Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard maakt beleid voor windenergie bij agrarische bedrijven

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard start met het maken van een beleidskader voor het opwekken van windenergie voor eigen gebruik bij agrarische bedrijven. Als het proces om tot een beleidskader te komen volgens planning verloopt, dan is het beleidskader aan het eind van 2023 beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen vergunningsaanvragen voor het plaatsen van een windmolen op het eigen erf van agrarische bedrijven beoordeeld worden.

Op dit moment is er nog geen beleid voor het plaatsen van een kleine tot middelgrote windmolen of een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij een agrarisch bedrijf. Er is wel behoefte aan. Met een eigen windmolen of andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie kan een agrarisch ondernemer het hele jaar rond en dus ook op de momenten dat de zon niet schijnt, zelf duurzame energie opwekken die nodig is binnen het bedrijf. Ook dragen agrarische ondernemers zo bij aan de ambitie van de gemeente om in 2040 alle energie die gebruikt wordt in de Hoeksche Waard, duurzaam en lokaal op te wekken.

Duidelijke voorwaarden voor plaatsing

In het beleidskader worden de voorwaarden opgenomen waaronder de plaatsing van een windmolen/-energieopwekker op het boerenerf mogelijk is. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met wet- en regelgeving, techniek, ruimtelijke en landschappelijke inpasbaarheid. Ook zijn de volgende uitgangspunten bekend: het beleidskader richt zich op de plaatsing van 1 windmolen met een ashoogte van maximaal 35 meter of lager binnen het agrarisch bouwvlak bij een agrarische bedrijf en de opgewekte energie is voor eigen behoefte. Een andere voorwaarde is de aanwezigheid van zonnepanelen bij het agrarisch bedrijf. Ook wordt er gekeken of er voorwaarden nodig zijn voor bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag in batterijen.

Samen met betrokken partijen

De ontwikkeling van het beleidskader start met een ruimtelijke verkenning, analyse van harde en zachte belemmeringen, mogelijkheden en landschappelijke uitgangspunten. Er is een eerste meedenkmoment met direct betrokken partijen om kennis, belangen en behoeften uit te wisselen en op te halen. Vervolgens is er een moment waarop een bredere groep partijen kan meedenken met de eerste lijnen van een beleidskader. Het daarop volgende concept beleidskader ‘Windenergie voor agrarische bedrijven’ wordt 6 weken ter inzage gelegd. Er kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Aan het begin van deze periode is er een informatiemoment voor alle betrokkenen.

Tot slot

Het maken van een beleidskader ‘Windenergie voor agrarische bedrijven’ is 1 van de acties uit het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’ en komt ook terug in het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026.