Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten op donderdag 6 juli

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteren heeft de raad – in de 2 laatste raadsvergaderingen voor het zomerreces – uitgebreid gesproken over de financiële stukken van gemeente Hoeksche Waard. Tijdens de oordeelsvormende vergadering spraken alle fracties hun ambities en zorgen uit over de verschillende opgaven waar de gemeente voor staat, nu en in de toekomst. Ook toonde de raad waardering voor de begrijpelijkheid van de financiële stukken, die namelijk erg complex kunnen zijn, en bedankten de raadsleden de ambtelijke organisatie en het college voor hun inzet. Vervolgens stelde de raad, in de daaropvolgende besluitvormende vergadering, de Jaarstukken 2022, de Zomerrapportage 2023 en de Perspectiefnota 2024 – 2027 vast. Ook nam de raad 5 moties aan.

Raad wenst procesvoorstel voor realisatie integrale Toekomstvisie Hoeksche Waard

Welke toekomst ziet de raad voor zich voor gemeente Hoeksche Waard? Met deze unaniem aangenomen motie, roept de raad het college op om tot een procesvoorstel te komen voor het realiseren van een integrale Toekomstvisie van Hoeksche Waard. In deze visie zal het gemeentebestuur omschrijven welke gemeente hij wil zijn. Ook dient de visie als basis en houvast om richting te geven aan gewenste ontwikkelingen en om verdere beleidskeuzes te maken. De wethouder zegde toe later dit jaar met een startnotitie naar de raad te komen.

Raad verlaagt leeftijdsgrens van 18 naar 16 jaar voor deelname jongeren aan burgerberaad

De raad wil graag meer jongeren betrekken in zijn besluitvormingsproces. Eerder dit jaar heeft de raad de participatieverordening vastgesteld, waarin staat dat in 2024 het eerste burgerberaad van gemeente Hoeksche Waard zal plaatsvinden. Om jongeren hieraan te kunnen laten deelnemen, heeft de raad met deze motie besloten om de leeftijdsgrens voor deelname aan dit burgerberaad te verlagen van 18 naar 16 jaar.  Om jongeren aan te moedigen om hieraan deel te nemen, roept de raad het college op om ook jongerenorganisaties, de jongerenraad en scholen actief te betrekken bij het promoten van het burgerberaad.

Raad vraagt onderzoek naar aanvragen subsidies en vergunningen bij andere gemeenten

De raad vraagt zich af of het mogelijk is de aanvraagprocedure voor subsidies en (evenementen)vergunningen efficiënter te maken, om zodoende vrijwilligers zo goed als mogelijk te ondersteunen bij hun aanvraag. Met de motie verzoekt de raad het college om onderzoek te doen naar ervaringen en werkwijzen bij andere gemeenten als het gaat over aanvragen van subsidies en vergunningen. De uitkomsten van dit onderzoek wenst de raad bij de begrotingsbehandeling in het najaar te bespreken. Ook wil de raad meer inzicht in de kosten van eventuele investeringen op de korte termijn en wat de gevolgen hiervan zijn op de lange termijn.

2 aangenomen moties over sociaal-maatschappelijke effecten van beleid

Gemeente Hoeksche Waard moet voor een sluitende begroting dit jaar, en waarschijnlijk ook de komende jaren, bepaalde keuzes maken en eventueel bepaalde uitgaven verminderen. Om deze lastige beleidskeuzes te kunnen maken, vraagt de raad aan het college met de ene motie om bij elk voorstel inzichtelijk te maken wat het beoogd maatschappelijke effect is van het voorstel. En hoe gemeten kan worden of het beleid het gewenste effect heeft. Met de andere aangenomen motie, vraagt de raad om bij vermindering van uitgaven ook inzicht te geven in de mogelijke maatschappelijke en sociale effecten daarvan – op de lange en korte termijn – en hierbij financieel kwetsbare inwoners zoveel mogelijk te ontzien.

Wilt u de vergaderingen terugkijken?

Dat kan. De oordeelsvormende vergadering kunt u hier terugkijken en de besluitvormende raadsvergadering kunt u hier terugkijken.