het MER geen keuze wordt gemaakt, geeft Royal HaskoningDHV, de opsteller van het MER, wel een advies. Een aantal alternatieven valt wat hen betreft om verschillende oorzaken af als mogelijkheid. Zo blijkt uit het MER  dat de 60 km/uur alternatieven niet bijdragen aan het realiseren van een herkenbare en aantrekkelijke hoofdwegenstructuur. Dit is één van de doelen voor de randweg Klaaswaal.  De alternatieven die aan de westkant van het dorp liggen en alternatief 4 hebben een te grote negatieve impact op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dan blijven er 3 alternatieven over aan de oostkant van Klaaswaal. Deze scoren op bijna alle milieuaspecten gelijkwaardig. Eén van deze alternatieven  is ongunstiger op het gebied van  lichtinval en aantasting van de lokale natuurgebieden. Het andere alternatief valt af omdat hier de ruimte tussen de weg en de kern Klaaswaal beperkt is.

Dat betekent dat Royal HaskoningDHV, kijkende naar de milieugevolgen de aanleg van een randweg,  alternatief 2 adviseert. Deze ligt aan de oostkant van het dorp en is ingericht als gebiedsontsluitingsweg 80 km/u. Deze ligt langs de Botweg en de 4e Moerweg en gaat langs het bedrijventerrein van Numansdorp om verder van de woonbebouwing van Klaaswaal te blijven. Dit alternatief zorgt voor een duidelijk en aantrekkelijk regionaal wegennetwerk. De verkeersdruk op de Molendijk neemt af, waardoor er een aantrekkelijke en veilige route ontstaat voor fietsers. Bij dit alternatief adviseert Royal HaskoningDHV de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Klaaswaal te verlengen en aan te sluiten op de oostelijke randweg.

De volgende stap: kiezen voorkeurstracé

Nu het MER-rapport klaar is, kan een volgende stap gezet worden, namelijk het bepalen van een voorkeursalternatief. Bij het maken van deze keuze spelen niet alleen de milieugevolgen en overwegingen uit het MER een rol, maar betrekken we ook andere overwegingen. Denk hierbij aan de kosten en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Daarnaast is het belangrijk dat er overeenstemming is met de samenwerkingspartners provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta.

Waarom een MER?

Het doel van een MER is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming van plannen en projecten. We deden voor elk tracéalternatief van de randweg onderzoek naar de verschillende (milieu)thema’s en beoordeelden welk effect dit heeft op de omgeving. Het rapport geeft een beeld van de veranderingen die in het gebied optreden als daar de  nieuwe randweg wordt aangelegd. Daarmee geeft het nuttige informatie om afwegingen te kunnen maken bij de bestuurlijke besluitvorming.

Digitale samenvatting

Van het rapport is een digitale samenvatting gemaakt. Hier kunt u ook het hele rapport downloaden en alle bijbehorende stukken.

Alle informatie over het project is te vinden op onze pagina over de randweg Klaaswaal.