Privacyverklaring meldingen Openbare Ruimte

De straten, het groen, de parken, pleinen, speeltuinen en sportvelden in uw omgeving hebben de speciale aandacht van gemeente Hoeksche Waard. Wij zien alleen niet alles. U kunt daarom een melding doen als u iets opvalt in de openbare ruimte. Dit kan via de app (applicatie) Fixi, via e-mail of mondeling (telefonisch of aan de balie). Om uw melding goed in behandeling te kunnen nemen, worden sommige persoonsgegevens vastgelegd. Dit doen wij met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid volgens wettelijke regels. Wij leggen graag uit hoe wij dit doen.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van de personen die via een applicatie (bijvoorbeeld Fixi),of op een andere manier schriftelijk of mondeling een melding doen.

Wij gebruiken – afhankelijk van de melding – de volgende persoonsgegevens:

 • (gebruikers)naam (verplicht Fixi);
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adresgegevens;
 • soort melding/categorie;
 • omschrijving van de melding (verplicht bij Fixi) en eventuele reacties of aanvullingen op de melding;
 • locatie van de melding (verplicht in Fixi).

Anonieme melding

U kunt uw melding ook anoniem doen. Doet u een anonieme melding, dan worden alleen de volgende gegevens verwerkt (en dus geen persoonsgegevens van of over u):

 • omschrijving van de melding over de melding zelf (uw bevindingen);
 • locatie van de melding;
 • beeldmateriaal van de melding (niet verplicht).
 • Het voldoen aan de algemene zorgplicht die gemeente Hoeksche Waard heeft  voor een veilige openbare ruimte.
 • Het kunnen melden aan gemeente Hoeksche Waard van een situatie in de openbare ruimte die afwijkt van de norm waar objecten of situaties aan moeten voldoen. Hierna kan de gemeente de melding afhandelen en terugkoppelen aan de melder.
 • Het verbeteren van de dienstverlening van gemeente Hoeksche Waard en andere overheidsorganisaties op het gebied van de openbare ruimte.

Een grondslag is de wettelijke basis die nodig is om persoonsgegevens te kunnen verwerken. Gemeente Hoeksche Waard verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Gemeenten hebben namelijk een zorgplicht voor het handhaven en bevorderen van (de veiligheid in) de openbare ruimte.

Alle rechten en plichten voor het beheer van de openbare ruimte zijn vastgelegd in verschillende wetten. Denk hierbij aan: de Gemeentewet, de Wegenwet, Milieuwetgeving, de Algemene plaatselijke verordening (APV), de Alcoholwet, de Wet Geluidhinder, de Wet bodembescherming, de Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet Natuurbescherming enzovoorts.

De gegevens die u in Fixi invult, zijn niet te zien op de openbare kaart met Fiximeldingen. Via Fixi worden de gegevens doorgegeven aan gemeente Hoeksche Waard. Wij delen de persoonsgegevens alleen met een derde partij om de melding af te kunnen handelen.

Wanneer we uw persoonsgegevens delen met een derde partij, blijven uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (dit zijn alle landen van de Europese Unie én Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)en worden deze niet doorgegeven aan andere landen.

De persoonsgegevens worden bewaard volgens de zogenoemde selectielijst van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). In de selectielijst zijn de bewaartermijnen vastgelegd.  

 • Voor een digitale melding openbare ruimte is dit 5 jaar na het afhandelen van de melding.
 • Voor een digitale melding die niet in behandeling wordt genomen geldt een bewaartermijn van 1 jaar.

Persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan nodig is voor de genoemde doelen, de verwerking van de melding en om te voldoen aan de wettelijke bewaarplichten.

Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene privacyverklaring. U leest daarin ook wat u kunt doen bij klachten.