Terug naar het overzicht

Gemeente en Goudswaard Westdijk CV maken afspraken over ontwikkeling Leenheerenpolder

Gemeente Hoeksche Waard en Goudswaard Westdijk CV (een samenwerking Van Gebroeders Blokland BV en BAM Wonen BV) ondertekenden woensdag 10 juli een intentieovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling van de Leenheerenpolder in Goudswaard. Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken om de technische, financiële en juridische haalbaarheid van de ontwikkeling Leenheerenpolder te onderzoeken en uit te werken. De gebiedsontwikkeling bestaat uit een unieke combinatie van wonen, deltanatuur en verblijfsrecreatie. Het gaat om 120 hectare buitendijks gebied aan de westkant van Goudwaard vanaf de haven tot aan de Korendijkse Slikken.  

Een groot deel van de Leenheerenpolder wordt ontwikkeld tot intergetijde natuur en is aangewezen als Natura 2000 gebied. Er komen mogelijk 40 recreatiewoningen en recreatieve dagvoorzieningen. Goudswaard Westdijk CV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 64 permanente woningen. Wethouder Adriaan van der Wulp is enthousiast over het plan. “De positieve gevolgen voor de natuur in combinatie met wonen en recreëren, dragen allen bij aan de kwaliteit en vitaliteit van Goudswaard en omgeving. Het is dus meer dan de ontwikkeling van ‘slechts’ één van de afzonderlijke onderdelen.”

Duurzame en natuurgerichte woningen

In de integrale ontwikkeling van de Leenheerenpolder maken circa 64 duurzame en natuurgerichte woningen deel uit van de plannen. Deze bijzondere woningen komen op de huidige agrarische gronden/bebouwing tegen de Natura 2000 begrenzing aan. Om de woningen loopt de natuur door via kreken, gorzen en passende beplanting. De architectuur van de woningen wordt afgestemd op de natuurlijke omgeving en houdt wat betreft situering, opzet en vormgeving optimaal rekening met duurzame en circulaire aspecten. Uitgangspunt is het gebruik van duurzame energiebronnen.

Verbeteren en beschermen deltanatuur

Het Haringvliet is ecologisch gezien internationaal van groot belang. Het is daarom onderdeel van Natura 2000: het Europees netwerk van topnatuur. Een groot deel van de Leenheerenpolder wordt Natura 2000 gebied. De ligging van de polder leent zich uitstekend voor getijdennatuur, natuur die onder invloed staat van op- en neergaand water. In de Spuimonding is de getijdedynamiek nu al relatief groot. Zo kan de Leenheerenpolder een belangrijke rol gaan vervullen voor onder andere vele soorten trekvogels en -vissen en als leefgebied voor de beschermde Noordse woelmuis.

Gebiedsvisie Leenheerenpolder

In overeenstemming met de eerder vastgestelde Gebiedsvisie Leenheerenpolder wil Goudswaard Westdijk CV samen met provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten de Leenheerenpolder ontwikkelen. Natuurbeschermingsorganisaties, overheden en bedrijfsleven werken al een aantal jaren samen om het Haringvliet tot een dynamisch gebied voor natuur én regionale economie te maken. De ontwikkeling van de Leenheerenpolder vormt hierin een belangrijke sleutel. Het gebied wordt voor bewoners en recreanten aantrekkelijker en draagt bij aan de vitaliteit en economie in de omgeving.

De Gebiedsvisie Leenheerenpolder is op 4 juli 2017 door de gemeenteraad van gemeente Korendijk vastgesteld.

Vervolgprocedure

In de afgelopen jaren zijn de benodigde gronden verworven en is de begrenzing van het Natura 2000 gebied vastgesteld. De komende periode wordt gewerkt aan onder andere een inrichtingsplan voor de natuur, een landschapsplan, beeldkwaliteitsplan en een bouwplan voor de woningen. Daarnaast vinden er onderzoeken plaats die nodig zijn voor het wijzigen van het omgevingsplan voor het projectgebied. Volgens de streefplanning gaat de wijziging van het omgevingsplan in de loop van  2025 in procedure.

Meer informatie over het project is te vinden op de nieuwe website van de Leenheerenpolder