Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard presenteert jaarstukken 2023, de Zomerrapportage 2024 en Perspectiefnota 2025

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van gemeente Hoeksche Waard heeft de jaarstukken van 2023, de Zomerrapportage 2024 en de Perspectiefnota 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en control cyclus 2023, waarin de gemeente beleidsmatig en financieel verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Met de Zomerrapportage stuurt het college beleidsmatig én financieel bij in het huidige jaar. In de Perspectiefnota geeft het gemeentebestuur richting aan het beleid voor de komende jaren. De gemeenteraad neemt op 9 juli een besluit over de jaarstukken van 2023. Op 11 juli besluit de gemeenteraad over de Zomerrapportage 2024 en de Perspectiefnota 2025.

Het jaar 2023 eindigt met een positief resultaat van € 9,4 miljoen

Dit resultaat is vooral het gevolg van een aantal eenmalige meevallers vanuit het Rijk. Denk daarbij aan het ontvangen van incidentele middelen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de energietoeslag.

Zomerrapportage 2024

De zomerrapportage laat zien dat we op koers liggen met de beleidsdoelstellingen, die in de begroting 2024 staan. Financieel hebben we in 2024 te maken met een aantal meevallers, met name door extra middelen vanuit het Rijk en hogere inkomsten uit leges, waardoor het verwachte resultaat eind 2024 uitkomt op € 5 miljoen.

Met het oog op de toekomst

De ambitie van gemeente Hoeksche Waard staat in het collegeprogramma 2022-2026. De projecten en beleidswensen die deze ambitie vormgeven, blijft het college op een financieel gedegen manier uitvoeren. Zeker met de bezuinigingen vanuit het Rijk in het vooruitzicht. Vanaf 2026 ontvangen alle gemeenten minder geld in het gemeentefonds en dat heeft gevolgen voor de uitvoering van taken. In goed overleg met de gemeenteraad bereidt het college zich in de Perspectiefnota 2025 voor op keuzes die moeten worden gemaakt.

Perspectiefnota 2025

Alle gemeenten in Nederland krijgen in 2026 te maken met forse bezuinigingen vanuit het Rijk. Dat heeft ook gevolgen voor de begroting van gemeente Hoeksche Waard. Het college stelt daarom voor aan de gemeenteraad op dit moment alleen een aantal tijdelijke beleidsmaatregelen voor 2025 op te nemen in de Perspectiefnota 2025. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Rijk overleggen nog over de uitwerking van het regeerakkoord en wat dit betekent voor het geld dat gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. Als gemeenten in 2026 géén aanvullende financiële middelen van het Rijk ontvangen, heeft gemeente Hoeksche Waard al wel ideeën hoe hiermee om te gaan. Deze ideeën staan in de Perspectiefnota 2025 als zogenaamde ‘denklijnen’ met het oog op de toekomst. 

Zachte landing

Het college kiest niet voor het doorvoeren van rigoureuze bezuinigingen, maar voor een zogenaamde zachte landing. Naast een jaarlijkse bezuiniging van €2 miljoen vanaf 2026, stelt het college voor een deel van de reserve te gebruiken om stapsgewijs de komende jaren weer terug te groeien naar een structureel begrotingsoverschot. Gemeente Hoeksche Waard is een financieel gezonde gemeente en dat willen we graag zo houden. Om de inkomsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht te houden, is het college in gesprek met de gemeenteraad over de (toekomstige) keuzes én prioritering in de ambities.

Gemeenteraad in gesprek 

Op 9 juli neemt de gemeenteraad eerst een besluit over de jaarstukken 2023. Op 11 juli bespreekt de gemeenteraad de Zomerrapportage 2024 en de Perspectiefnota 2025 in een oordeelsvormende en besluitvormende vergadering. De vergaderstukken zijn hier in te zien. Alle vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek en digitaal te volgen