Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten op dinsdagavond 27 februari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 27 februari vond de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard plaats. De raad heeft onder meer de keuzenota en het beleidsplan Sport en Bewegen vastgesteld en de eerste wijziging van de begroting van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Verder stelde de raad het besluit over de evaluatie over de doorwerking van rekenkameronderzoeken vast en het bestemmingsplan Oud-Heinenoordseweg 23d en 23e Heinenoord.

Raad stelt besluit over keuzenota harmonisatie buitensportaccommodaties gewijzigd vast

De raad heeft gisteren gedebatteerd over het raadsvoorstel bij de keuzenota over de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Het beleidsplan zal op een later moment opnieuw op de raadsagenda komen. Bij het raadsbesluit over de keuzenota, nam de raad 2 amendementen aan. Dit betekent dat de raad het besluit over de keuzenota gewijzigd heeft vastgesteld. Met het eerste amendement heeft de raad besloten dat verenigingen die in de toekomst zelf de onderhoudstaken moeten overnemen, hiervoor gemiddeld 4 jaar de tijd krijgen. Zo krijgen verenigingen meer tijd om de uitvoering van het onderhoud te organiseren. Het tweede amendement gaat over de lening die eerder aangegaan is tussen de hockeyvereniging en de gemeente. De raad wil niet dat die lening kwijtgescholden wordt, wanneer de hockey als basissport wordt opgenomen in het toekomstige beleidsplan. 

Ook nam de raad 2 moties aan bij dit agendapunt. Zo verzoekt de raad aan het college om in gesprek te gaan met het bestuur van de BMX-vereniging om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de vereniging (financieel) te helpen.

Raad verzoekt college om hockeyvereniging spoedig duidelijkheid te geven

De tweede motie gaat over de hockeyvereniging. Tijdens de vergadering waren veel leden van de hockeyvereniging aanwezig op de publieke tribune in de raadzaal. De vereniging heeft namelijk op korte termijn nieuwe hockeyvelden nodig om de sport veilig te kunnen blijven aanbieden en wil daarom duidelijkheid over hoe de gemeente financieel kan helpen bij het onderhoud van de velden. Met de motie die de raad gisteren heeft aangenomen, verzoekt de raad aan het college om deze duidelijkheid zo snel mogelijk te geven aan de vereniging.

Raad roept nieuw te vormen Kabinet op voldoende geld beschikbaar te stellen voor gemeenten

Aan het einde van de vergadering nam de raad een motie vreemd aan de orde van de agenda aan. Dat is een motie die gaat over een niet vooraf al geagendeerde onderwerp. De motie werd unaniem aangenomen, wat betekent dat alle aanwezige raadsleden ‘voor’ hebben gestemd. In de motie staat omschreven dat de raad zich zorgen maakt over de financiële situatie van gemeenten in Nederland vanaf het jaar 2026. De verwachting is namelijk dat vanaf 2026 veel gemeenten niet in staat zijn hun begrotingen sluitend te krijgen. Uit het manifest ‘Zonder geld geen gemeenten’ blijkt dat meerdere gemeenten zich hierover zorgen maken. Zo is het manifest ondertekend door meer dan 1100 raads- en commissieleden uit ruim 300 gemeenten. Met de motie roept de raad het nieuw te vormen Kabinet op om in het regeerakkoord te regelen dat gemeenten voldoende geld zullen krijgen om de belangrijkste maatschappelijke opgaven ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via deze pagina.