Privacyverklaring SMI

Bent u tijdelijk niet in staat om volledig voor uw kinderen te zorgen om sociale of medische redenen en heeft u daarom kinderopvang nodig? En komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u mogelijk van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Om te beoordelen of uw kind recht heeft op een vergoeding op basis van een Sociaal medische Indicatie (“SMI”), dient bepaald te worden of u recht heeft op verstrekking hiervan. Hierbij gebruiken wij persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dit doen.

Wil je een aanvraag SMI indienen, ga dan naar de pagina over kinder- en peuteropvang.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van:

 • Het kind;
 • De ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van het kind;
 • De kinderopvang organisatie (en/of contactpersoon daarvan). Blijkt dat de ouder(s) geen recht heeft (hebben) op een vergoeding? Ook dan worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt.

Wij kunnen onderstaande persoonsgegevens verwerken van de volgende betrokken personen:

Ouders, voogden en verzorgers van de kinderen:

 • NAW-gegevens
 • BSN
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Verzamelinkomen
 • Medische verklaring van de behandelend arts (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer

Kinderen:

 • Naam
 • BSN
 • Geboortedatum

Kinderopvang:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het kunnen verwerken van de aanvraag;
 • Het kunnen bepalen of een ouder die een tegemoetkoming SMI aanvraagt, woonachtig is in de gemeente Hoeksche Waard;
 • Het kunnen beoordelen welke eigen bijdrage door de ouder(s) is verschuldigd en daarmee wat de hoogte is van de tegemoetkoming SMI;
 • Het kunnen mededelen van het besluit, of het kunnen informeren over en/of verzoeken naar eventueel ontbrekende informatie;
 • Ervoor kunnen zorgen dat het ontvangen bedrag naar de ouders of juiste organisatie wordt overgemaakt;
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter
  verbetering en verantwoording van ons beleid (niet herleidbaar tot persoonsgegevens).

Artikel 2.1.1 lid 2 onder f van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In de hiervoor genoemde wetten is niet bepaald dat gemeenten voor de uitvoering van deze taken
het Burgerservicenummer (BSN) mogen gebruiken. De grondslag om het Burgerservicenummer (BSN) te verwerken is gelegen in artikel 10 Wet algemene bepalingenburgerservicenummer (Wet abb): de juiste identificatie van de persoon waarvoor de verstrekking wordt aangevraagd is een noodzakelijke reden voor het gebruik van het BSN.

Wij delen de persoonsgegevens met de desbetreffende kinderopvang waar het kind wordt opgevangen, zodat deze instantie de factuur van het juiste kind naar ons kan versturen. Tot slot delen wij persoonsgegevens met applicatiebeheerders die namens ons de gegevens verwerken. Persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (dit zijn alle landen van de Europese Unie én Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en worden niet doorgegeven aan andere landen.

De persoonsgegevens worden bewaard conform de selectielijst van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). In de selectielijst zijn de volgende bewaartermijnen vastgelegd:

 • De persoonsgegevens bij een toegewezen aanvraag worden 10 jaar bewaard;
 • De persoonsgegevens bij een ingetrokken (lees: afgebroken) aanvraag worden 1 jaar
  bewaard;
 • De persoonsgegevens bij een geweigerde aanvraag worden 5 jaar bewaard;
 • De persoonsgegevens bij een buiten behandeling gestelde aanvraag worden 5 jaar
  bewaard (bijvoorbeeld als de aanvrager geen extra stukken aanlevert).

Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen verwijzen wij u naar onze algemene privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene privacyverklaring. U leest daarin ook wat u kunt doen bij klachten.