Terug naar het overzicht

Koninklijke onderscheiding voor Richard Toes uit Oud-Beijerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdag 25 juni is Richard Toes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze Koninklijke onderscheiding uit handen van wethouder Kasmi van de gemeente Rotterdam. Dat gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie op Scholengemeenschap Guido de Brès. Met zijn inzet, kennis, ervaring en visie leverde hij een grote bijdrage aan de ontwikkeling en de verbetering van het (reformatorisch) onderwijs in Rotterdam en de regio. De heer Toes is door zijn maatschappelijke betrokkenheid van grote betekenis voor de samenleving.

Hij begon als docent Nederlands en geschiedenis op Guido de Brès Scholengemeenschap, nu locatie Guido de Brès van Scholengroep Driestar-Wartburg (1980-2004). Later werd hij daar directeur (2004-2016). In 2016 werd hij voorzitter van het College van Bestuur van het Wartburg College en in 2021 voorzitter van het College van Bestuur van Scholengroep Driestar-Wartburg, waarvan het Wartburg College een onderdeel is. Hij was de drijvende kracht achter de totstandkoming van de fusie van het Driestar College met het Wartburg College.

Verbeteren onderwijskwaliteit

Als docent zette hij zich in voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. In zijn vrije tijd ontwikkelde hij eigen lesmethodes. Deze waren inspiratie voor andere leermiddelen. Daarmee was hij van grote betekenis in de pioniersfase van de school. Zijn collega’s droegen hem daarom voor en stimuleerden hem om de nieuwe directeur te worden. Hij zette zich in voor de ontwikkeling van een solide onderwijsvisie, die mede aan de basis stond van de goede onderwijsresultaten van Guido de Brès.

Verantwoordelijkheid om iets voor de maatschappij te betekenen

De heer Toes zette ‘burgerschap’ al vroeg op de agenda. Hij vindt dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om iets voor de omgeving en de maatschappij te betekenen. Dit is bovendien van grote betekenis voor de vorming van leerlingen. Onder zijn leiding startte Guido de Brès met allerlei activiteiten, zoals pauzeconcerten en kerstdiners voor de buurt, klusjes doen voor ouderen, aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen en steun voor allerlei verbeterinitiatieven in de stad. De school zette zich in voor de totstandkoming van het Joods Kinder Monument. Onder zijn leiding ontving locatie Guido de Brès in 2013 de titel ‘Rotterdammer van het jaar’. 

Beïnvloedende denker en inspirator

Als voorzitter van het College van Bestuur van het Wartburg College was hij steeds een belangrijke beïnvloedende denker en inspirator voor de thema’s burgerschap, onderwijskwaliteit en identiteit. Hij publiceerde een aantal boeken over deze thema’s, die in de reformatorische scholen als belangrijk en richtinggevend worden gezien. Toen hij promoveerde op het thema onderwijsvernieuwing vroeg de Onderwijsraad hem lid te worden. In dit adviesorgaan had hij nadrukkelijk een inbreng op de terreinen burgerschap en onderwijskwaliteit. Ook in het primair onderwijs is de heer Toes vaak gevraagd om te adviseren of te inspireren als het om onderwijskwaliteit gaat.

Belangrijke rol in ontwikkeling en verbetering onderwijs (regio) Rotterdam

In 2016 werd hij lid van de FOKOR: de Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam. In 2020 werd hij verkozen tot vicevoorzitter. Hij speelde een belangrijke rol in het bevorderen van een kwalitatief sterk stedelijk onderwijsbeleid in Rotterdam.

  • Als voorzitter van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) vertegenwoordigde hij alle bestuurders in Rotterdam tijdens overleggen met de gemeente. Hij spande zich in om oplossingen te vinden voor belangrijke thema’s zoals het lerarentekort.
  • Als trekker van het RPO R’dam (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) nam hij de leiding in het opstellen van een regionaal plan onderwijs. Hij zorgde ervoor dat het RPO aansloot bij de behoeften van leerlingen, ouders, gemeenten, vervolgopleidingen en bedrijfsleven.
  • Als lid van het bestuurdersoverleg Reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zijn zijn bijdragen op het gebied van thema’s als identiteit en onderwijskwaliteit van grote betekenis.
  • Sinds 2019 is hij voorzitter van de Sectorkamer Voortgezet Onderwijs Rotterdam. Alle Rotterdamse schoolbestuurders voortgezet onderwijs en de wethouder onderwijs voeren daarin op overeenstemming gericht overleg over door de wet voorgeschreven thema’s. Hij liet dit overleg in harmonie verlopen en bracht lastige onderwijshuisvestingskwesties tot een goed eind. Hij stond hiermee aan de wieg van de pas afgeronde evaluatie van de sectorkamers. De uitkomsten dragen bij aan een verdere verbetering van het overleg tussen schoolbesturen en de wethouder onderwijs.

Al deze activiteiten deed hij als vrijwilliger.

Lange lijst met vrijwilligerswerkzaamheden

De heer Toes was ook vrijwilliger bij de Vereniging Christen Historici (1993-1998). Hij was ouderling bij de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (1993-2000) en voorzitter van de zendingscommissie (1995-1999). Hij ondersteunde bij Woord en Daad. Hij was raadslid van de gemeente Oud-Beijerland (1998-2006). Sinds 2015 is hij lid van de raad van toezicht van de Stichting Woord en Daad. Hij bezocht verschillende projecten en landen in Azië, Midden-Amerika en Afrika om te zien wat de impact was van de inzet. Sinds 2017 is hij bestuurslid van de Evangelische Theologische Faculteit.