Privacyverklaring Peuteropvang

Gemeente Hoeksche Waard is verantwoordelijk om Voorschoolse Educatie aan te bieden voor peuters met een ontwikkelingsachterstand. Voorschoolse Educatie wordt aangeboden in de peuteropvang of de dagopvang van een kinderdagverblijf. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief programma om achterstanden in te halen. Gemeente Hoeksche Waard vindt dat het bezoeken van de kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van alle kinderen, ter voorbereiding op de start bij de basisschool. Kinderen kunnen aangemeld worden door hun ouder(s)/verzorger(s) op de kinderopvang van hun keuze.

Gemeente Hoeksche Waard verstrekt subsidies aan kinderopvangaanbieders en houdt zicht op het aantal kinderen dat gebruikmaakt van het gesubsidieerde voorschoolse aanbod.

In het kader van het aanbieden van peuteropvang en voorschoolse educatie worden persoonsgegevens gebruikt. Wij leggen graag uit hoe wij hiermee omgaan.

Om het gebruik van peuteropvang en voorschoolse educatie te monitoren en te stimuleren worden persoonsgegevens verzameld van peuters (van 2 tot 4 jaar) die in gemeente Hoeksche Waard wonen en gebruikmaken van Voorschoolse Educatie en van hun ouder(s)/verzorger(s). Deze gegevens worden door de kinderopvangaanbieders en de jeugdgezondheidszorg aangeleverd.

De kinderopvang en jeugdgezondheidszorg leveren persoonsgegevens aan in een applicatie die wij hiervoor gebruiken. In de applicatie worden de persoonsgegevens omgezet in algemene gegevens die niet tot de kinderen te herleiden zijn, bijvoorbeeld aantallen en leeftijden van de kinderen. Voor de behandeling van de subsidies en het monitoren van de aantallen op gemeenteniveau hebben wij enkel inzage in deze algemene gegevens. Alleen de daartoe aangewezen functioneel beheerder van de gemeente heeft inzage in persoonsgegevens van peuters vanuit de Basisregistratie Personen (BRP), dot betreft de naam, het adres, de woonplaats, geboortedatum en het BSN nummer. Hierdoor kan gecontroleerd worden of de gesubsidieerde peuters ook woonachtig zijn in gemeente Hoeksche Waard.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die door de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg aangeleverd worden in de applicatie die wij hiervoor gebruiken:

Peuters

 • NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • datum en reden afgifte indicatie Voorschoolse Educatie
 • start- en einddatum van opvang
 • deelname opvang (afname uren)
 • recht op kinderopvangtoeslag (KOT) of gemeentelijke subsidie

Ouder(s)/verzorger(s)

 • verzamelinkomen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het begeleiden van peuters naar een peuteropvang en het voorkomen van een (taal)achterstand in een vroeg stadium;
 • Het monitoren van deelname (en uitval) aan Voorschoolse Educatie;
 • Het verantwoorden van rijks- en gemeentemiddelen;
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering en verantwoording van ons peuteropvang- en Voorschoolse Educatie-beleid.

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een wettelijke grondslag voor is.

Wij hebben op basis van de wet de taak om Voorschoolse Educatie te bieden aan alle kinderen die een risico op een (taal)achterstand hebben. Wij moeten in dat kader zorgen voor een dekkend aanbod van kwalitatief goede voorzieningen en moeten ons inspannen om alle doelgroepkinderen te laten deelnemen aan de Voorschoolse Educatie.

De wettelijke bepaling waaruit deze overheidstaak voortvloeit is:

 • Artikel 167 Wet op het primair onderwijs

De leverancier (en beheerder) van de applicatie is aan te merken als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De leverancier heeft enkel inzage in de persoonsgegevens voor het oplossen van systeemtechnische problemen. Wij hebben geen inzage in de aangeleverde persoonsgegevens van peuters, alleen in de algemene gegevens.

De kinderopvangaanbieders en jeugdgezondheidszorg hebben ook enkel inzage in hun eigen aangeleverde persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (dit zijn alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie, én Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en worden niet doorgegeven aan landen daarbuiten.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is in elk geval voor de periode waarin gebruik wordt gemaakt van de opvang. Daarnaast blijven gegevens tot 3 maanden na vaststelling van de subsidie beschikbaar, in het kader van de mogelijke bezwaartermijnen.

Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene privacyverklaring. U leest daarin ook wat u kunt doen bij klachten.